Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 68 - Hydroxy-chloroquine ek Trump ek Moris

27.05.2020

Sa semenn la World Health Organization [WHO] finn sispann tu testing hydroxy-chloroquine lor malad Kovid-19 pu rezon sekirite. Abitye servi sa medsinn la kont malarya, ek usi pu sertin lezot maladi sistem iminiter. Anfet, servi li pu Kovid-19 dan Lenn, kot prodwir li buku, ek dan Moris. Dr. Joomye, konseye Guvernman, ki nu pa kone kifer li ansarz Kominikasyon Koronaviris, dir dan lagazet L’Express yer ki, malgre WHO finn sispann testing pu rezon sekirite, Moris pe mintenir hydroxy-chloroquine kuma tretman Kovid-19. Taler, nu pu return lor li ek lor Moris.


Antretan, sa lartik la li sirtu lor Trump. Prezidan Lamerik, setadir, Donald Trump. Li finn pus pu ki servi hydroxy-chloroquine kuma enn tretman maladi koronaviris, mesaz so reklam ti telman kler ki dimunn Amerikin inn kumans vinn fu avek stok sa medikaman mem plis ki papye twalet. Puse kumsa [an Angle “touting”], anpasan, li lavant ilegal kiksoz, sirtu ladrog ubyin servis avoka eskro ubyin prostitye.


Tutfason, linformasyon debaz pu nu kone seki Sef WHO Dr. Tedros inn anonse avantyer le 25 Me ki tu testing sa medikaman pu tret maladi Kovid-19 finn “sispann” tanporerman ziska WHO so bord Data Safety Board etablir sekirite lor eski li mem ase sir pu kontinye testing. Tu medikaman ena pu pas atraver enn seri testing metikile dan servi zot pu tret maladi spesifik pu evit fer plis ditor konpare avek pa fer naryin ditu. Tusala pu dir hydroxy-chloroquine pankor pas tu bann test neseser pu kapav servi pu tret Kovid-19. Testing dan Brezil finn bizin arete kan zot finn demontre dimunn ena plis sans mor si donn zot sa medikaman la ki si pa donn zot. Tipti testing dan New York finn montre mem rezilta.


Tutfason, ki hydroxy-chloroquine ena pu fer avek Trump?


Mo fe-boper abitye fer chips pomdeter ki tom dan enn grad byin siperyer e li servi mwa avek buku fyerte, parey kuma mwa osi mo fer farata pu li avek otan fyerte. Kan mo dimann li kimanyer li reysi fer tu so chips frir tu parey kumsa, li, ti pe atann pu enn tel kestyon vini, dir, “Mo tir ek manz seki tro kwi avan servi! Vwala!”


Onom disyel ki sa ena pu fer, u kapav dimande, avek hydroxy-chloroquine ubyin Trump? Ala lyin la:


Enn selkut, Trump inn kumans so reklam pu “pus pu” hydroxy-chloroquine, apre pu al dekuver, apartir exakteman le 20 Mars apre li finn ekut Tucker Carlson lor Fox News so lavey.


Sa “Star” extrem-drwat Carlson dan stasyon nuvel extrem-drwat Fox, intervyuwe kikenn apel Gregory Rigano. Prezant li dan odyo ek video lor Fox News kuma “Stanford University Medical School Advisor” [Konseye Lekol Medikal Stanford], napa mwins ki sa. Lemesan dan intervyu lor Fox News vinn pretann ki ena enn 100% “gerizon” depi enn letid omologe-ant-konfrer lor hydroxy-chloroquine pu tretman Kovid-19. Pa enn jok. “100% gerizon.” Kapav asime Trump inn get sa sho lor TV. Parski apartir so landime li kumans akros avek hydroxy-chloroquine avan mem li ti konn pronons “hydroxy-chloroquine”. Depi sa, li pe ale ale mem, kontinyelman fer “pus pu” servi li pu tret Kovid-19. Pu rezime, Prezidan enn pei “pus pu”, fer reklam hydroxy-chloroquine akoz li finn tann kikenn fer “pus pu” li lor Fox News.


Apre pu al dekuver, tu sa sinema lor Fox News ti nek balivern total. Pu kumanse, Stanford University Medical School inn fer enn demanti formel pu dir ki lemesan bug “napa enn konseye Stanford Medical School” ek “pena personn depi Stanford” ki ena kiksoz pu fer avek sa letid la. Sa sipoze letid ki ti pe koze lor sa program la, anfet, finn eliminn depi so rezilta trwa lor so 20 pasyan admet dan ICU, enn inn desede, enn inn abandonn testing, ek enn lot arete akoz noze. Alor li kasyet laverite lor sa 6 ki ti tom malad, desede u abandone lor enn letid derizwar kot ena selman 20 pasyan dan so testing.


Setadir, letid ti fer exakteman seki mo fe-boper ti instale kuma enn jok pu fer mwa riye. Letid retir sis pasyan ki pa ti 100% reysi depi batch la. Lerla, li reysi 100% lor seki reste! Vwala!


Sel diferans ena se kan Rigano vinn rakont sa lor Fox News, olye dir laverite, zot trik Trump.


Trump ti “pus pu” hydro-chloroquine apartir so landime. E ankor pe kontinye ziska zordi.


Li mem al ziska kumans enn kur 2-semenn “prophylactic”. Li ti terifye andeor proporsyon kan staf White House inn gayn Kovid-19. Sho lor Fox News montre enn kiksoz: Trump enn kapon.


Me, lexperyans “syantifik” Rigano ti site pa ti enn jok. Li pa ti zis lor bril chips pomdeter. Li lor neglizans kriminel. Enn misye mor, trwa fini dan ICU, ek de lezot disparet depi letid, lor 20, ek zot kasyet sa ek dir 100% gerizon? Lerla dimunn ekut sa, kumans pran sa medsinn la avan inn pruve si li ena kit lefe pozitif lor Kovid-19 e riske so lefe segonder negatif kuma kriz kardyak


Alor, premye Trump an Fevriye, apre enn fermtir-parsyel frontyer Lamerik ki so linstin debaz (Mont enn Miray!), ti dir ki lepidemi Koronaviris li enn fars, sa 15 ka pu “ale”, maladi pu “disparet” dan de-trwa zur. Li pa fer naryin. Lerla, kan par dizenn milye Amerikin malad ek mor, li dir li pa so lafot, me lafot Lasinn. Ubyin lafot bann Guverner Demokrat, ubyin lafot WHO. E li kumans “pus pu” hydroxy-chloroquine.


Tusala pu dir ki letid zot inportan.


 Me, anu return lor Dr. Joomye.


Li dir lor hydroxy-chloroquine, “Nous avons eu 322 patients guéris a travers cette méthode” e Guvernman pu kontinye servi li, bliye seki WHO pe dir. Ziska ler, pena okenn prev hydroxy-chloroquine ena kit lefe lor “guéri” Kovid-19. Fektivman, li plito paret ena prev li kapav fer ditor. E, pu azut lor la, kan Joomye dir 322 dimunn finn “geri” depi Kovid-19 par pran sa medikaman e li bliye mansyone ena 10 dese dan Moris, li pe pretann ena enn to 100% gerizon, parey kuma Gregory Rigano, finn kuyonn Trump lor Fox News. Li ti pu plito konseyab swiv rekomandasyon WHO olye fye seki Trump ek Modi pe dir.


 


 Lindsey Collen


pur LALIT, enn pwindevi personel.


Tradiksyon:BK


 PS Apre blog yer, kikenn finn atir mo latansyon ki Dr. Joomye, anplis ki li enn promoter de klinik prive, li usi ena lyin avek enn sant prive kot pratik transplant seve ek enn lot antrepriz prive kot donn tretman pu lizye. Rapel? Ankor enn lot rezon kifer li pa ti bizin ansarz pu koze lor nom Leta se: Kan Pravind Jugnauth pe mark pwin lor nuvo map lemond Nasyon Zini kot inn met Chagos dan plas ki li merite dan Repiblik Moris, inn retir kolonizater Britanik – omwin lor versyon inprime – sa “portparol” Guvernman Moris refer lor Tv ek Radio a Mayot, kokin depi Komor dan buku fason resanble manyer finn kokin Chagos depi Moris, kuma enn “teritwar Franse” parey, kuma sirman nu devine, li truv Tromelin.