Galleries more

Videos more

Dictionary more

Nofraz Wakashio dan lepok Listeri dan Ti Burzwazi

26.08.2020

Kan finn ena nofraz Wakashio lor lakot Sid-Es, li finn prodir enn dezast ekolozik. Delwil lur ki navir la ti ena abor, pu li rule, finn kumans fane partu dan Sid-Es. Tu lavi marin dan sa rezyon la afekte. E tu peser ek lezot dimunn ki travay lamer dan somaz. E pa kone pu komye letan.


Alor, enn kestyon inportan ki poze, se kisannla pu pey domaz pu tu sa ditor la?


Navir Wakashio li propriete enn konpayni Zapone. Li anrezistre, selman, dan Panama. Panama li enn sa bann pei ki ena enn espes “ofshor” pu anrezistreman bato, ki permet gro-gro konpayni navir evit pey tax dan zot prop pei, evit swiv lalwa travay pu marin abor, evit respekte lalwa lanvironnman. 


Me, ena konvansyon internasyonal ki determinn kisannla pey domaz a kisannla, kan ena deversman delwil. Dapre sayt Minister Lapes, Guvernman pe purswiv su International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001; sak peser ubyin lot dimunn afekte bizin sumet so klem. Manb LALIT dan Lesid finn fer enn petisyon pu demand Minister Lapes donn dimunn kudme prepar sak klem. Le 26 Ut Guvernman finn dir li pe uver 4 Sant dan Sid-Es pu ed peser ar zot klem.


Kote domaz, depandan grander navir, ena enn larzan ki proprieter navir (ubyin asirer) bizin deburse ar pei ki afekte par polisyon ar karbiran. 


Me, ena exepsyon. Dabor, “the 1992 Fund (1) does not pay compensation if - the pollution damage resulted from an act of war.” Bruneau Laurette dekrir nofraz Wakashio lor brizan kuma enn “acte de guerre (stirring up war)”. U kapav al lir dan L’Express, 13 Ut. Si li ena rezon, lerla Moris pa pu gayn dedomazman. Dezyeman, si domaz li “wholly caused as a result of the negligence of public authorities in maintaining … navigational aids” kuma Bruneau Laurette pe alege dan so ‘private prosecution’ divan Lakur Mahebourg kont 2 Minis kot li dir pa finn ‘protect’ pei kuma bizin, la osi pena drwa dedomazman. Trwazyeman, si “damage was ..wholly caused intentionally by a third party” kuma Bruneau Laurette insinye, e kuma Navin Ramgoolam insinye lor BBC avan zot kup so koze – setadir kumkwa enn pros ar Premye Minis finn al trafik kiksoz – la osi Moris ek Morisyin pena drwa dedomazman. Si Bruneau Laurette ena rezon, pena dedomazman. Si li pena rezon, dedomazman pu ranvwaye pu kaland-grek dan tu kalite lakur ek arbitraz. Delaying tacticpu fini met anplas. Dan ki lintere?


 A premye vi, li paret ki Bruneau Laurette pe fer bann aksyon ki, par azar, pu dan lintere proprieter navir u so asirer. 


Alor, kifer otan dimunn pe mont Bruneau Laurette kuma enn ero nasyonal? E pa nerport ki kuyon ki pe met lake pu swiv li? Ena Navin Ramgoolam ansyin PM. Ena Arvin Boolell aktyel Lider Lopozisyon. Ena Xavier Duval ansyin VPM. Ena, Paul Bérenger ansyin PM. Kifer zot tu pe al dan manifestasyon organize par enn individi ... Bruneau Laurette? 


Repons se, zot zom dezespere. Zot zom kwinse. Zot finn perdi enn eleksyon 9 mwa desela, e zot imilye. Ramgoolam deza epuz tez Laurette ki enn tranzaksyon volonter delapar kikenn lakoz nofraz la.


Kanta nu dan LALIT, nu pa kone kimanyer sa nofraz inn arive. Seki nu kone se lekipaz, setadir marin abor, ti dan navir tro lontan san “shore leave” – akoz zot pa gayn drwa debarke dan pandemi Koronaviris. Temwayaz inisyal dir ki lekipaz ti koste pu rod rezo telefonn (pa Wifi, kuma lapres suvan dir) pu kontakte zot fami. Ti ena osi enn fet laniverser abor. Tusa temwayaz la pa pu antrav dedomazman.


Afors nofraz la li inexplikab; afors prosesis netwayaz apre ti rest san explikasyon kler depi Guvernman; afors deba apre finn inpakte par tu kalite vested interests diferan; afors pei deza obor listeri akoz somaz masif dan siyaz Covid-19; afors tit-burzwazi ki sutenir parti ki perdi eleksyon 9 mwa desela panike; nu finn gayn enn espes listeri demas ki finn leve (Get lartik lor nu websayt zis lor la). Zis pu temwayn sa delwil lur malang pe rwinn lamer, sa koltar nwar pe trangle bor lamer, zis pu tann dofin pe truv lamor, li finn sifi pu deklans enn gran vag panik. E sa panik finn turn an listeri, ki anpes dimunn truv kler. 


Alor, Samdi nu pu truv tule trwa parti lopozisyon parlmanter, setadir Travayis, MMM ek PMSD, plis enn seri parti extra-parlmanter (Reform Party, Rezistans, 100% Citoyen), zot tu, vinn swiv deryer enn sel individi ki finn konvok sa manifestasyon ki kumanse kot Plas Katedral. Li inkrwayab.


Anu get ki sa individi, Bruneau Laurette, ete dan so prop mo. So profil Linkedin dir li dan “lindistri sekirite ek lanket” e “anti-terrorism”. So profil Facebook dir li enn “Direct Student of the Israeli Kapap Dream Team”, setadir 3 sef dan Israeli Special Forces” – zot tu ti dan IDF (Israeli Defence Force) e dan so lel pli notwar, so Special Forces. Fode pa nu bliye ki sa ule dir. Fode nu poz nu lipye lor later, get realite anfas: so guru ansarz “anti-terrorism unit 1” dan IDF so Special Forces pe fer referans a lekip ki fer travay sal kont lepep Palestinyin, ki viv su lokipasyon ilegal, ki larme Israel pe kraze tulezur dan West Bank, Gaza, Zerisalem. Sa surs Laurette so lantrennman. E li fyer. Li finn osi antrene dan Santa Monica dan USA. Lor so bann kontra, li dir ki, apre ki li finn al Israel pu so aprantisaz (5-Plus), li finn travay dan “les missions en milieu hostile en Afrique” e kont “menace des pirates somaliens”. Pu dezyem la, li evidan ki suvan li Konpayni Shipping ubyin Lasirans ki pey li. Tusala, li pa tro, tro drol dan limem pu kit individi.


Seki drol se lefet ki Lider Lopozisyon Boolell, Lider Parti Travayis Ramgoolam, Lider PMSD Duval, Lider MMM Bérenger, zot tu, zot swiv kuma tutu deryer sa misye la? Deryer kikenn avek enn tel CV? 


Li drol, me li pa tro nuvo. Sa kalite foli finn deza arive Moris. Rapel Jameel Peerally an 2011? Li osi enn individi. Li osi, drolman, exprim so lyin ar Israel, “so La Mecque” li Israel, li dir. Kartunist Deven-T ti desinn enn “Pied Piper of Hamlin” pe sufle enn sinbol Facebook anplas enn laflit, swiv par enn ta ti-maws, anplas lera ubyin zanfan, kuma dan zistwar lavil Hamlin la. 


E byin avan sa, an 1978, nu ti truv Bérenger ek so MMM, amizir so depite pe vinn transfiz, li panike, li al alatrenn enn Jean-Paul Sheik Hossen, ki manke rwinn MMM pu debon. Sheik Hossen ti dir li enn azan NIU (SSS alepok) e ki anfet ti travay zurnalist Le Cerneen, ki ti akiz Guvernman alepok ek 4 sef dan lapolis Fulena, Sénéque, Venkatachellum, Ramiah ki zot finn fer linsandi ki ti detrwir batiman Le Mauricien. Bérenger ti dir dan Parlman “Je jure sur la tête de mon fils que ce crime d’incendie a été l’œuvre du gouvernement…”. Finalman, Sheik Hossen ti expoze pandan lanket kuma enn manter, enn eskro, enn sikopat. MMM ti lor zenu.


Zordi, la, Bruneau Laurette, enn individi avek enn parkur pa ditu rasiran, finn ralye tu sa lider tu sa parti politik la otur slogan, “Lev Pake Ale!”


Eleksyon 9 Mwa Desela


Guvernman MSM, nu tu kone, ti revinn opuwar dan eleksyon Novam san enn veritab program. Li ti vinn opuvwar akoz ti ena enn split-a-3. Kumsa ki MSM-ML-exMMM finn traverse. Inpopilarite lezot parti meynstrim, e labsans enn veritab program de zot kote, osi, e demobilizasyon klas travayer ki pa permet enn nuvo parti demas pran nesans, ti zwe dan faver MSM-ML an Novam. Si pena diferans programatik ant Guvernman ek Lopozisyon, ki diferans ena? Sel diferans ant MSM, PT, PMSD ek MMM se balans kominal alinteryer sak parti. Sa 2 zafer – tu sa parti la pena ni program e zot tu zwe lor fristrasyon kominal istorik – montre bankrut demokrasi burzwa dan pei. 


Alor, slogan “Lev pake ale!” li vreman reflet sa bankrut la. Sel zafer ki finn sanze, se Lopozisyon pe reysi fer enn espes lalyans inpe bankal la. Alor, si re-fer mem eleksyon, dapre zot, zot pu gayne. Petet. Tuzur san program. Tuzur avek sel diferans, zot reprezant diferan fristrasyon kominal.


Dayer, depi zur li vinn opuvwar, MSM-ML, malgre so mazorite konfortab, li feb. ML ti vreman zis Ivan Collendavelloo, e depi so revokasyon otur skandal tennder CEB, Guvernman pli feb ankor.


Parti lopozisyon zot pena kritik defon. Lor program, zot pena diferans. Alor, zot zis ale-mem dir MSM inkonpetan, li koronpi, li otoriter. Li vre. Me, dabor, Lopozisyon pa diferan. Foto Ramgoolam so kofor pe vomi biye labank ankor grave dan nu memwar, par exanp. Nu rapel ki MMM ferm Economic Crime Office kan lanket vinn lor enn so Minis. PMSD pa bizin dir. Kote represyon, PMSD ek Travayis ti met Leta Dirzans pli pir dan listwar. E Bérenger kan li Minis, kan Rayot bat fam travayer ki pe manifeste, li dir “Ki u krwar, Riot la pu donn bibron?” Drolman, Bérenger fek dir mem zar zafer kan lapres dimann li ki li panse lor swiv deryer kikenn kuma Bruneau Laurette kan li get sa foto kot li pe chombo enn gro mitrayet, li reponn, “Ki u krwar, li pu tir foto ek enn bros-a-dan!” 


(1)  UNCTAD 2012 guidelines: 47. A very limited number of exceptions to the shipowner's liability is set out in both of the Civil Liability Conventions. In particular, the shipowner is exempt from liability where the pollution damage resulted from an act of war or a natural disaster or was wholly caused by the intentional act of a third party or the negligence of public authorities in maintaining lights or navigational aids. Contributory negligence on the part of the claimant may also be available as a complete or partial defence to the shipowner.