Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 67 – Konseye Guvernman kuma Zouberr Joomaye ek Dominic Cummings

26.05.2020

Ena enn nuvo kategori potanta avek tu puvwar ubyin mandarin ki rul tu zafer zordizur. Apel sa  “enn konseye guvernman”.


 Dan Moris, par exanp, finn alwe Zouberr Joomye sa rol absoliman kle dan risponns lepidemi  koronaviris. Ki li ete pu Guvernman? Li strikteman pa naryin. Li ti manb biro politik MMM ek enn ansyin depite. Pa zis sa, me li ti zom lame drwat Paul Berenger ziska tel pwin ki li ti akonpayn li Lafrans pu so tretman medikal. Ep, enn sel ku li vire. Li vinn enn transfiz, al zwenn MSM. San okenn explikasyon. Li ti poz kandida dan Eleksyon Novam ek li pa eli. Asterla li gayn enn “nominasyon” baze lor lefet ki li enn kandida bati Sirkonskripsyon No.2 dan dernye  eleksyon zeneral.


Alor pu sa rol kle kominikasyon avek piblik lor lepidemi – ki kurwa prinsipal pu leta kontrol maladi kontazye – nu pa truv top epidemyolozist ansarz ubyin minis lasante. Nu nepli mem truv – e sa san okenn explikasyon otan ki mo kone – top dokter Guvernman Dr. Gujadhur, ki finn fer enn travay remarkab pandan lepok difisil lepidemi. Me nu gayn kuma prinsipal portparol enn sanz-kazak ki enn kandida bati dernye eleksyon. Pravind Jugnauth kwar enn transfiz kandida bati dan kit fason kalifay pu ranpli enn rol kle vizavi lepep peyi pandan enn lepidemi?


 Joomye li vremem, e u kapav dir sa dan so faver, li enn dokter. Me, li ti bizin diskalifay akoz so konfli dintere, kan pandan enn lepidemi, li pe okip plan so klinik prive. Wi, sa konseye Guvernman anonse an Desam ki li “promoter” enn klinik 5-letaz dan Curepipe ek enn espes klinik kanser dan Coromandel, tulede institisyon prive ki pu rule pu profi. Alor, nu kapav devine kot so lintere pu ete.


 Me, si li finn gayn sarz kominikasyon, kapav, u kapav dir, li konn kominike byin? Non. Apenn, si li konn koz Kreol avek kit presizyon gramatikal. Pu “maladi la”, kot “la” li lartik defini, li dir “la maladi”. Sa pena obsoliman okenn sans an Kreol. Li zis enn trik anfantin pu indike ki anfet u koz zis an Franse tultan ki-afer, akoz u anplwaye pu koz ar lepep, pe oblize abes u pu koz an Kreol.


Me selman, li expoze a piblik e sa pu ed dan so job “promoter” pu so prop lavenir. Li vremem enn degradasyon skandale sa tigit demokrasi ki reste dan sa pei la ki Premye Minis kapav nom kikenn kumsa pu enn travay osi stratezik. Lexekitif – kabine ek sirtu Premye Minis – finn gradyelman diminye puvwar Lasanble Nasyonal. E asterla li partaz puvwar avek sa band nuvo potanta ek mandarin kuma Sherry Singh, dan telekom, ek Zouberr Joomye dan enn lepidemi.


 Lepep Moris ki finn vremem fer tu travay pu dont – ziskaler – viris la. Li sertennman pa Dr. Joomye. E li napa Pravind Jugnauth, nonpli. Lepep, ki finn fer li malgre sa bann la.


 E Premye Minis Langleter Boris Johnson pa diferan. Li nom so konseye kle enn parmi sa de-trwa dimunn ki ena enn konviksyon “utraz Parlman”. Wi, so konseye, enn lot potanta ek mandarin, Dominic Cummings selman enn an desela ti kupab pu refiz paret divan Parlman. Li ti refiz vinn depoze lor so inplikasyon dan skandal Cambridge Analytica kan li ti direkter grup Vot Leave [Vot Kite] dan kanpayn Brexit. Anfet, li prinsipal kupab dan trik kanpayn Vot Kite. Aster, li inplike dan enn enorm skandal dan Langleter. Li inyor regleman lokdawn ki limem finn ansarz pu introdwir, olye res so lakaz dan Lond, rul 400 km pu al lor domenn so fami dan Lenor Langleter, e lerla de-trwa zur apre sorti pu al rann vizit kit Sato lor enn distans enn demi-ertan. Asterla, zurnalist pe sakuy guvernman Britanik antye par sakuy sa “konseye” arogan. Dan faver zurnalist dan Langleter, zot finn montre solidarite ant zot par persiste ale mem, ziska bug la inn bizin fer so prop konferans depres. Li telman inportan ki li gayn zardin deryer Boris Johnson so biro 10 Downing Street pu fer so konferans depres. Zurnalist finn fer li paret alafwa enn kretin ek kikenn avek enn leker ros par poz li kestyon lozik, zistifye ek pertinan. Li ankor pe benefisye sutyin Premye Minis. Sa ule dir ki parey kuma Joomye, li pu res lamem. Nu finn al byin-byin lwin an-aryer kot ti ena reyn tip-feodal, kot Tzar ek Lanperer ek Sef ek Lerwa ek Larenn ti nom ninport ki suser e kursye dan pozisyon puvwar kuma “konseye”.


Tusala pa zis akademik.


Nu bizin organize pu servi sa moman sanzman masif ki lepidemi finn provoke e swiv apre par lokdawn, pu dimann ki fode pa return parey kuma li ti ete me ki ena enn sanzman revolisyoner dan klas opuvwar.


Nu finn plin avek reyn gran-gran kapitalist avek zot bon vale kuma Pravind Jugnauth. Sel fason pu aret sa kalite tirani, se par organiz nu prop demokrasi – kot ena kontrol pa selman lor Lasanble Nasyonal, ki asontur kontrol Kabine ek Premye Minis, kanmem sa li pu bon, pu enn kumansman, me pu enn demokrasi kot nu, kolektivman, ena kontrol lor later ek lor tu kapital ki nu, antan imin kinn viv isi finn kree pandan 100 banane esklavaz, 100 banane langazman ek 100 banane esklavaz-lapey. Nu bizin pas lor kont-ofansiv. Aksyon defansif nepli pu sifi.


 


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel 


Tradiksyon:BK