Galleries more

Videos more

Dictionary more

Patron lotel prepare pu expoz travayer a COVID 19

14.09.2020

Lepidemi Korona viris re-large Maldiv ek SeselKapitalis lotel suvan sit Sesel ek Maldiv kuma gran lexanp kot finn reysi re-uver frontyer pu turism. Nu finn gayn ankor enn lexanp de sa yer dan lagazet Week End kot ena extre enn intervyu sef enn konpayni Franse apel “Exotisme” Gilbert Cisneros. Li dir li trakase kifer Moris pa fer kuma Sesel ek Maldiv, uver frontyer a turist. Det so “traka” plis ena pu fer avek diminisyon so profi pwiske li abitye organiz tur pu 20,000 turis Franse vinn Moris. 


MaldivSeki kapitalis lotel pa dir se kimanyer lepidemi Koronaviris finn rekumans propaze dan Maldiv. Yer, 13 Septam, ti ena 1,815 ka aktif. Finn ena 32 dimunn ki finn perdi lavi akoz COVID 19.


SeselSesel prezante kuma gran lexanp kot ena protokol saniter strikt, ki pe uver so frontyer an-etap e ti pe viz pu reuver so frontyer a pei kuma UK ek Lafrans kot li abitye gayn plis turist. Sesel finn re-uver so frontyer le 1 Ut pu pei kot ena “tigit” u “mwayin” risk. Yer, departman lasante Sesel finn tir kominike depres pu anons enn ka COVID 19 lokal, enn abitan Praslin 57 an. Zot osi pe fer lanket lor enn lamor ki zot panse posibleman akoz COVID 19. Lavey, le 11 Septam, enn turis 24 an sorti Dubai finn teste pozitif kan li pe fer tes pu kit pei apre so konze. Li ti aterir Sesel le 4 Septam ek so tes ti negatif kan li finn rantre. Ala kot re-uvertir frontyer finn amene.


Guvernman Jugnauth sedePremye Minis P.Jugnauth finn sede vizavi kapitalis turism zis apre manifestasyon Bruneau Laurette le 29 Ut e anons reuvertir frontyer an-etap pu turist. Semenn dernye, guvernman finn organiz “formasyon” travayer lotel akoz zot pu ankontak avek turist ki potansyelman ena COVID 19. Savedir kan turist vini, li pu bizin ena rezilta tes PCR negatif. Pu refer tes lareopor Moris. Laba, Guvernman finn organiz laboratwar ek staf Minister Lasante ki pu gayne 12-24 er apre. Olye al an 40enn su sipervizyon dokter, ners, infirmye kuma Morisyin ki sorti deor pe bizin fer, se travayer lotel ki pu akeyir turist dan lotel. Pu ena zis enn dokter, enn ners, enn infirmye ki pu atase ar sak lotel. Alor se travayer lotel ki pu plis expoze. Zot pu bizin fer karantenn apre ki zot finn travay. 


Kimanyer manif le 29 Ut finn ariv reklam reuvertir frontyer Dan diskur avan manifestasyon pu explik rezon det manifestasyon le 29 Ut, formelman reklam “Reuvertir frontyer pu turism” mem ki zame zot tinn mansyonn li kuma enn demand piblikman avan. Kuma sa finn arive? Zis avan manifestasyon demare, Bruneau Laurette finn pas laparol Patrick Belcourt kan pe explik rezondet manifestasyon ki anonse parmi 3 revandikasyon: “Guvernman bizin reuver frontyer, donn nu kondisyon, nu pu respekte”. Kumsa ki sa “127 a 153 mil dimunn” ki Bruneau Laurette dir finn vinn manifestasyon, finn pyeze pu donn lafors revandikasyon kapitalis lotel. 


Bizin nuvo sekter alimanter plitoLALIT dir bizin uver nuvo sekter prodiksyon alimanter pu ki kree travay alternatif par milye pu travayer lotel, pu self-employed avek aktivite liye ar lotel. Li irzan ki sa 100enn milyar rupi ki Labank Santrol ek guvernman finn met dan Mauritius Investment Company bizin servi pu devlop sa nuvo sekter-la. 


1. Plant manze-de-baz lor 1/3 later tablisman (pomdeter, may, friyapin manyok), batir lizinn konservasyon ek transformasyon manze (kuma dilwil, lasup, konserv), organiz stokaz, distribisyon, transportasyon, resers syantifik;


2. Prodiksyon dile ek prodwi ki fer ar dile.


3. Devlop lindistri lapes dan sa 2.4 milyon kilomet lamer – enn nesesite apre katastrof Wakashio. Deza guvernman finn anons ki Zapon pe finans proze 100 bato semi-indistriyel pu kapav lapes lor ban. Bizin al pli lwin ankor anmemtan ki pran mezir pu sekirite lamer;


Investisman dan sekter kuma turism, li pa zis li enn gaspiyaz resurs total me li sirtu danzere: li pu expoz travayer lotel ek popilasyon a lepidemi Korona-viris.


 


Rajni Lallah


Pu LALIT