Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kot plan ranplasman lamyant?

17.08.2020


Mardi dernye, LALIT finn avoy enn let Minis Lozman Obeegadoo pu dimann li kot plan pu ranplas lakaz lamyant? Nu finn anmemtan avoy li demand LALIT lor problem lozman dan kontext kriz koronaviris ek enn dosye lor kestyon lozman. Nu pe pibliye enn versyon kreol let ki nu finn avoye. U kapav gayn kopi nu demand ek dosye lor lozman atraver link swivan: https://www.lalitmauritius.org/modules/documents/files/LalitMauritius-3ad7c2ebb96fcba7cda0cf54a2e802f5.pdfLALIT, 153, Main Rd, G.R.N.W., Port LouisA Minis Lozman

Hon Steve Obeegadoo

10 August, 2020

Ser Minis Obeegadoo,

Nu pe ekrir u lor 2 pwin konsern u politik lozman:

1. Ranplasman lakaz lamyant

U ti dimann nu avoy u enn dosye an Desam lane dernyer ki nu finn avoy u byin vit le 9 Desam 2019. Dan nuvel MBC le 4 Mars sa lane-la, u ti anonse ki u pe travay pu ki personn dan pei pa res dan lakaz lamyant. MBC finn anonse ki pe kas enn sertin nomb lakaz dan Dubreuil e pe ranplas zot.

Nu remarke ki bidze 2020 finn fer provizyon pu anlev lakaz lamyant, me pa pu ranplasman lakaz ki Leta finn vann avek abitan. Nu rapel u ki pandan konfinnman, kan modord guvernman ti “Res Lakaz”, abitan finn bizin refizye dan lakaz lamyant.

Li irzan ki ranplasman lakaz lamyant demare osi vit ki posib.

Eski u kapav klarifye ki plan u Minister konsernan ranplasman lakaz lamyant?

2. Demand LALIT ek dosye lor lozman

Nu avoy u nu propozisyon pu plan lozman dirzans dan kontext kriz koronaviris osi byin ki enn dosye lor kestyon lozman dan format pdf.

Rajni Lallah

for LALITKopi orizinal an angle:To the Minister of Housing

Hon Steve Obeegadoo

10 August,2020Dear Minister Obeegadoo,

We write to you on two points regarding housing policy:

1. The replacement of asbestos housing

You requested a dossier on the asbestos housing situation from us in December last year which we promptly sent you on the 9th of December, 2019. On MBC news on the 4th of March this year, you announced that you were working so that no-one in the country has to live in asbestos housing. MBC announced that a number of asbestos houses in Dubreuil were being removed and replaced with safe housing.

We note that the 2020 budget has made provision for removal of asbestos housing, but not for the replacement of toxic houses that the State sold to inhabitants. We remind you that throughout the confinement period, when the government's modord was “Res Lakaz”, inhabitants have had to take refuge in asbestos houses.

It is urgent that the replacement of asbestos houses begin as soon as possible.

Could you clarify what your Ministry's plan is concerning the replacement of asbestos houses?

2, LALIT’s demands and dossier on the housing question

Attached in pdf format, are our proposals for emergency housing in the context of the Corona virus crisis together with a dossier on the housing question.

Yours sincerely,

Rajni Lallah

for LALIT