Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 56 – Lor Lamor Deteni ek WAP ek Nuvo Sirveyans

15.05.2020

Kuma suvan leka dan Moris, seki arive dan prizon reflet seki pe arive dan leres sosyete. Lor lespas 5-semenn, trwa zenn-om finn truv lamor dan selil prizon. Komiser Prizon Appadoo koni pu so lapros arkaik ek pinitif, osi byin ki li depann lor enn konpayni Israelyin pu swadizan fer chek lor “sirveyans” prizon. Li ti enn ex-lapolis kote ladrog ansarz ADSU e li pena okenn lexperyans dan rul enn prizon. Li inkarn MSM so filozofi debaz ki truv represyon kuma sel solisyon pu rezud ninport ki problem dan sosyete.


LALIT pe formelman re-iter nu demand pu so demisyon depi so pos ansarz prizon. Sa trwa lamor li tom su so responsabilite kuma Komiser Prizon, e li bizin ale. Le 16 Fevriye 2019 LALIT dan Le Mauricien ek dan Revi LALIT, dimann so demisyon kan li ti kumans introdwir so rezim represif dan prizon. Asterla, nu pe osi dimann enn ful investigasyon dan fason li ti pe rul sistem prizon.


Sityasyon pu prizonye finn vinn deplizanpli intenab, kuma manb fami prizonye finn temwanye, sirtu depi mitinnri 19 Mars lavey lokdawn, kan prizonye ti pe trakase ki lepidemi pu kapav fane kan prizon deza sirpeple. Trwa dimunn ki’nn desede zot Michael Louise (41-an) truve mor le 20 Mars landime mitinnri, Alain Auguste (30-an) truve mor le 29 Avril ek Cael Permes (29-an) truve mor le 5 Me. Komisyon Drwa Delom [National Human Rights Commission – NHRC] pe afirme senek zordi zot finn gayn permisyon finalman pu vizit prizon zordi, so fason azir, kumadir NHRC pran lord avek Komiser Prizon. NHRC finn ena enn rol initil lor kestyon vyolans kont deteni depi guvernman Jugnauth inn met avoka Hervé Lasemillante deor depi Komisyon. Finn aret sink Gard Prizon an koneksyon avek lamor Cael Permes. Enn lot prizonye, temwin Shibchurn, finn donn temwanyaz ki li finn tann pe bate. De lezot prizonye finn tann kriye ar duler. Li gras a avoka ek ansyin Minis Lazistis Rama Valayden ki enn investigasyon inn demare. Li finn dimann ferm prizon La Bastille kot so kliyan finn dekuver mor avek plizyer blesir.


Anmemtan ki ladministrasyon prizon pe ogmant represyon lor prizonye ki ankor ferme, ena 400 prizonye finn libere akoz lepidemi ek sa vinn pruve zot ti kapav libere avan, sistem represif  pu leres dant nu andeor pe usi kontinye ogmante. Covid-19 Bil ek Quarantine Bil pu sirman vote par mazorite MSM-ML-Transfiz, sa pu vinn kodifye enn nuvo rezim represif – pandan leres  lokdawn, amezir nu sorti depi lokdawn, e apre – pe vinn anviger kan klas travayer, dan so lansanb, finn afebli buku par rezim MSM. Klas travayer finn redwir a travay kontra, travay sezonye, travay depi lakaz, travay tanporer, pu nom enn-de, me pa anplwa dirab, avek sekirite. Guvernman finn sezi lokazyon katastrof lepidemi pu li inpoz enn nuvo kad legal pu met sa anviger.


Asterla, anplis sa 4,000 kamera ki ena partu atraver Moris, nu bizin ena enn WAP, u Work Access Permit  pu nu kapav sirkile. Zordi, dimunn pe met lake kot biro CAB, Citizens Advice Bureau pu gayn kudme aplay pu WAP. Alor u tann enn konversasyon ki ale kumsa “Al rod wap kot kab” li enn fraz ki enn-de semenn desela ti pu paret enn koze farfeli net.


Alor, kuma lamas travayer nu ena pu gard enn lekilib delika,– kimanyer pu anpes viris fane, e gard li a zero ka kuma nu finn fer pu dernye 20 zur e kimanyer pu opoz represyon an-ogmantasyon par rezim Jugnauth ki absoliman ule fer dimunn kurbe a lapolis ek lezot Lotorite. Kifer mo servi sa mo “delika” se parski buku propagann lextrem drwat ki bafwe tu lozik, mem kontrol lepidemi, dan so tantativ pu sem konfizyon par expre. Anmemtan ki nu pe opoz ladrwat, nu bizin usi opoz lextrem drwat ki zot pe osi opoz ladrwat.


 Dan sa blog de zur desela, mo ti ekrir lor nesesite idantifye “fos nuvel” sofistike ki lextrem drwat pe fane. De zur apre, ena enn lartik similer a mo analiz depi Lostrali dan The Guardian ki enn kamarad inn forward mwa:


 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/14/plandemic-movie-discredited-dr-doctor-judy-mikovits-how-debunked-conspiracy-theory-film-went-viral


 Seki inportan zordi se pu depiste bann lartik ki chalennj statiko depi pwindevi lextrem drwat, sirtu kan nu kone ena buku parmi degiz zot kuma “syantifik” u imaniter, lartik ki paret pena aryer-panse avek enn verni “gosist”. Nu bizin sirtu pa fann sa pwazon mortel konfizyon-kaos propagann sankone.


Lor sa not lor chek propagann lextrem drwat, nu rekomann BBC so film seri an 6 parti: The Nazis: A Warning from History [Bann Nazi: Enn Warning depi Listwar] ki nu ti fer referans dan enn blog presedan avan ki nu ti get li. Li ena sis su-tit (ena enn tit pu sakenn so sis epizod) donn enn lide kifer mo pe sigzer sa seri la dan sa lepok zordi la.


 1. Helped into power. Sa li lor kisannla exakteman ti ed Hitler dan puvwar.


2. Chaos and consent. Dan lepok kaos ek konfizyon, kimanyer ti extrer konsantman.


3. The wrong war. Kimanyer kan lager eklate – li al eklat kont Langleter ek Lafrans – li pa lager ki ti pe planifye kont Larisi ek kont kominism.


4. The wild east. Kimanyer diferan su-sef rul zot rezim orlalwa ek bandi dan Lapoloyn.


5. The road to Treblinka. Kimanyer kan konsantrasyon ti met dibut ek kimanyer li ti liye avek kan exterminasyon.


6. Fighting to the end. Kimanyer Hitler, dan so foli ek avek tu puvwar li ti ena, lager asarne ziska lafin, byin fupamal ar tu lezot apart limem, ziska li komet swisid.


Nu pe viv dan “nuvo” lepok, me leson depi listwar lepase napa manke. Sa seri BBC – sey gayn li– vedir nu ti gayn avertisman.


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personal.


Tradiksyon: BK