Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lansman Roman Alain Fanchon – Lamarel Lavi

11.09.2020

Lansman liv Alain Fanchon apel Lamarel Lavi ti fer yer 10 Septam dan enn latmosfer kalm. Dan sa zoli horl ki truv kote-gos dan batiman prinsipal Plaza kot abitye fer expozisyon, ti ena enn seremoni diyn, anmemtan lidik, avek diskur ot-nivo. 


Anmemtan ki nesans enn nuvo roman, parey kuma nesans enn ti-baba, li enn lokazyon zwaye, nesans sa roman la, akoz so tem, li ti anmemtan enn moman profondeman tris. Tem roman la: bagar rasyal 1968 atraver lizye zanfan ki fini vinn adilt. 


Alain Muneean, ki ti met-de-seremoni ti fer enn apel pu uver nu memwar, nu leker, nu lespri pu ki, mem li deranz nu, e li pu efektivman deranz nu, nu reysi fer fas nu prop listwar. Kumsa nu evit repet listwar la. Kumsa nu buz par divan. Ansyin Prezidan Repiblik Cassam Uteem, avek tu so sansibilite literer ek politik, finn analiz liv la, komant textir text limem, apre enn omaz a oter la pu so langazman, enn kote, e so se-dev poetik, Ti Bato Papye, lot kote. Daniella Bastien ti sitye roman la anterm istorik, 9yem roman (inklir novela) dan listwar langaz Kreol: Quand Montagne Prend Difé, Patrick Miller, Depi kan Ziska Kan, Jennifer MAD Kudeta, Misyon Garson, Souiv Larout Ziska… Rose Hill, Robis, Tigann, Lamarel Lavi. E tu diskur ti antrekupe ar lektir artistik trwa extre emuvan depi Lamarel Lavi, avek lamizik antrekupe, zwe par zanfan ek adilt dan Abaim. Liv ek kuvertir ti dizayn par Patrice Offman, avek enn tit ki preske evit nu regar, kuma bagar rasyal fer dan nu memwar. 


Alain Fanchon ti salye dimunn ki finn akord li intervyu lor sa lepok si difisil koze. Zot kontribisyon, li dir, finn anrisi so resers. Li dir kimanyer temwin sa lepok la ti exprim enn sertin sulazman apre ki zot finn reysi rakont seki ti anfuye dan zot memwar la. Alain Fanchon finn osi fer resers dan vye lagazet Arsiv. 


Prezan ti ena dimunn depi ATD Quart Monde, Abaim, Terre de Paix, LPT, osi ekrivin, artis ek bibliofil Morisyin.


Roman la avann pu Rs 300.


Lindsey Collen