Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mizopwin – Lindsey Collen pa ti fer deklarasyon ar ni Waza FM ni dan kit Konferans Depres

31.08.2020

Lor Rezo Sosyal, manb LALIT finn truv fos linformasyon sirkile kumkwa manb LALIT Lindsey Collen ti fer enn deklarasyon a Waza FM konsernan manifestasyon Bruneau Laurette. Li pa ti fer enn tel deklarasyon. 


Enn lot manb LALIT finn truv enn lartik onnlayn lor Inside News ki dir Lindsey Collen ti fer “une conference de presse hier, jeudi 27 aout.” Lindsey pa ti fer enn konferans de pres lor okenn size, inklir lor size lamars Bruneau Laurette. 


Par kont, Lindsey Collen ti fer enn deklarasyon ar Radio One lor manifestasyon la. So landime ki li fer deklarasyon ar enn zurnalist Radio One, sa finn emet dan enn reportaz ki enn lot zurnalist finn introdir. Reportaz odyo paret ena kupir inpe abript dan enn-de plas.


Sa vedir pa finn ena deklarasyon ar Waza FM. Pa finn ena Konferans Depres.


Li paret ki ena enn problem deontolozi, vizavi Lindsey Collen, e osi Radio One.