Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rali internasyonal onnlaynn pu mark 72 an rezistans eroik lepep Palestinyin

16.05.2020

Pu mark Zurne Nakba, kan Palestinyin ti bizin fwir zot later an 1948, enn milye dimunn depi diferan pei ti partisip dan enn rali onn-layn yer, Vandredi 15 Zin. Depi Moris, 2 manb LALIT, Ragini Kistnasamy ek Alain Ah Vee, ansam ek aktivis Imran Dhannoo ti partisip dan sa rali la.


Plis ki 23,000 internot finn swiv sa rali la an-direk lor rezo sosyal.


Sa evennman internasyonal ti organize par enn regrupman 4 lorganizasyon: Palestinian Solidarity Campaign (PSC-UK), Muvman Boykot-Dezinvestisman-Sanksyon (BDS), Jewish Voice for Peace (JVC) ek South African BDS Coalition. 


Parmi orater ki finn pran laparol pandan rali la ti ena Ben Jalim (PSC), Yara Hawari, Diana Buttu, Ghada Karmi, Ken Loach (sineas), Zwelivelile Mandela (ti zanfan Nelson Mandela), Stephanie Fox (JVP), Omar Barghouti (ko-fondater muvman BDS). 


Rali la ti antrekupe ar plizir performans artistik pwisan, emuvan osi, depi grup hip-hop Palestinyin DAM, artist laparol Remi Kanazi, mizisyin Adnan Joubran, poet Allan Kolski ek santer Roger Waters (ki ti dan grup Pink Floyd).


Diana Buttu, enn ansyin port-parol OLP, ti lir enn text ki rakont listwar exil forse so papa depi later Palestinn. Li dir, “Zordi dan lanplasman kot nu lakaz ti ete ena enn park ek enn lizinn L’Oreal. Mo rev sa zur kan mo ti zanfan pu return nu lakaz.”


Ken Loach ti afirme, “Nu bizin persiste rakont seki finn arive an 1948 e seki finn pase depi sa - lor deposesyon, pert e piyaz later Palestinyin, e lor opresyon kotidyin zot fer fas. Palestinyin tuzur lamem - e zordi nu pe rann omaz zot landirans, zot kuraz ek zot solidarite. 


Omar Barghouti ki ti dernye orater ti dir: “Kan refizye Palestinyin finn bizin sove pandan Nakba, zot ti amenn ar zot lakle zot lakaz, ki finn vinn enn sinbol zot trazedi e anmemtan enn rapel ki enn zur nu pu returne. Sa lane la Zurne Nakba pe derule pandan enn pandemi, e li rapel nu ki lazistis li indivizib. Lakle lazistis se pu met dimunn avan profi e reaziste bann priyorite pu investi dan lasante, dan ledikasyon, proteksyon lanvironnman, travay diyn ek dan vre sekirite imin. Nu dibut ini kont tu form rasism ek opresyion.”


Sa lane la li fer 72 an depi ki an 1948 bann milis Israelyin ti detrir par santenn vilaz-lavil Palestinyin, finn expilse 750, 000 Palestinyin depi zot prop later. 


Leta Israel finn kontiyne samem politik kokin later, expilse Palestinyin ziska ler.  Zordi avek nuvo lalyans opuvwar dan Israel, ant Benjamin Netanyahu ek Benny Gantz, ki tulede dan zot kanpayn elektoral ti promet pu anexe totalite teritwar Palestinyin Wes Benk, nu kapav atann pu ena ankor plis destriksyon vilaz, demolisyon lakaz e vol later Palestinyin.


Sa rali la enn siyn pozitif sa korperasyon ek solidarite internasyonal ki plis ki neseser zordi pu aksantye e elarzi lalit pu izol Israel ek amenn lafin kolonizasyon ek lokipasyon militer Palestinn. Li donn sutyin muvman internasyonal BDS.


LALIT


16 Me, 2020.