Galleries more

Videos more

Dictionary more

Analiz draftaz Petisyon Lamars Bruneau Laurette

09.09.2020

Valer enn petisyon se sak sinyater kone exakteman ki li pe siyne, e li pe azut so lavwa ansam ar lezot lavwa individyel pu kree lafors enn aksyon an-komin. Aksyon enn petisyon, li enn revandikasyon. Revandikasyon la li bizin kler, pu ki so koerans donn li lafors. Lafors enn petisyon li sorti dan inifikasyon dan enn aksyon kolektif, atraver siynatir solanel sak-enn, otur sa demand kler la. Ala lafors moral sa long tradisyon petisyon – dan lemond, e dan nu pei.


Si dimann enn sinyater enn petisyon, “Ki u finn siyne?” si li pa kapav reponn avek presizyon, sa vedir petisyon la pena lafors. Sinyater bizin fyer ki li finn siyne. Li bizin kapav explik so kamarad, so koleg, so fami kifer li ena rezon pu siyne. Sa petisyon sirkile dan ek apre lamars Bruneau Laurette, li pa ditu presi. Li inposib kone ki u finn siyne presizeman akoz draftaz li tro konfi. (1)


Ala enn-de prinsip ordiner deryer enn bon petisyon:


1. Li bizin kler kisannla responsab petisyon la


Premye zafer pu kone kan siyn enn petisyon se kisannla pe lans li, sirkil li, kordinn li, met li ansam, sumet li. Fode sa dimunn ubyin lorganizasyon la, ena kredibilite. Fode u kone ki kordinater, avan li sumet li, pu pran sarz pu rey tu sinyatir ki forjri, rey sinyatir anplis kan kikenn finn siyne plis ki enn fwa, rey seki ilizib, rey seki pena ladres kler, rey seki inn ranpli “nom badine”. 


Sa petisyon ki finn anonse dan lamars Bruneau Laurette, e ki paret su sarz 4 dimunn prezan dan so konferans depres mem aswar ki lamars, setadir Bruneau Laurette, Trishna Balgobin, Sebastien Lenette ek Corinne Lallman-Sit Yee, petet organize par zot. Me, piblik pa tro konn sa bann dimoun la. Petisyon la li osi lor enn sayt apel MorisPouTouDimoun.com e lor sa sayt la pena nom dimunn ansarz, ni presizyon lor ki lyin ena ant sayt la ek bann Bruneau Laurette. Tusala pu dir, pa kler kisannla pe pran sarz sirkil petisyon la.


Sa petisyon MorisPouTouDimoun, seki onn-layn la, li ena merit ki li pa zis enn petisyon “klike”. Zot dimann u downlod, inprime, siyne, sumet. Sa li interesan. Ena enn eleman “konsyan” dan aksyon siyne la.


2. Li bizin kler ki kategori dimunn pe siyn petisyon la


Sa petisyon la, li pa tro kler kisannla siyne. Li suzantand dan nom sayt, MorisPouTouDimoun, ki li “tou dimoun”, pa zis sitwayin, ni zis rezidan. Me, “tou” dimoun pena rol dan enn petisyon ki viz azir kuma enn “Recall Petition” kuma so tit dir li ete. Dimoun konserne dan revoke, zot elekter lor rezis elektoral. Me, pu sa petisyon la, Bruneau Laurette finn koz lor “dyaspora” osi byin ki “tou dimoun”. 


Ena osi 2 referans a lefet ki sinyater petisyon zot truve selman parmi elekter MSM-ML e finn vot sa guvernman la an Novam 2019. Me, nu pa krwar sa zot bi pu restrenn sinyater a elekter MSM-ML, mem si 2 organizater (Bruneau Laurette ek Trishna Balgobin) ti azan Ramano ek azan Jugnauth respektivman dan sa eleksyon la.


3. Si petisyon ena enn tit, tit la bizin korbor ar konteni petisyon


Tit petisyon la li “Recall Petition letter to the President”. Li malerezman pa korbor ek demand dan petisyon la. 


Sa term “recall” li kiksoz presi. Li vedir “revok”. Konsep revokasyon, li sinp, e li kler: seki elir, li osi revoke. Alor, si manb enn lasosyasyon elir lexekitif, li manb ki kapav revok li, ubyin “tir” li depi so pos. Si delege diferan brans elir lexekitif, li delege ki kapav revok seki zot finn elir. Alor, pu revok depite, par exanp, ti bizin ena petisyon pu sirkonskripsyon konserne, e zis elekter lor lalist elektoral laba ki siyne. “Nu, elekter sirkonskripsyon nimero X ki finn elir Y kuma nu depite, lor baz 2 pwin, A ek B, pe siyn sa petisyon pu revok li.” Lerla li ti pu enn petisyon “recall”, ubyin revokasyon. Mem si drwa revoke li pankor enn realite legal ubyin konstitisyonel Moris, li ti pu enn demars politik lozik. 


Dan petisyon la ena 3 lezot konsep (ki pa vedir mem zafer ki “revoke”), kontenir par 3 lezot verb (disud, dimann, apel) ki Prezidan bizin met an-aksyon:


Disud Parlman. Disud pa egal revoke. Revoke e disud, zot 2 konsep totalman diferan.


Dimann demisyon Premye Minis. Dimann demisyone pa egal revoke, non pli. Sa, osi, ena de konsep byin diferan.


Apel pu enn eleksyon. Apel pu enn eleksyon pa egal revoke, nonpli. Li enn lot demars net.


Anplis, petisyon konklir ek 4yem demand, azute kuma enn lake:


imploring for the resignation of the failing government,” ki, sa osi, li pa revokasyon, me apel pu demisyon Guvernman. Guvernman pa mem zafer ki Parlman, “demisyone” pa mem zafer ki “disud”. 


Alor, 4 demand petisyon zot pa korbor avek tit petisyon ki konsern “revokasyon”.


4. Revandikasyon dan tit bizin korbor ar rol dimunn adrese par petisyon


Kan petisyon li viz “revok” kikenn ki eli (Recall petition letter), li pa ditu apropriye pu adrese li ar Prezidan Repiblik. Prezidan Repiblik li pa kapav “recall” depite kuma pe dimann li fer dan tit petisyon, akoz pa li ki finn elir depite. Sak depite li elir par elekter ki zot nom figire lor lalist elektoral dan enn parmi 21 sirkonskripsyon, plis ena ziska 8 depite ki nome lor baz zot performans anterm vot, anterm reprezantativite zot parti e anterm zot swadizan “kominote”.


Alor, tit “Recall”, li pa zis inpresi, li kareman danzere dan sans li anti-demokratik.


5. Demand bizin kler


Si enn petisyon inpresi, li feb. E sa inpresizyon la, asontur, li ena so prop konsekans.


Enn petisyon li oblize presi. Dr. Catherine Boudet finn deza expoz danze grav dan lavi reyel an-term konsekans legal o-kriminel pu sinyater, kan ena sa kalite konfizyon la (Get so lartik dan Le Mauricien 3 Septam). Dimunn pe siyn enn zafer telman mal-drafte ki li riske promuvwar, ant ot, enn putch plito ki revokasyon ki li pe vize. 


Nu konn demand ki petisyon sipoze reprezante atraver slogan lamars, “Lev pake, ale!” 


Me, kisannla petisyon pe dir bizin lev pake, ale? Li adrese ar Prezidan, me enn zafer ki kler se pa pe dir li ale. 


Dan petisyon la, seki bizin “lev pake ale”, li pa kler. Parfwa li Parlman bizin ale, swa li Premye Minis Jugnauth bizin ale, swa li “Guvernman” bizin ale. Premye Minis pa egal Guvernman, Guvernman pa egal Parlman, e Parlman pa egal Premye Minis. Alor, organizater finn fer dimunn siyne pu “Lev pake, ale!” me san fer li kler kisannla zot pe dir bizin ale. 


Anplis, kan nu fer enn reket formel pu kikenn afis so sinyatir lor enn petisyon, fode dimunn la konpran ki exakteman li pe siyne. Fode li konpran avek presizyon pu ki petisyon la ena so pwa. Pu sa rezon la ki li enn pratik kuran dan Moris ki petisyon drafte dan langaz Kreol, e si zame li an Angle, ena enn tradiksyon an Kreol ki lir ar dimunn avan li siyne.


6. Kan adres petisyon ar kikenn, fode li-mem dimunn apropriye pu revandikasyon la 


Si get sa 4 demand (3 plis 1), swa zot pa vreman fezab, swa zot feb net – anparti akoz pa kone kifer zot adrese ar Prezidan Repiblik.


“Dissolve Parliament (under section 57 of the Constitution) with consultation of the Prime Minister.”Anfet, Seksyon 57 Konstitisyon permet Prezidan fer sa kumsa zis dan de sirkonstans byin defini dan Seksyon 57. Sinon, u pe dimann Prezidan rant dan lozik plito enn kudeta. 


“Request the resignation of the Prime Minister.” Sa demand la, li ti pu pli bon adrese a Premye Minis, dimann li demisyone, direk. Mem zur lamars, kan dimunn pe siyne pu Premye Minis demisyone, Rezistans ek Alternativ pe rod donn enn let sa mem Premye Minis la, ondire zot pa pe dimann li lev pake, ale. 


“Call for an Election”. Sa trwazyem demand, li enn demand politik rezonab e li lozik, mem si pa dan puvwar Prezidan Repiblik reazir. Selman, li enn demand inpe feb akoz elekter finn elir Parlman zis 10 mwa desela. Seki finn drafte petisyon kone li enn pwin feb. Samem a 2 repriz zot sey kuver par dir, “This is definitely NOT the governance and leadership that we voted for back on the 7th November 2019” ek “Errors can be made, we have done so in electing this current government – We sincerely regret for this mistake, and hereby wishes to correct it by imploring for the resignation of the failing government.


4yem demand: “imploring for the resignation of the failing government”. 


Petisyon pe adrese ar Prezidan pu inplor Kabine demisyone. Prezidan pa responsab fer Kabine demisyone.


Rezon dimunn pe dimann tusala, dapre petisyon, se ki zot tu finn mal-vot depite. An realite, sinyater petisyon sirman finn vot tu kalite parti. Ena zis 37% ki finn fer sa “erer” la, kuma petisyon asim tu sinyater finn fer. Laplipar dimunn pa finn vot depite ki sutenir Jugnauth. Alor, zot pa finn fer sa erer la. Sa kalite draftaz la pena sans. Alor, li pa zis pa fezab, li osi feb.


7. Li inportan pu evit konsekans non-intansyone


Petisyon kapav ena konsekans non-intansyone. Petisyon dir: “... an oil spill from the Wakashio wreck on the coral reef. Could this catastrophe have been avoided? YES, with an efficient and prompt response from the Government.” Pankor ena prose zidisyer e petisyon fini anlev blam depi konpayni Zapone ki proprieter navir Wakashio ek depi so lasirans. Eski sinyater pe ule sa?


Pu lekter sa lartik la, nu pe kol petisyon antye kuma enn ennd-not. Li pu enn travay interesan pu lekter pran sak paragraf, analiz ki exakteman li ule dir. Laplipar paragraf, u pu dekuver, pa mem tini dibut lozikman.


Tradisyon petisyon li sakre. Nu bizin tultan pe ogmant so valer kuma enn zuti dan lalit ver enn sosyete pli egal, enn sosyete san klas. 


  LALIT


(1) PETISYON LA


Recall Petition letter to The President


To The President of the Republic of Mauritius


During the last few months since the 2019 election, we have witnessed and endured the incapacity of the current government led by the Hon Pravind Kumar Jugnauth to be the leader and Prime Minister of our nation.


Government scandals immediately followed by cover-up, have been our daily lifestyle with a domination on us, the citizen, to beneficiate a FEW family members and close friends of those in power at the top of the Government.


This is definitely NOT the governance and leadership that we voted for back on the 7th November 2019


During the recent days since the 26th of July 2020, we have experienced the worst nightmare that any nation can dream of – our paradise island with its pristine beach and clear blue lagoon has turned dark with an oil spill from the Wakashio wreck on the coral reef.


Could this catastrophe have been avoided? YES, with an efficient and prompt response from the Government.


Unfortunately, we Mauritians are faced with the disaster and mismanagement of the elected Prime Minister Hon Pravind Kumar Jugnauth together with his government and this reality is known all over the world.


We have been deprived of our first constitutional right – the right of the individual to life, liberty, security of the person and the protection of the law.


To this effect, and to ensure our future, and the future of our next generation, we hereby implore the President whose duty (under section 28 of the Constitution) is firstly - to be Head of State and Commander in Chief of the Republic of Mauritius and secondly – to uphold and defend the Constitution, to:


a. Dissolve Parliament (under section 57 of the Constitution) with consultation of the Prime Minister


b. Request the resignation of the Prime Minister


c. Call for an Election 


As we, the citizens signing this petition have NO reason to believe that the current Prime Minister Hon Parvind Kumar Jugnauth can be the leader and Prime Minister of our nation anymore.


Errors can be made, we have done so in electing this current government – We sincerely regret for this mistake, and hereby wishes to correct it by imploring for the resignation of the failing government.


We need and desire a “Moris pou tou dimoun”.


(Surs: MorisPouTouDimoun.com)