Galleries more

Videos more

Dictionary more

BIZIN ARET INTERDIKSYON LANGAZ KREOL DAN PARLMAN

25.07.2020

LALIT kondann Guvernman Jugnauth akoz li pe kontiyn gard interdiksyon langaz Kreol depi Lasanble Nasyonal. Nu akiz li fer ditor demokrasi. Nu akiz li prolonz kolonizasyon. Nu akiz li antrav liberte dexpresyon. 


Guvernman, par lavwa Premye Minis, finn reponn 4 kestyon Parlmanter, enn sak lane pandan 4 an. E sak fwa li klerman enn exersis “delaying tactics” byin kalkile, ki li an 2017, 2018, 2019 ubyin 2020. 


Ondire Guvernman Jugnauth pe tret pa zis Parlman, me osi lepep Repiblik Moris, kuma inbesil. Seki evidan: Li pa ule pey pri politik ki definitivman pu ena si zame li kareman pran pozisyon kont servi langaz Kreol dan Lasanble Nasyonal. Li kone 3/4 dimunn anfaver introdir langaz Kreol. Anmemtan, li pa ule pran risk politik nonpli ki li frwas dimunn dan elit parmi sa 30% ki pa an-faver langaz Kreol. Alor, li prefer res dan enn Lasanble Nasyonal ki tuzur kolonize, tuzur kurbe divan swadizan siperyorite Angle-Franse. 


Pa zis sa Guvernman la. Tu Guvernman o-puvwar depi Lindepandans finn refiz fer sa muv de-kolonizasyon inportan la. Zis kote Minispal ek Distrik, MMM an 1977 ti introdir Kreol kuma enn opsyon. Lerla, li finn vinn kapon kuma leres.


Pli bizar ankor. Tu Lopozisyon depi Lindepandans, zot osi, pa vreman fer okenn muv.


Ena enn muv, par exanp, ki byin fasil ki zot ti kapav pran dan enn fason konserte: enn par enn, pandan nerport ki intervansyon dan Parlman, zot kumans koz bon Kreol, e kontiyne ziska Spiker met zot awt-of-order. Sa-mem ki apel aksyon non-vyolan, rezistans pasiv. Samem ki zuti kle dan lager pu de-kolonizasyon. E, li marse. Li marse sirtu kan trwa-kar popilasyon deryer u. Me, Lopozisyon tultan fer minimem neseser pu evit akizasyon ki li pa pe fer naryin. Pa plis.


Kan ti ena forum LPT an Mars 2020, zis avan lokdawn, LALIT ti propoz sa. Mem si reprezantan Travayis Cader Sayed-Hossen ti dir, “Kifer pa?” reprezantan MMM, Paul Bérenger finn refiz konsider sa. E Patrice Armance pu PMSD, osi, finn refize. Kestyon se kifer? Kifer zot refize? Eski zot parti finn vinn reprezantan sa klas sosyal ki kont langaz Kreol? Sa klas sosyal ki anfaver Angle-Franse? Bizin mansyone ki, pu enn wi, pu enn non, zot pare pa zis pu konfront Spiker, me zot pare pu fer work-awt. Alor, Lopozisyon, san enn pistonaz, li pa pu enn alye efikas dan lalit pu introdir langaz Kreol.


Me anfind-kont, Guvernman zordi ki pli an-tor ki tu. Anu  get so sinema sa dernye 4 an la:


2017


Sinema kumanse an 2017. Kan Depite MP Ganoo poz enn kestyon, Premye Minis Jugnauth reponn kumkwa Guvernman pu konsider introdir Kreol dan Parlman, i.e. Government “will consider its introduction in the National Assembly”. Byin bon. Mem li dan fitir.


Jugnauth anmemtan pretann ki tu Parlmanter bizin deza aprann metriz langaz Kreol (develop a “mastery of the language”)avan introdir langaz Kreol. Lerla Pravind Jugnauth azut enn ta argimantasyon bet lor IT: “Apart from the language issue, other arrangements, both administrative and logistical, especially in terms of appropriate IT hardware and software, will have to be put in place before contemplating the introduction of Mauritian Creole language in the National Assembly.” Alor, pu rezon sanse IT, bizin tini labuzi ruz.


2018


Ariv 2018, kan Depite MMM Bhagwan poz kestyon, Pravind Jugnauth reponn parey, kumkwa li “reassure the House that Government will consider the introduction of the Kreol Morisien”. Tuzur dan lefitir. Li kontiyn repet ankor ki fode Parlmanter ek staf metriz langaz Kreol avan (“develop a mastery of the language”). Li donn detay sann kut la, dan so delaying tactic, “We need to have a specialised software platform in Kreol which would have to be compatible with the existing Digital Recording Voice to Text platform presently being used by the National Assembly which enables the posting of the unrevised version of the Hansard of a sitting within 24 hours. In addition, the officers of the Hansard Unit of the National Assembly will have to be trained in Kreol language for the purpose of transcribing and editing the proceedings of the National Assembly.” Argimantasyon bankal persiste, mem brode. Enn an inn pase. Nu tuzur, bizin tini labuzi ruz. 


2019


Ariv 2019, kan Depite MP Ganoo poz kestyon, Depyuti Premye Minis Collendavelloo reponn: Guvernman pu amenn “necessary amendments to the Constitution and the Standing Orders and Rules of the National Assembly”. Me, tuzur, li azute: Seki neseser se “the mastery of the language” kuma enn kondisyon pu kapav “rediz e transkrir derulman Lasanble”. Li al pli lwin avek detay, “Moreover, since the software uses artificial intelligence to build up its library, dictionary and User Profiles, the prerequisite will be a standardisation of the Kreol Morisien in terms of orthography, grammar and vocabulary.” Asterla, li kumans devwal febles so pretex IT. Pu kapav batir sa libreri, diksyoner, e User Profiles, fode servi langaz Kreol e akimil sa data la.


2020


Ariv 2020, kan Depite MMM Reza Uteem poz kestyon, Pravind Jugnauth re-iter ki Guvernman pu konsider introdiksyon Kreol Morisyin dan Parlman. Dan lefitir, tuzur. “I wish to reassure the House, once again, that the Government will consider the introduction of the Kreol Morisien.” Lerla li re-repet mem zafer lor inkapasite so guvernman okip zafer teknik.


Zame li pa met dibut kit Komite Teknik pu okip sa travay la.


Zame li pa met enn taymfrem.


Li zis kontiyne-mem kuyonn li-mem, kuyonn Parlman, kuyonn lepep Moris.


Ena zis 2 argiman prinsipal dan tu sa verbyaz Premye Minis la.


Premye, tu sa koze repete-repete lor sanse “bizin metriz langaz Kreol avan servi li dan Parlman”, li enn betiz grotesk. Tu Parlmanter deza servi langaz ki apenn zot metrize, setadir Angle-Franse. E sa, li normal ki zot pa metriz Angle-Franse, akoz sa de langaz la pa zot langaz maternel, li pa mem vernakiler Repiblik Moris, e zame pa servi zot dan miting, program TV ek radyo, ni mem dan reynion pu rod vot lor lekel zot eleksyon dan Parlman depann. Par definisyon, dimunn metriz zot prop langaz maternel pli byin ki langaz ki aprann dan lekol. Pu aprann lir-ekrir, li pran enpe lapenn. Me, dapre LALIT, bann Depite pa pu gayn difikilte, etan done zanfan dan fers, segonn, trwazyem, etc pe reysi metriz li.


Dezyem argiman, li lor amenazman teknik. Kuma nu finn dir, fode servi langaz Kreol dan Lasanble, kumans gayn baz-done pu IT (ki fasilit transkripsyon oral ziska ekrit). Pu pretann lekontrer kuma Jugnauth finn fer, li enn siyn swa so linnyorans lor kimanyer kree enn data-beys, swa so movez-fwa.


Detutfason, pandan 40 an par la, pu tu derulman Lasanble Nasyonal, transkrayber ti pran not par lame, lerla al tip li apre. Zot ti travay enn shift kurt, aturderol. Alor, pandan bann premye lane, kan pe “antrenn” sofwer par furni li buku, buku data, bizin ena enn dub-sistem. Li sinp. Par lame, lerla tipe (ubyin anrezistre, lerla al tipe kuma transkrayber Lakur deza fer) anmemtan ki par enn sofwer spesyalize ki pran Kreol oral fer li vinn dizital. Kapav fer sa dan mwins ki 24-er. 


LALIT byin diferan depi tu sa parti ki dan Guvernman aturderol, lerla dan Lopozisyon aturderol, e ki rod enn manyer pretann zot pe fer kiksoz pu ki langaz Kreol rant dan Parlman, kan anfet zot pa anfaver e pe sabot so introdiksyon, me dan enn fason surnwa. Guvernman fer sa par fer nu trap labuzi ruz. Lopozisyon fer sa par poz kestyon, me refiz pas a laksyon kot so Depite kareman pran laparol formelman, e an-ord, dan langaz Kreol, ziska Spiker bizin rann so lekor kuyon, intervenir sak fwa. E piblik pe truv tusala an-direk.


Ala, pozisyon LALIT dan so Program 2019, ki finn stab depi so premye priz pozisyon an 1982 kan li forme kuma enn parti politik: 


* Langaz Kreol bizin servi dan Lasanble Nasyonal lor pyed-egalite avek Angle.


* Inn ler pu dekoloniz tu linstitisyon Leta. 


* Kifer depite bizin kontiyne koz an Angle uswa Franse dan Parlman sirtu kan zot layv-enn-dayrek lor TV, alor ki gran mazorite zot prop elekter pa konpran sa 2 lang etranzer la byin? LALIT anfaver drwa tu depite exprim zot lib dan langaz Kreol, dan langaz lepep. Bizin sanz lalwa pu kapav servi langaz Kreol, Angle uswa Franse pu deba dan Parlman. Anmemtan bizin sanz Konstitisyon pu anlev bann antrav pu vinn depite kuma kalifikasyon literesi. Kifer enn kandida bizin konn koz ek lir enn lang etranzer, Angle, pu li kalifye pu vinn depite. Sa li anti demokratik parski li exklir buku kandida ki dan klas travayer.


23 Ziyet 2020