Galleries more

Videos more

Dictionary more

Bilan LALIT 2004

26.12.2004

Dan Lasamble Bilan LALIT, Dimans 19 Desam, Alain Ah-Vee ti prezant enn sirvol aksyon LALIT pandan 2004, divan lasamble manb. Li finn enimer seki li finn apel "travay politik esansyel" ki Lalit finn fer an 2004, e li finn komante ki "pena enn size dan domenn politik lor lekel Lalit pena enn pozisyon".

Seki frapan dan 2004 se plizyer size ki finn omilye lasenn politik zot bann size pu lekel LALIT koni kuma prinsipal lafors politik ki finn met zot lor azanda. Sa finn rann Lalit byen vizib pandan 2004.

DIEGO GARCIA
Premye dan sa bann size la, Alain Ah-Vee finn mansyonn size baz Amerikin lor Diego Garcia e so lokipasyon ilegal par Lamerik ek Grand Bretayn.

Lalit koni pu so aksyon lor sa size-la depi 1977, e ki finn kilminn dan aksyon otur preparasyon enn bato ubyen mem enn flotilla pu al lor Diego Garcia. Preparasyon pu sa aksyon la, finn kontribiye pu ena plizyer gran evennman, pandan 2004, otur size Diego Garcia. Lalit ek Grup Refizye Chagos finn al Mumbai dan enn delegasyon konzwen an mwa Zanvye, 2004, e finn met Diego Garcia kuma enn item lor azanda NO U.S. BASES, enn rezo internasyonal kont baz militer. Diego Garcia finn swazire kuma 4 baz prioriter pu NO U.S. BASES. Kan rezo NO U.S. BASES finn bizin enn orater pu adres Lasamble Muvman Mondyal Anti-Lager dan Mumbai, se enn manb Lalit, Lindsey Collen, ki finn pran laparol. Dan Moris, Lalit finn organiz enn manifestasyon divan Lambasad Amerikin pu zurne mondyal kont lager ek lokipasyon, e finn partisip dan bann manifestasyon Chagosyen.

Swit a mobilizasyon ki Lalit finn deklanse lor kestyon Diego Garcia finn reysi gayn premye gran dokimanter dan Grand Bretayn lor kestyon Chagos, setadir STEALING A NATION, ki ti fer par John Pilger. Kan Lalit finn ekrir La Croix Rouge lor kestyon prizonye lor Diego Garcia, zot finn reponn Lalit, pu exprim zot konnsern. E li su presyon politik ki Paul Berenger finn menas purswiv Grand Bretayn divan Lakur Internasyonal Lazistis dan La-Hay, e sa finn presipit Blair pu sanz seki li rekonet kuma zirisdiksyon sa Lakur la. Mobilizasyon pu al Chagos finn osi fors guvernman Blair fer enn aksyon extreman inpopiler dan so prop pei: met enn interdiksyon formel, enn Order in Council, pu anpes Chagosyen return Diego Garcia ek lezot zil Chagos. Anmemtan, li finn oblize organiz enn vizit, ki planifye pu 2005.

Pu lafen lane, Lalit finn avoy enn ep-deyt lor kestyon Chagos a tu lorganizasyon ek individi dan so rezo sutyen internasyonal.

Alain Ah-Vee finn dir kimanyer, kan Lalit finn avoy enn delegasyon 5 manb a World Social Forum dan Mumbai, sa osi ti enn gran premye pu Moris. Report Bak ki Lalit ti fer ti donn enn prezant WSF dan Moris ki pa ti ena avan.

LANGAZ MATERNEL
Alain Ah-Vee ti vinn lor dezyem size lor lekel Lalit finn milite buku, e finn vinn dan sant lavi politik dan Moris. Depi so kumansman dan 1976, ziska lan 2004, kan Lalit finn tir enn riprinnt so PROGRAM LOR LANGAZ 2003, presyon politik finn lor guvernman siksesiv pu respekte langaz maternel tu dimunn, sirtu zanfan. Depi ki sa PROGRAM LOR LANGAZ kumans sirkile, li finn byen popiler. So gran avanse, se li finn akiz Guvernman pa zis blok zanfan ki pa fer byen dan lekol, kuma buku dimunn, inklir numem finn fer dan lepase; Lalit finn osi akiz guvernman blok devlopman tu zanfan. Ansam ek Ledikasyon pu Travayer so akizasyon formel "zenosid" kont guvernman, avek argimantasyon byen fisle, Lalit finn fors Guvernman sanz so politik langaz. Guvernman finn met dibut Komite Hookoomsing ki finn prodir "Grafi Armoni", e Guvernman finn anonse ki li pu introdir langaz maternel an form ekrit dan Ledikasyon.

Isi nu bizin mansyonn pri mondyal ki UNESCO finn donn Ledikasyon pu Travayer. Pu premye fwa dan listwar enn lorganizasyon Morisyen finn gayn pri UNESCO pu alfabetizsyon. Buku manb Lalit osi milite dan Ledikasyon pu Travayer.

Guvernman finn osi anonse ki pu servi langaz Kreol Morisyen dan Lasamble Nasyonal.

PROPRIETE LATER
Dan enn lane kot propriete later finn lor azanda buku, Lalit finn tir so program "Agrikiltir ek Agro-Lindistri", kot kestyon propriete later kle ladan. Li enn lane kot revelasyon Chetty lor rezo otur Deelchand, montre enn mafya otur later, ki Harish Boodhoo finn rann pli kler atraver so kanpayn lor kestyon Sale by Levy. Dan mem lane, bann aksyon popilis ek danzere Mugabe dan Zimbabwe, finn osi montre ki kestyon santral pu lamas dimunn dan Lafrik, e dan Moris, li anfet kestyon propriete later, e li inportan pu met li lor azanda dan enn fason sob ek determine. Deza Lalit finn fer enn dizenn reynion kartye lor sa size la dan dernye 3 mwa.

DANZE KOMINALISM
Lalit finn milite buku lor kestyon lalit anti-kominal. Sa lane-la, kominalism pe remonte, e Lalit finn servi 2004 pu prepar so kanpayn anti-kominal.

PALESTINN
Dan enn lane kot Palestinn finn dan nuvel tulezur, premye akoz miray ilegal Israel finn konstrir, e dezyem akoz lamor Yasser Arafat, LALIT finn ankor enn fwa fer listwar dan lane 2004. 2 nu militan, Alain Ah-Vee ek Ragini Kistnasamy ti vizit Palestinn kuma enn parti nu travay solidarite. Alain Ah-Vee ti partisip dan lamars protestasyon kont miray. Ragini Kistnasamy ti donn kudme muvman fam dan Palestinn dan enn moman kle kot fam pe partisip dan lalit politik buku. Kan zot finn returne, sak sa 2 militan la finn fer enn Riport Bak, enn Porlwi enn Kirpip. Sa finn kree enn dinamik otur brans Lalit, ki finn al ver 2 seans fim lor Palestinn, enn Rozil, enn Rivyer Nwar.

Alor, apre ki li finn rakont sa 5 gran tem aktyalite dan lekel Lalit ti ena enn rol ase inportan dan Moris, li finn konklir ki li inportan pu enn lepok parey note ki 2 tem ladan ena enn gran dimansyon internasyonal: baz militer Diego Garcia ek lalit lepep Palestinn kont lokipasyon militer Israel avek konplisite USA.

BI TU AKSYON POLITIK LALIT
Alain Ah-Vee finn osi dir ki nu bi, dan sa bann aksyon la, e dan tu nu travay politik, se pu sanz balans de fors de klas anfaver klas travayer. Dan enn moman kot sistem patron ankriz, dan rebor enn kriz pli gran ankor, li ek so guvernman pe rod fer klas travayer sarye fardo sa kriz la. Par kont, Lalit, pe rod fors patron sarye fardo kriz dan so prop sistem. Manyer nu viz fer sa, se pu ede transform konsyans de klas (ki konzonktirelman byen feb) an konsyans politik e mem konsyans revolisyoner. Patrona ek guvernman, zot bi, se pu ogmant konsyans kominalist, individyalist, e pu andet travayer pu ki zot res prizonye problem ki paret individyel.
Manyer Lalit amenn enn konsyans an-komen parmi so manb, se nu tu travay ansam dan preparasyon nu PROGRAM. Sa lane-la, nu finn prepar 3-4 program lor diferan size: Langaz (dezyem riprinnt), Demand Klas Travayer ek Laliberte. Kumsa dan brans, diskit diferan tem, lerla pofinn draftaz dan Reynion Program ki ti fer sak Merkredi. Sa bann program-la, zot azut ansam ek tu listwar nu lalit programatik lepase, Alain Ah-Vee finn explike.

Lalit finn fer enn long analiz lor White Paper Guvernman lor Industrial Relations Act (Get seksyon news nu sayt), e lor lalwa lor Public Private Partnership (PPP, get lor nu sayt). Kote lalit kont privatizasyon, Lalit finn pran pozisyon kont privatizasyon pansyon, ek kont "targetting" pu pansyon. Nu finn predir ki li pu fer buku sufrans pu pansyoner ki pli mizer, pli izole e pli marzinalize.
Bann tem politik ki Lalit swazire se tem ki kree dinamik, e sa explik kimanyer nu ena buku nuvo manb ek buku zenn.

Alain Ah-Vee finn koz lor nu selebrasyon Fet Travay sa lane la, ki ti revinn ver enn formil ki nu ti servi dan lepase. Ti ena diskur, lamizik, poem ek expozisyon. Li ti enn gran reysit.

Kote internasyonal, Alain Ah-Vee finn koz lor nu lyen direk ar lezot lorganizasyon degos dan lemond. Enn manb Ally Hossenbokus finn partisip dan kongre MARON dan Lareynion, ek enn lot manb, Ram Seegobin, ti fer enn rankont ek bann manb DSP ki ti al World Social Forum dan Mumbai. Lindsey Collen ek Rada Kistnasamy finn zwenn diferan manb WOSA dan Sid Afrik. E nu kontinye nu lesanz piblikasyon avek buku lorganizasyon partu dan lemond. Lindsey Collen ti orater lor nom Lalit dan enn Konferans kont Lager dan Johannesburg, organize par Rosa Luxemburg Foundation ek Anti-War Movement in South Africa. Li ti osi pran laparol, ansam avek Frei Beto, enn konseye guvernman Lula dan Brezil, dan Vyenn lor ki kalite lalit ki bizin amene zordi pu gayn egalite ek lazistis dan lemond.


LALIT finn sufer represyon sa lane la. Ena 2 ka ki lapolis finn met kont Lindsey Collen ek Ram Seegobin ki reprezant pir represyon (get lor nu sayt). Plis ena patrona Happy World ki pe purswiv Ledikasyon pu Travayer, enn lorganizasyon pros ar Lalit, parski sa patrona pa dakor pu sindika FTU kritik li.

Alain Ah-Vee finn termine avek enn referans a bann demisyoner depi Lalit. Zot finn fer buku pu sey tu mwayen afebli Lalit.


Dan deba, apre intervansyon Alain Ah-Vee, bann manb finn mansyonn lefet ki manb Lalit lor radyo prive buku, e sa kree enn prezans politik ki pa ti existe lepok kan ti ena zis MBC, ki enn pyon guvernman. Nu pena tro bon rikord nu bann program, me seki nu ena donn enn lide (sa li pa inklir bann brib ki gayne kan ena enn Konferans de Pres ubyen enn Kominike Lalit): Alain Ah-Vee ti lor Radio Plus le 2 Ut lor kestyon Palestinn. Li ti an-direk depi lamars kont miray enn zur osi. Le 16 Septam li ti lor Radio Plus lor enn trak ki Lalit ti tire lor kriz politik ek sosyal dan pei. Otur Zurne Internasyonal Fam, Rajni Lallah ti lor enn program Radyo le 8 Mars ek Ragini Kistnasamy le 7 Mars. Lor kestyon langaz, Lindsey Collen ti lor Radio Plus. Li ti osi lor radyo lor eleksyon Mme Sonia Gandhi dan Lenn. Ram Seegobin ti lor Radio One le 25 Avril lor kestyon koripsyon ek politik an zeneral, le 11 Ziyet lor Diego Garcia, le 13 Ut lor Represyon kont Radyo prive, le 9 Septam lor demisyon Chady. Li ti lor TOP FM le 16 Fevriye, le 10 Me, ek le 14 Zin. Tu ti lor politik, e dernye ti santre lor Bidze Guvernman. Li ti lor Radio Plus le 21 Avril, le 3 Ziyet, lr 26 Septam, le 2 Novam (lor Eleksyon Prezidansyel dan Lamerik), ek le 4 Novam lor Eleksyon Bush.

Li vre pu dir ki lapres ekrit finn byen krab (pu pa dir represif) an 2004 lor kestyon kuvertir aksyon Lalit. Me, kuma Alain Ah-Vee finn dir, lefet ki nu finn ena 62,000 viziter lor nu sayt, li relativiz sa boykotaz MBC ek lapres ekrit.