Galleries more

Videos more

Dictionary more

Latelye fit argiman: Enn bolom-lapay, li pli fasil pu afronte (5)

30.05.2020

Si, dan plas u konbat enn karateka sintir-nwar-90kg, u ranz enn gran pupet lerla u lager ar li, san okenn dut, u pu donn li enn rakle. Dan argimantasyon osi u kapav zwenn avek enn interlokiter ki, letan li retruv li an-difikilte, pu prefere refizye dan enn fos konba plito ki konfront seki u pe dir. Sa zar eskiv la enn Apel sa bolom-lapay / lepuvantay.


Kuma li marse:


Enn dimunn finn avans argiman A.


Lerla so adverser pretann ki A li parey kuma F, e F telma orib ki li inakseptab.


An-konklizyon, A pa enn bon zafer.


Par exanp, u pe explike ki fode zanfan aprann lir ek ekrir dan zot lang maternel dabor. U adverser pran laparol: "Fer per sa seki u pe dir. Apel sa enn repli idantiter! Alor ki nu enn ti pei, ki nu bizin ogmant nu kapasite esanz avek lemond u pe dir ranferm nu dan langaz nu tusel koze, enn milyon abitan... E sa sipoze enn zafer progresis sa? Get sa, anou met kestyon langaz kreol dekote ek konsantre nu lor veritab kestyon kuma pu fer zanfan Morisyen resi. Montre umem inpe pli rezonab".


Seki sa argimantater la finn resi fer se transform u koze an enn pozisyon telman aryere ek orib ki umem nepli pu oze defann li. Anplis desa, li fini instal u dan kan bann ki pa rezonab, enn latak personel. Se enn stratazem surnwa parski kan enn dimunn destabilize emosyonelman sa pertirb so kapasite reflesi.


Li finn transform u argiman karateka an enn bolom-lapay. Dan sa lexanp, li finn konverti u kleym "kumans aprann lir ek ekrir an lang maternel" a "zame pa pu aprann okenn lezot lang". An-realite, u pozisyonnman se pu okontrer uver potansyalite ki zanfan vinn miltiling a enn ot-nivo. Me u adverser finn travesti u pozisyonnman pu fer krwar ki u pe pronn monolingwism. E sa, li terib kuma perspektiv. Kre enn bolom-lapay, li enn prosede malonet!


  Glise alemem direk dan Lanfer

Enn lot trikmardaz ki sertin servi pu diskredit enn argiman apel enn lapant dilo-savon. U adverser fer apel a enn ansennman foste ki glise mem ziska ariv enn konklizyon orib ek repinyan.


Enn dimunn avans argiman A, lerla so adverser pretann ki A pu aport B, B pu provok sityasyon C, C pu transform an D... ek sa li inakseptab.


Enn lexanp:


- Ki ete? U pe reklame ki fode montre zanfan Teori Levolisyon. Savedir pe remet ankoz Lakreasyon. Abe lerla dimunn pu aret krwar dan Bondye. Apresa nepli pu ena okenn nosyon Lamur, ek Partaz ni okenn interdiksyon komet Pese. Lerla nu sosyete pu vinn anbalao net. Eski se enn sosyete kot dimunn kokin, tuye, vyole ki u pe rode? Non! Abe fode pa aprann lexplikasyon Darwin dan lekol.


Enn argimantasyon lapant dilo-savon ansenn bann non sequitur enn deryer lot. Li ariv a enn fos konklizyon, lerla depi sa foste la debus lor enn lot, kontiyne ziska direk dan Lanfer! Alor ki pena okenn garanti ki premye konklizyon mem vre! Par exanp, li pa vre ki konesans Levolisyon otomatikman amenn ateism. Ena par santenn syantifik ek par milyon dimunn ki resi konsilye Teori Levolisyon dan Syans ek Lakreasyon dan zot lavi relizye. Konsernan to kriminalite, si par exanp remarke ki lamazorite dimunn ki dan prizon deklar san relizyon, li ti pu enn lapis. Me selma, li pa seki ena an-realite: dan bann letid internasyonal, paret ki selma 1 dimunn lor 10 dan prizon deklar limem san relizyon. Savedir ki pankor demontre ki se relizyon ki anpes krim.


Dan argimantasyon, bizin vizilan ki u interlokiter pa manipil u prop argiman ek esey deturn li pu fer li vinn enn karikatir. 


Jean-Yves Dick 


Not Byen: Remarke ki ansennman konsekans kapav form parti enn argimantasyon senn. Dan kad Covid-19, si ena tro buku ka enn sel ku, lopital pu deborde; personel medikal ek resurs pa pu sifizan pu pran ansarz; buku dimunn pu mor parski pa reysi okip zot atan mem pu lezot problem; risk ki personel medikal tom malad pu ogmante ek zot riske ankor mwens kapav swayn dimunn. Li enn ansennman ki repoz lor lexperyans dan lepase ek lor evidenns seki pe arive dan lezot pei.