Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT pe sutenir developman Langaz Maternel lor nivo Afrikin

15.12.2004


Lindsey Collen, manb LALIT, ti al dan enn reynion Lakademi Langaz Afrikin (Academy of African Languages, ACALAN) Liniversite Cape Town, le 5 a 9 Desam. Prezan ti ena buku profeser linguistik depi pei partu dan Lafrik, ekrivin ek militan langaz, ki ti pe fer sa rankont la pu rafinn 5 diferan travay ki deza an-rut pu promuvwar langaz maternel dan Lafrik. Ledikasyon pu Travayer ek Lalit, tulde, pe sutenir sa travay la.

Dan serten pei, kuma Kamrunn, ena preske 200 langaz diferan, tandi ki dan lezot (Rwanda, par exanp) ena enn ki byen repandi. Ena serten langaz ki servi dan plizyer diferan pei, tandi ki ena lezot ki existe zis dan enn pei. Degre devlopman langaz Afrikin li byen diferan dan diferan pei osi, avek mwens devlopman, an zeneral, dan pei ki ti kolonize par Lafrans.

Sa 5 travay la se, premyerman, ramas zistwar (tradisyonel ek modern) lor enn baz pan-Afriikin avek lide ki kapav tradir osi buku dan osi buku langaz Afrikin ki ena. Dezyeman, prepar enn degre konzwen diferan liniversite dan Lafrik pu enn M.A. dan Linguistik Aplike. Trwazyeman, ena enn travay lor tradiksyon ki pe ale, e ena enn posibilite ki pu travay lor bann DOKIMAN TIMBUKTU ki dat depi 7yem Syek; kumsa, si fer tradiksyon serten seksyon sa bann dokiman la dan diferan langaz Afrikin kapav met lanfaz lor tradisyon ekrit dan Lafrik. Kan bann partisipan prezan ti pe diskit Dokiman Timbuktu ek Iroglif depi Lezip, enn partisipan ti sirkil kopi Sart de Mande, enn sart drwa imen ki sorti Mali depi 13yem Syek, e ki finn desann dan tradisyon oral. Li enn sart byen interesan ki kumanse ek parol: Sak imen li enn imen. Katriyeman, ena enn grup pe travay lor kimanyer zener terminolozi, setadir partaz diferan teori lor kimanyer ekrir text syantifik, teknolozik, teknik dan langaz Afrikin. Sinkyeman, e li kup atraver sa lot kat travay, se selebrasyon Lane Langaz Maternel dan Lafrik, ki pu lane 2006. Linyon Afrikin pu sirman anons li dan Some lafen Zin kumansman Ziyet.