Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 58 –Kan pe sorti depi Lokdawn bizin vinn ankor plis Lozik

17.05.2020

Alor, asterla nu pe gradyelman kumans sorti depi mod lokdawn. Sa pu fer 21 zur kot pa finn detekte okenn nuvo ka malad koronaviris ek pena okenn pasyan Kovid-19 ankor teste pozitif. Nu kapav provizwarman konklir, dan Moris nu, lepep, finn reysi kal lepidemi e nu pa finn ena pu debat pu anpes li fane apre viris inn fini sap andeor kontrol. Nu bizin tultan rapel gras a nu bann aksyon, kan get li angro, ki finn reysi sa loperasyon pu anpes viris la kontinye fane. Li napa Pravind Jugnauth. 


Li sertennman pa dernye fwa ki nu truv sa viris la, sa li sir.


Pa zis sa, tu so retonbe pu sirman perdire pu ankor inpe lane. Sir-depandans lor turism pu fer pei antye pey enn pri, parey kuma kriz dan “ofshor”, enn sekter ki deza etranz, asterla pre pu al nome lor Lerop so blaklist. Tu “ofshor” ti bizin lor blaklist tu pei.


Nu bizin travay ver nuvo sekter, an partikilye, investisman masif dan prodiksyon manze lor later tablisman, dan devlopman lizinn apropriye pu prezerv manze ek avek investisman dan so marketing. Nu bizin travay pu fors guvernman investi dan enn gran lindistri lapes sutenab, olye fann permi ar seki pe fer piyaz dan lamer Moris. Sa de sekter, artikile ansam, pu kree travay stab, pu osi asir sekirite alimanter e amenn deviz e li kapav vinn baz solid pu batir enn nuvo lekonomi mwin frazil.


Antretan, e si nu pa reysi, ravaz kapitalism so inegalite deklas ek inzistis deklas pu vinn ankor plis kriyel.


Nu pu ena pu fer fas sityasyon politik preker existan onivo mondyal. Li pa tro diferan, kuma nu finn demontre dan plizir lartik avan, depi lepok lamonte fasism dan lane otur 1930. Ti ena guvernman ladrwat-santrist dan buku plas ek enn lel “Establishment” ladrwat-santris kapav dir preske partu. E kan nu opoz zot, nu bizin fer byin atansyon parski ena lezot lafors ki pe osi opoz zot: lorganizasyon extrem-drwat fasist ki enn lafors pwisan lor buku platform dizital, ek dan lavi reel, zot puvwar destrikter buku-buku plis pir ki bann lafors santrist pro-kapitalist ki, ziska ler ankor kontrol diferan Establishment. Sa bann lafors extrem drwat ena tut enn masinnri propagann ki finn konsevwar pu atir gosist, imaniter, sosyalist san-gran-konviksyon kont kapitalist santrist ek zot laparey Leta.


Lekter finn interese avek “lapist” nu finn done dan de-trwa lartik avan lor kimanyer rekonet propagann lextrem drwat zordi zur. Ala, ankor enn-de, zis dan form enn gaydlayn ki kapav ede.


1. Sa propagann “alt-rayt” (lextrem drwat) li byin suvan anti-tu-vaksin ansam avek servi argiman kont Gro Miltinasyonal Medikaman kumadir sa li enn pozisyon anti-kapitalist. Anmemtan, li ule galup vit pu gayn enn vaksin kont koronaviris. Prezidan Trump, limem, byin suvan reprezant sa laliyn-vasiye la. Li “ponp” san relas pu “tretman”, lerla sipozeman vaksin pa pu neseser, lerla vinn anons enn vaksin pu “byinto”. Pu enn vaksin li sir anterm sekirite (osi efikas), li pran buku letap lor letan avek testing dusman-dusman ek monitor depre so seyaz lor dimunn. Alor, si su presyon enn vaksin sorti tro boner, li kapav ena buku lefe segonder ek lerla diskredit lasante prevantiv so konsep vaksinasyon – ki anfet veritab bi lextrem-drwat. Manev extreman dyabolik.


2. Li kont sa enn-de rar milyoner, kapitalist byin sir, ki finans muvman ki kont lextrem-drwat. An partikilye, lextrem drwat pe tultan denons de personaz santrist byin ris. Premye, George Soros, ki finans muvman sosyal demokrat alabaz kuma grup fam, grup omosexyel, grup Amerikin nwar ek lezot linisyativ “Open Society” ki viz pu anpes diferan kaliteexklizyon dan enn sosyete kapitalist. Nu usi nu opoz sa stratezi ki ena tandans pu fragmant  klas oprime, ek pu rekiper revolt kont kapitalist. Dezyem, Bill Gates, atraver li ek so madam zot fondasyon, finans World Health Organization e devlopman vaksin ek lezot prevansyon kont maladi mortel ki neglize akoz pena profi ladan. Alor, nu dan LALIT nu osi kritik tulede kuma kapitalist “fer-lasarite”, me anmemtan nu rekonet ki zot amorti sirtu lefe nefast plis orib kapitalism ek zot napa “bolom lulu”. Lel ladrwat ki kritik zot akoz zot stabiliz santrist opuvwar reprezant enn menas buku plis gran pu lamas travayer ek lezot grup oprime.


3. Li inkondisyonelman kont tu form sosyalism ek kominism, redwir zot, dan so propagann, a Stalinism ek mank liberte.


4. Li kont plizir manda pu ofisye ki eli, e servi sa revandikasyon anfantin kuma enn taktik pu organiz muvman alabaz. Sa deklans mobilizasyon tu lafors politik ek sosyal dan batay Konstitisyonel san-fin lor komye manda, kumsa evit chalennj kapitalism limem, ubyin mem lalit pu sanzman minimam kuma kreasyon anplwa.


5. Li glorifye band zom-arme, sa li lobi-fizi dan pei kuma Lamerik ek Lostrali, li sistematikman anti-fam, partikilyerman vyolan kont fam ki bizin enn lavortman. Li anti maryaz omosexyel. Li tultan pe fer apel a rasism, enn rasism ki tultan pe sanze, timama anti-nwar, timama anti-Sinwa, timama anti-Semit, timama anti-Arab, timama anti-imigran, timama anti-Mizilman, anti-Azyatik, timama anti-nom seki-ule.


6. Li sem konfizyon ek kaos par expre. Alor, ninport ki post internet, ki fer u enn sel kut santi anbruye, definitivman merit u latansyon kuma enn posib propagann lextrem-drwat.


Alor, avek apresyasyon mo tir sapo (truve kot itilite met sapo) a Jean-Yves ki finn idantifye de foste dan diskur Vis-Premye Minis Collendavelloo dan Parlman: argiman nerport kot invant enn bolom lapay, lerla opoz li ek senaryo plis pir se argiman nerport kot invant pli pir konsekans pu opoz kiksoz. Nu bizin vizilan fas tu sa bann fos argiman ki nu pu ena pu idantifye dan lepok ki pe vini. Mo rekomann so seri “Latelye Fit Argiman”) lor nu paz web www.lalitmauritius.org ek lor sa paz la. Nu pa kapav “depann zis lor syantis” – Hitler ti rekrit buku, pu kumanse, ek kikone ki Trump pu rekrite dan lavenir amezir li pe fu deor syantist ki pa dakor ar li. Okontrer, nu bizin indepandan pu depiste fos argiman ki servi par syantist u non-syantist.Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel .


Tradiksyon: BK