Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 62 – Komisyon Danket Apre Lepidemi

21.05.2020

Dan Donald Trump so rekizitwar vyolan – kont Demokrat, Guverner Leta, Lasinn -– pu evit sarye blam pu sa lur bilan lepep Amerikin finn peye dan so manyer li finn zer lepidemi Koronaviris – li finn usi fer enn rekizitwar vyolan kont enn lot so “lennmi”, World Health Organization. Dan so lansanble anyel Mardi, e swit a menas Trump pu kite ek kup finansman, enn Rezolisyon finn, anfet, pase (par konsansis) pu ena enn “Rivyu” ubyin Lanket dan fason ki W.H.O finn zer kriz Kovid-19. Sa li inportan pu W.H.O. limem. Li pu ede dan fason kontenir lepidemi dan lavenir.


Me, li interesan pu note ki Lamerik, anmemtan li finn dakor avek Rezolisyon ki’nn pase, finn anonse piblikman ki li pa dakor avek de pwin dan sa mem Rezolisyon. Sa sityasyon absird, li donn enn lide degre Lamerik so inkoerans prolonze, li enn linformasyon ki u gayne selman an tipti karakter.


Premye, Lamerik opoz ki mintenir swin lasante reprodiktif pu fam pandan lepidemi, kuma detaye dan Rezolisyon. E dezyem, li opoz usi sa kloz dan Rezolisyon ki fer referans a tretman ek vaksin iniversel ek abordab. Alor, mem si pa finn ena buku kuvertir lapres/media lor la, asterla nu pe ariv kone lor veritab rezon deryer Lamerik so obzeksyon kont W.H.O. – W.H.O. pa dakor pu fors fam dan lebra lavortman ilegal ek dan selil prizon, ek W.H.O. met swin lasante pu tu dimunn avan profi lor medikaman. Sa li leker pozisyon Lamerik kont W.H.O. Omwin sa finn vinn kler. Silvuple inform u bann kamarad lor sa verite la. Ala linnk kot ena Rezolisyon ki finn pase Mardi, 7-paz ki kilminn a desizyon pu ena enn rivyu:


 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf


e u kapav rod Google ek lezot sayt lasante pu gayn rezerv Lamerik lor sa de kestyon la.


Avan mo kit sa rivyu W.H.O., li vo lapenn sinyale, pu nu dan Repiblik Moris, konsey depi reprezantan WHO pu larezyon, Dr Laurent Musango, paret finn dan enn fason koeran donn konsey avize tutlong dire lepidemi. Guvernman Jugnauth ena pu rekonet sa kontribisyon inportan. Kan pe fer rivyu lor travay WHO, e lor Guvernman Moris apre lepidemi li usi byin inportan. Li sel fason pu anpes fer bann mem erer. 332 ka li deza tro buku, de mwa depi ki nu finn kone lor lepidemi, e finn ena 10 dese ki usi 10 detro.


Prosenn Lanket ki Donald Trump pe ale mem li lor fason Lasinn finn zer lepidemi. Li dir bizin fer Lasinn peye. Kuma lider extrem-drwat Steve Bannon dir li, bizin ena enn avoka kot sak serkey lor Hart Island, kot viktim Kovid finn antere dan lale lor lale transe servi kuma tomb kan NewYork City ti deborde par kantite lamor. Lorizinn e vites lepidemi inn fane, usi, sa malgre Donald Trump so tantativ pu devye blam depi lor li ek malgre li ek Banon zot marsandaz-lager, nesesit enn rivyu internasyonal. Li inportan pu konpran kimanyer lepidemi inn kumanse, kan ek kot sa.


Alor, anfet, bizin ena enn lot Lanket internasyonal, anmemtan. Li bizin get fason li finn fane dan sink u sis pei kot finn ena plis buku ka dan kumansman lepidemi – Lasinn, Litali, Lafrans, Lespayn ek Lamerik – pu gayn enn taymlayn baze lor fe.


Ena sa traka agrandisan kan inn al dekuver ti ena enn ka boner an Desam dan Lafrans ek ka kumansman Fevriye dan Kaliforni, ki lepidemi kapav-et inn fane san personn kone pli boner ki ti pe krwar avan. Partikilarite Covid-19 seki ena buku dimunn ki sarye viris me pena okenn sinptom, e so bann sinptom serye, kan li kumans vinn vizib, li resanble nemoni ki kapav provoke par enn seri lezot maladi. Savedir maladi kapav inn deklare avan e inn kumans fane dan enn fason invizib – dan buku pei byin afekte inklir Lasinn.


 


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel.


Tradiksyon: BK