Galleries more

Videos more

Dictionary more

Petisyon 8 lorganizasyon – Jugnauth Bizin Koz Israel kuma Pei Apartheid dan UN

26.09.2020Taler zordi Premye Minis Jugnauth pe pran laparol Lasanble Zeneral Nasyon Zini. Li enn Lasanble partikilye akoz li vertyel sa lane la, akoz Kovid. 


LALIT ansam ar enn seri lorganizasyon ek osi Ansyin Prezidan Repiblik Cassam Uteem, finn sezi lokazyon yer pu avoy li enn let pu fer demand ki Moris, antan ki Leta, apiy demand 450 lorganizasyon Palestinn pu enn lanket pu etablir si Israel enn pei Aparteid, etan done ki Aparteid fini dekrete enn krim kont limanite par Nasyon Zini. Ala lalist sinyater:


Nom                                        Lorganizasyon/Individi


Haniff Peerun                        Mauritius Labour Congress, and All Workers’ Federation


Vinod Seegum                       Confederation of General Trade unions


Reeaz Chuttoo                       Confederation des Travailleurs des Secteurs Publique et Privé 


Deepak Benydin                    Federation of Parastatal Bodies and Other union 


Mosadeq Sahebdin                Consumer Advocacy Platform


Samad Abdus Dulloo            Dr. Idrice Goomany Treatment Centre


Ragini Kistnasamy                Muvman Liberasyon Fam


Alain Ah Vee                         LALIT


Cassam Uteem                       Former President of the Republic


 


A Premye Minis Pravind Jugnauth,


GUVERNMAN REPIBLIK MORIS BIZIN SUTENIR LET INTERNASYONAL DEPOZE DIVAN LASANBLE ZENERAL NASYON ZINI


Politik Aparteid Israel


Nu ki siyne anba pe sutenir lapel ki enn kolektif 450 lorganizasyon inklir sindika, muvman sosyal ek parti politik depi partu dan lemond pe depoze divan 75yem Lasanble Zeneral Nasyon Zini (UNGA). UNGA pe zwenn aktyelman New York dan enn fason vertyel 


Sa semenn la, atraver sa let kolektif la, tu sa lorganizasyon pe fer demand pu ki Nasyon Zini deklans enn gran lanket internasyonal lor politik Aparteid ki rezim Israel pe servi kont lepep Palestinyin. Bi se pu al ver tu Leta inpoz sanksyon spesifik pu ki Israel aret so politik aparteid, e aret so anexasyon ilegal later Palestinn. 


Nu bizin rapel ki Nasyon Zini ti deklar Aparteid “enn krim kont limanite” le 16 Desam 1966. 


Sa let 450 lorganizasyon azordi pe expoz Israel kuma enn “leta aparteid”. Sa vedir ki efektivman tu Leta dan Nasyon Zini zot responsab pu amenn lafin sa sityasyon ilegal la. Alepok Nasyon Zini ti fer lanket pu expoz e denons politik aparteid dan Sid Afrik e inpoz sanksyon kont Sid Afrik. Dayer se sa aksyon internasyonal ki finn kontribye pu amenn lafin rezim aparteid laba. Kifer zordi Nasyon Zini pa fer parey kont Israel? 


Alor,


Nu, atraver sa deklarasyon zordi, pe lans enn lapel pu ki Guvernman Moris sutenir sa let la. Nu demand ki Guvernman, atraver Premye Minis Pravind Jugnauth ek Minis Zafer Etranzer Nando Bodha azut lavwa Leta Moris dan lelan protestasyon ki finn leve dan lemond antye kont politik rasist, kont lokipasyon militer ek kolonyal Israel, e sirtu kont so sistem Aparteid.


Zordi, avek Trump opuvwar dan Lamerik, e sutyin indesan so Ladministrasyon pu Leta Israel, li neseser ki partu dan lemond nu azir pu met enn kal kont sa sistem Aparteid dan Israel la.


 Anmemtan ki pran sa pozisyon la, bizin izol Israel e bizin sutenir kanpayn Boykot-Dezinvestisman-Sanksyon (BDS) kont Israel. Sa kanpayn internasyonal pe, parey kuma ti arive dan Sid Afrik, aport so fri.  


Ala demand ki sa kolektif la pe fer vizavi UNGA, e nu pe demand Guverman pu sutenir:


1. Deklans enn lanket internasyonal lor politik “rezim aparteid” ki Israel pe inpoze kont lepep Palestinyin an antye. Bizin osi fer lanket lor responsabilite kriminel bann Leta ek individi ki, kant-a zot, finn asosye zot ar Israel. Anmemtam bizin rekonstitye Komite Spesyal Nasyon Zini kont Aparteid ek Sant Nasyon Zini kont Aparteid pu ki nu reysi aboli aparteid enn fwa pu-tut dan 21syek.


2. Interdir lavant zarm e interdir korperasyon militer ubyin sekiriter ar Israel. 


3. Interdir tu komers ar bann ‘settlements’ (koloni) Israel ilegal dan Palestinn e asire ki tu konpayni napa angaz zot ar bann lantrepriz Israelyin ki dan settlements ilegal, e aret tu biznes kumsa ki deza onn-going.


Nom                                        Lorganizasyon/Individi


Haniff Peerun                        Mauritius Labour Congress, and All Workers’ Federation


Vinod Seegum                       Confederation of General Trade unions


Reeaz Chuttoo                       Confederation des Travailleurs des Secteurs Publique et Privé 


Deepak Benydin                    Federation of Parastatal Bodies and Other union 


Mosadeq Sahebdin                Consumer Advocacy Platform


Samad Abdus Dulloo            Dr. Idrice Goomany Treatment Centre


Ragini Kistnasamy                Muvman Liberasyon Fam


Alain Ah Vee                         LALIT


Cassam Uteem                       Former President of the Republic