Galleries more

Videos more

Dictionary more

FAS-A NOFRAZ WAKASHIO ek SIR GAETAN, NESESITE GARD SERENITE

02.09.2020

Kan remorker Sir Gaetan ti pe sorti Mahebourg, return Port Louis le 31 Ut, e ti pe remork enn barj ki ti pe servi pu debaras delwil depi nofraz Wakashio, finn ena enn aksidan trazik. Trwa lekipaz inn truv lamor, Sujeet Seewoo, Lindsay Plassan ek Sylvain Addisson. Kapitenn Mowsadeck Bheenick tuzur porte mankan. Ena lekipaz ki finn bizin pas buku ertan dan lamer, atann sekur, me zot finn sape, gramersi.


Avek listeri zeneralize, sa kalite aksidan malerezman riske ogmante. Bizin gard kalm kan ena enn nofraz kuma Wakashio. Bizin evit listeri. Bizin evit rimer. Bizin azir pu ki nu pa met lezot dimunn an-danze.


Nu remarke ki ena buku rimer pe fane lor sa nofraz Wakashio. Nu bizin gard an-tet ki Konpayni Zapone e Guvernman Zapone responsab pu zot navir. Nu bizin osi gard an-tet ki gro konpayni Zapone finn redwir nomb lekipaz pu fer plis profi, e ki lekipaz pa ti pe reysi al ater, akoz Kovid.