Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rankont brans LALIT Richelieu avek Regional Development Officer, RDA ek PPS Landrwa

19.08.2020

Brans LALIT Richelieu Propoz Santye Dub Pyeton–Bisiklet depi Stasyon Metro Coromandel ziska Foyer Petite Riviere pas par Richelieu


Zedi 13 Ut 11:30 am, ti ena enn rankont Brans LALIT Cite Richelieu dan Biro CAB Beau Bassin. Prezan ti ena M. A. Wadallee, Regional Development Officer su Minister Infrastriktir Nasyonal, enn reprezantan Road Development Authority, Mm D. Chukowry PPS Sirkonskripsyon no 1, 2 ek 20 ek Manb LALIT Laval Yves & Ragini Kistnasamy.


Sa rankont li enn swivi let ki Brans LALIT ti avoy Premye Minis lor sa size la le 12 Fevriye 2020.(Kapav get kopi nu let lor sa linnk la https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2385/bicycle-and-pedestrian-feeder-paths-from-coromandel-station-to-near-foyer-petite-riviere/)


Dan rankont, Laval Yves ti prezant plan ki nu finn trase apre enn sayt vizit. Nu finn explike kimanyer sa pu ed deblok trafik apartir Ti Rivyer. Ek, si asir ase parking bisiklet an sekirite dan Stasyon Metro Koromandel, dimunn kapav kit zot bisiklet e pran metro pu rant dan Port Louis.


PPS Chukowry finn anonse pe fer enn overpas kot depo Metro Richelieu pu pyeton ek motosiklet sirkile ant Richelieu ek Coromandel. Li finn dir ki pu kapav inklir enn kulwar pu bisiklet osi kuma ena dan nu trase. Laval finn explike kimanyer sa pu ede pu deblok trafik dan Coromandel. Abitan Coromandel kapav vinn ziska Stasyon Metro Coromandel par bisiklet, met zot bisiklet dan parking sekirize ek pran metro pu al Port Louis.


M. Wadallee ek Mm Chukowry finn dir nu propozisyon valab me pu sa lane la, pena bidze. Me zot pu get li dan prosenn bidze. Zot finn propoz enn randevu dan 2 mwa pu al fer enn sayt vizit lor trase kuma li ete lor plan ki nu ti prezante.


Ragini Kistnasamy finn dir bizin inklir santye pu bisiklet lor tu nuvo proze larut. Par exanp, devlopman larut ki pe ena ant Gros Cailloux ziska Canot, bizin ena enn bicycle lane. Kumsa pu ena enn sime bisiklet depi Stasyon Metro Coromandel ziska Gros Cailloux. Sa li pu rant dan sa Cycling Policy Framework 2020-2024. Abitan kumans reklam lespas piblik ek diminye invazyon masinn lor lespas pyeton.


Laval Yves finn usi sumet petisyon Brans LALIT Richelieu avek sinyatir abitan landrwa pu sutenir sa demand santye pyeton–bicycle Lane.