Galleries more

Videos more

Dictionary more

Apel a Guvernman pu Opoz Proze Aneksasyon Israel

06.07.2020

Lalit pe lans enn lapel pu Guvernman Moris, atraver Minis Zafer Etranzer Nando Bodha, azut so lavwa dan lelan protestasyon ki finn leve dan lemond antye kont proze Israel pu anekse enn gran but West Bank sa mwa la.


Sekreter Zeneral Nasyon Zini, dirizan Linyon Eropein, Langleter, Lasinn, Larisi, laplipar pei rezyon Arab, inklir Lezip, Zordani, mem Larabi Saudit, finn piblikman afirm zot opozisyon kont sa proze aneksasyon guvernman Netanyahu-Gantz la. Ena pei finn mem menas sanksyon ekonomik kont Israel si zame li al delavan ar so plan aneksasyon.


Dan Jericho, Nickolay Mladenov, anvwaye Nasyon Zini pu lape, ansam ar reprezantan diplomatik Lasinn, Larisi, Langleter, Linyon Eropein ek Zordani ti pran laparol dan enn rasanbleman Palestinyin pu sutenir revandikasyon pu kreasyon enn Leta Palestinyin, e finn opoz  plan anexasyon Israel.


Dan enn Rapor, ki 47 exper Komite Drwa Imin Nasyon Zini fek pibliye, zot finn kondann plan aneksasyon  ki zot dir reprezant enn vizyon “aparteid pu 21yem syek” e ki “pu redwir Palestinn an Bantustan.” 


Depi 1967 larme Israel pe okip West Bank ek Les Zerizalem. Depi sa lepok la, diferan guvernman Israelyin finn akapar ankor later e finn ankuraz instalasyon koloni Israelyin partu lor sa but teritwar Palestinn la. Zordi ena pre 600,000 kolon Israelyin ki viv dan 140 settlemennt (koloni) dan West Bank ek Les Zerizalem. Avek sa plan aneksasyon la, Palestinyin pu perdi ankor 30% zot teritwar. Li enn agresyon konstan. 


Inplantasyon bann settlements dan teritwar, ubyin “lokipasyon”, li ilegal dapre Lartik 49, Konvansyon Zenev. Li enn vyolasyon lalwa internasyonal. Li enn ak agresyon.


Lokipasyon militer West Bank, Les Zerizalem li deza enn surs profon vyolasyon drwa imin lepep Palestinn. “Leta syez” ki Israel mintenir lor Gaza li deza ilegal. Tu sa refizye Palestinyin ki finn bizin fwir destriksyon zot vilaz depi Nakba, deza enn krim. Asterla, tu sa agresyon Leta Israel la pu agrave si zame al delavan ar sa proze Netanyahu-Gantz pu anexe enn gran but West Bank. Li pu kristaliz enn realite deza inzist kot 2 lepep ki viv dan mem lespas, guverne par mem Leta, me san ki zot ena mem drwa egal. Li pu vinn enn Leta Aparteid an-reg. 


Lalit finn tultan sutenir lalit lezitim lepep Palestinyin pu zot ena enn Leta lib ek suverin. Militan Lalit finn al Palestinn a trwa repriz, pu partisip dan aksyon solidarite internasyonal anfaver liberasyon Palestinn.


Zordi, avek Trump opuvwar dan Lamerik, Israel pe zwir enn inpinite plis ki avan. Alor li neseser ki partu dan lemond nu azir pu met enn kal. Nu tu bizin sutenir kanpayn Boykot-Dezinvestisman-Sanksyon (BDS) kont Israel. Nu Guvernman bizin izol Israel. E li bizin fer li dabor par proteste kont sa proze pu anekse enn parti West Bank Palestinyin. 


 Alain Ah Vee, pu Lalit, 6 Ziyet 2020.