Galleries more

Videos more

Dictionary more

Temwayaz Me ’75 - Mo ti dan Form 2 – Christiane Latreille

24.05.2020

Mo ti tann Kisna ek Lindsey ek lezot lor Top FM le 20 Me dan emision lor Me 1975. Zot ti bien explike. Mem mo ti partisip dan lagrev la, mem mo ti mars depi Beau Bassin ziska Ste Croix, mo pa ti tro konpran pou ki rezon. Lot zur lor radyo la ki mo’nn konpran pu premye fwa vre sinifikasyon sa lagrev la. Samem mo pe ekrir sa temwayaz la.


Me 1975, mo rapel mo ti ena 13 an, e mo ti res Sainte Croix. Mo ti pe al Kolez BPS kot mo ti dan Form 2. Mo ti ena enn ti kart lekolaz e toule mwa mo mama ti pe donn mwa kas lekolaz. Donk le 20 Me mo ti al lekol kouma abitie dan bis lekol. Dan lazurne ti ena mouvman ek tapaz kot lekol. Sete bann garson lezot kolez, ki ti pe dir larg tou zanfan lekol. Mwa mo pa ti tro konpran ki pe arive, me ti ena bokou eksitasion.


Lekol ti large, me lor bistop kot Gool pa ti pe gayn bis e bann zelev ti pe koumans marse. Mo 2 kamarad ek mwa, nou osi nou’nn rant dan lamars, nou’nn swiv bann la.


Marse, marse e, kan ti ariv parti Borstal, ti ena enn blokaz e lerla zot pe dir ki lapolis ek SMF pe bare. 


Me  sa pa ti finn aret nou lelan: bann garson koumans desann par larivier e lerla zot fer enn lasenn ek zot lame, zot ed tou zanfan travers larivier, koumadir dan enn fim. E lerla nou debark par lot kote larivier. Lerla nou ti kontiyn desann ver Port Louis, al zwenn bann lezot zanfan.


Sa ti enn zour memorab, inoubliab. Seki ti for se sa solidarite ki ti ena ant zanfan lekol la. Nou tou ansam nou pa ti pe gayn per nanyin.


Le landime matin ti mem ena mo foto lor zournal lor enn gro ros kot lariyer. Enn zafer selman, mo pa ti tro konpran so linportans, be mo bien kontan ki mo’nn partisip ladan. E mo bien kontan mo finn ekout sa program radyo ki finn donn mwa enn perspektiv lor seki nu ti fer ansam sa zour la.