Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lalit ranforsi so lyen ek parti MARON dan Lareynion

30.11.2004

MARON (Mouvement Alternatif Reunionais a l'Ordre Neoliberal) ti invit Lalit a lokazyon zot kongre pu lane 2004 ki ti fer dan lavil St Leu ki truv dan lwest Larenyon. MARON li enn nuvo parti politik dan Larenyon ki finn kree apepre 3 zan desela ek, kuma so non demontre li regrup bann militan ki anvi lite kont lopresyon kapitalis lor laklas travayer. Kongre la ti fer Samdi le 20 ek Dimans le 21 Novam 2004. Ally Hosenbokus ti delege pu reprezant Lalit dan sa kongre la. Pandan so sezur li finn usi zwenn bann mamb LO (Lutte Ouvriere) dan Larenyon pu fer bann esanz lor sityasyon dan Moris ek dan Larenyon.

Pandan kongre, militan Lalit finn gayn lokazyon koz lor diferan size ki tus e Moris e Larenyon. Li finn diskit ek bann mamb MARON lor kominalis, kesyon langaz Kreol, lor lalit fam, lor organizasyon bann aktivite politik, travay sindikal dan Larenyon ek Moris, ek sirtu lor enn alternatif ekonomik fas ar bann problem ki pe afekte lavi travayer dan enn move fason dan Moris ek dan Larenyon.

Lefet ki kumansman enn refleksyon lor enn alternatif ekonomik finn kumanse dan Lalit ek dan MARON preske anmemtan san ki zot ti kone ki zot kamarad pe fer, li demontre irzans pu pans a enn alternatif ekonomik lor enn gran lesel ek ki pa kontrole par kapitalis. Bann fam ki aktif dan MARON finn lans enn muvman fam ki apel Femmes Solid'Air ek zot ti usi interese pu travay an kolaborasyon ek bann fam militan dan MLF (Muvman Liberasyon Fam). Apre sa vizit la, travay refleksyon otur sa bann diferan size la kapav pu pran enn nuvo lanpler, ek vinn lor enn baz rezyonal.