Galleries more

Videos more

Dictionary more

MMM-MSM so PPP: Private-Public-Partnership uswa Plan Pirataz dibyin Piblik

29.11.2004

MMM-MSM fek pas lalwa PPP dan Lasanble Nasyonal. Sa lalwa-la, li definir prosedir ki Minister, departman Minister, paraetatik, minisipalite uswa distrik kawnsil bizin swiv pu met PPP. Alor lalwa-la li pe met ankadreman pu ki sekter prive kapav pran kontrol servis sosyal ek infrastriktir piblik. PPP, li dernye form privatizasyon ki an-vog dan buku pei kapitalis.

Rapel ki dan dernye eleksyon zeneral lane 2000, Lalit ti reisi met lalit kont privatizasyon kuma enn pwin mazer dan kanpayn elektoral. Sa ti swiv enn kanpayn nasyonal kont privatizasyon ki Lalit ti amene. Kamarad Ram Seegobin, lor nom Lalit, ti met enn kes dan Lakur Siprem pu konteste guvernman PT-MMM zot Privatisation Fund. Mem ki dan Lakur, nu pa finn gayn nu kes, nu argimantasyon kont sa form privatizasyon-la ti telman for, ki guvernman finn bizin abandonn Privatisation Fund. Enn sondaz avan eleksyon zeneral 2000, ti montre ki plis ki 60% dimunn kont privatizasyon. Tutswit kan anons rezilta eleksyon, MBC ti mem dimann Aneerood Jugnauth sipa li pu kontinye ek politik privatizasyon. Li ti reponn ki guvernman MSM-MMM pa pu privatiz dilo.

Guvernman MSM-MMM, parey kuma guvernman PT-PMXD avan li, pe anfons dan politik privatizasyon. Zot pe adopte mem filozofi ki Minis PT Bheenick ti dekrir dan so premye bidze an 1996 – filozofi pu transform Moris pu li rul kuma enn konpayni. Minis Bheenick ti apel sa “Mauritius Incorporated”. Mem ki guvernman MMM-MSM finn abandonn sertin lalwa privatizasyon kuma Concessions Projects Act ki permet sekter prive gayn kontrol lor bann servis sosyal, zot finn ranplas li par nuvo lalwa byin alamod dan milye ideolog kapitalis ki li dan Moris uswa o-nivo kapitalis internasyonal: lalwa Private-Public Partnership (PPP).

Dokiman MMM-MSM lor PPP
Guvernman MMM-MSM finn prosed dan enn fason ase inabityel dan ka PPP. Li finn kumanse par pibliye enn “policy paper”, date 5 Me, 2003. Setadir enn dokiman pu explik so politik lor kestyon PPP. Dan buku lezot pei, guvernman abitye fer sa. Par ekzanp, dan Sidafrik. Me sa pa enn tradisyon dan Moris. Li paret ki finn ena presyon kapitalis global so bann institisyon ek instriman kuma NEPAD-Labank Mondyal-FMI-WTO pu ki guvernman MSM-MMM prosed dan sa fason-la. Lerla le 9 Me, 2003, Minis Devlopman Ekonomik, Servis Finansye ek Konpayni (Corporate Affairs), finn amenn sa dan Kabine Minis ki finn adopte li. Lerla ki lalwa PPP prezante e vote dan Lasanble Nasyonal.

Guvernman pu inpoz fiz ek tarif pu kapitalis swa pu tir larzan dan bidze pu donn kapitalis direk
Dokiman MSM-MMM explike ki bi PPP se pu ankuraz sekter prive rant dan furnisaz ek finansman proze infrastriktir ek servis piblik. Sa dokiman-la dir ki PPP li enn kontra ant sekter piblik ek sekter prive. Enn konpayni u konsortyom pran an-sarz servis ki sekter piblik ti pe ofer, uswa pran an-sarz so ladmistrasyon pu enn peryod letan. An-retur, konpayni sipa konsortyom la gayn reveni ek profi swa direk depi bidze guvernman, swa par bann fiz ek tarif ki mete pu sa bann servis-la. Konpayni/konsortyom kapav gayn reveni/profi par enn melanz kas depi bidze ek fiz/tarif osi.

Fini truve ki proze kuma BOT ki ti ena dan ansyin “Concessions Project Act” guvernman PT-PMXD, li pa finn abandone par guvernman MSM-MMM, li zis finn integre dan sa nuvo lankadreman PPP-la.

Servis pu vinn marsandiz
Seki vedir ki sekter piblik pu aste servis ki li sipoze pe ofer piblik ar sekter prive. Lerla se piblik ki pu pey pu servis-la an-mem-tan ki pu profi konpayni/konsortyom-la.

Guvernman finanse pu kapitalis kontrole
Dokiman MMM-MSM explike ki se sekter prive ki normalman pu dizayn, konstrir, zer servis-la ek “posibleman” finans proze-la. Remarke ki li pa dir ki se sekter prive ki bizin finans PPP. Kom tuzur, argimantasyon pu privatizasyon se ki guvernman pena ase fon pu finans proze infrastriktir uswa rulman servis piblik. Finalman, kan introdwir privatizasyon, se guvernman ki fini par finans li detutfason! Parey kuma kan Vivendi ti pe rod kontrol CWA su rezim PT-PMXD, zot ti dir ki se guvernman ki bizin finans modernizasyon CWA.

Lepep ki pu bizin sarye risk
Dokiman MMM-MSM osi dir ki bann “risk” proze-la pu tom ar parti ki plis kapav tini risk-la. “Risks are identified and placed with the party best able to bear and manage them at lowest cost”. Fini truve se piblik ki finalman pu pey risk. Parski konpayni li, li pa pu rod pran risk. Li pu dir ki se guvernman ki bizin asim risk parski li plis dan enn pozisyon pu asim sa risk la. Fini truve kimanyer guvernman pu redwir a enn sinp fasilitater pu sekter prive kapav fer so rulman.

PPP pu fer bidze pei vinn enn veritab bidze pu kapitalis
Dokiman MMM-MSM osi dir byin klerman ki proze PPP pu integre bidze kapital osi byin ki depans kuran (Recurrent and Capital budgets) pu ki sanse administre depans piblik pli byin. Savedir pu ariv mem zafer ki avek Privatisation Fund:

* Pa pu ena kontrol demokratik lor servis piblik. Kuma li ete zordi, ena kont detaye lor ki depans fer dan sekter piblik. Depite kapav poz kestyon lor manyer administre sekter piblik. Sa kalite kontrol demokratik-la pu fonn enn fwa administrasyon servis piblik tom su konpayni prive, lor lekel Lasanble Nasyonal pena kontrol. Sa byin resanble seki ti arive pu Privatisation Fund kot ti ena paz separe depi bidze kot reset lavant aksyon Telecom ti rant dan plizir fon separe, andeor kontrol demokratik Lasanble Nasyonal.

* Bidze-mem so natir pu sanze. Li pu vinn enn zuti pu transfer kas ki piblik peye atraver tax direkteman dan pos sekter prive. Olye ki guvernman ena responsabilite direk pu furni servis piblik, ek bizin rann kont direk pu servis ki pe ofer ek bizin rann kont pu politik ki adopte par sekter piblik. Rezon kifer dan listwar sekter piblik finn bizin pran an-sarz servis piblik, se zisteman akoz sekter prive inkapab get pli lwin ki so profi: li pa interese amenn plis egalite dan servis, li pa ditu ena lintere pu ki travayer dan sekter piblik ena kondisyon travay ek lapey akseptab, li pa dan so politik pu asire ki tu landrwa gayn akse a servis piblik. Pa pu nanye ti met CNT dibut – Vacoas Transport, Savanne Bus Service, Flacq-Long Mountain Bus Service – tu sa bann konpayni prive ti inkapab furni bon servis, e ti finalman lisansye travayer ek ferme. Pa pu nanye ti met STC dibut: kapitalis dan inportasyon byin merd si nesesite de baz dimunn tro ser pu ki tu dimunn kapav peye.

* Guvernman, pwiske li vinn "partner" enn uswa plizyer konpayni, pu devlop volonte pu defann lintere konpayni-la. Ki li an-term gro konsesyon tax, rod gro lonn pu li lor ti-lintere, anplis ki sibsidye li direk depi bidze, ek fer regleman pu ki inpoz fiz uswa tarif, uswa ogmant zot. Guvernman, plis ki zame, pu vinn enn guvernman kapitalis mem.

Lopital ek ledikasyon gratis menase
Dilo, surs lavi, pu vinn enn biznes, pa enn servis
Guvernman MMM-MSM pe rod inpoz PPP dan tu kalite sekter. So dokiman dir ki li pe viz met PPP dan sekter lenerzi ek dilo (savedir CEB ek CWA pu vinn su kontrol konpayni), suwerej (Waste Water, ki deza pe inpoz enn sistem tarif inakseptab ki liye ar tarif CWA an-preparasyon pu privatizasyon), pu debaras salte ek dese, ek pu sekter Informatik ek kominikasyon. Anplis dokiman MMM-MSM pe dir uvertman ki li pe viz pu met PPP dan sekter lasante, ledikasyon ek treyning (savedir lopital osi riske tom su kontrol kapitalis ki lerla inpoz fiz lor piblik swa atraver lasirans swa mem direk, ek kolez – sirtu nivo Form 6, apre laz 16 an, riske vinn peyan kuma lontan).

Ala orer ki dokiman MMM-MSM pe anons pe vini:
“5.2. But, the scope of PPP goes beyond its generic benefits. It is a tool that can be used by Government to reform and restructure certain sectors to bring in competition. In the early stages, Government will focus on the following key areas of development: transport, public utilities (energy and water), solid and liquid waste management, health, education and vocational training, ICT.”

E sa, li dir, zis enn kumansman.

Finalman tu seki PPP vedir, se enn Plan Pirataz dibyin Piblik.

Lalit rezet PPP ek tu form privatizasyon.

Servis sosyal ek infrastriktir piblik enn drwa, napa enn marsandiz.