Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT reklam demisyon Komiser Prizon Vinod Appadoo

15.05.2020

Depi konfinnman finn ena 3 ka lamor dan prizon: Michael Louise, dan prizon Beau-Bassin le 20 Mars, Jean Alain Auguste, dan prizon Melrose le 29 Avril ek Cael Permes kan li ti transfere depi prizon Beau Bassin ziska prizon La Bastille, Phoenix le 5 Me. Dan tule 3 ka finn truv tras blesir lor zot lekor. Dan ka Cael Permes finn aret 5 gardyin prizon, ena sarz provizwar mert kont 4 ladan. 


LALIT pe reklam demisyon Komiser Prizon Vinod Appadoo. Komiser Appadoo finn tultan servi mezir pinitif, e finn ogmant represyon dan zesyon prizon. Anfet an Fevriye 2019 nu ti deza reklam so revokasyon kan li ti introdir regleman pinitif pu diminye poket-moni e interdir sigaret pu prizonye.


Represyon pa enn solisyon


Depi konfinnman nu pe truv kimanyer ena tandans pu Leta apiy plis lor laparey represif pu inpoz tu kalite mezir kontrol lor popilasyon fas-a kriz saniter ek kriz ekonomik otur Covid19. Guvernman pe mem amenn nuvo lalwa ki pe ranforsi puvwar represif lapolis.  


Sa tandans servi plis represyon li finn tultan karakteriz tu rezim MSM. Kote sistem karseral, li enn sime kupe pu zet blam lor individi, olye rod koz plis profon dan striktir sosyete, dan fason sosyete organize, dan sistem ekonomik anplas. Dimunn ki ferme dan prizon zot plito viktim vyolans ekonomik ek sosyal sistem kapitalist. Enn sistem kapitalist ki inkapab kree kondisyon neseser pu ki tu dimunn ena travay stab, manze sifizan, lozman adekwa e inkapab asire ki tu dimunn viv enn lavi lib e epanwi. 


E nu truve ena mem reaksyon kan ena kriz Covid 19. Anplas explik dimunn ar rezonnman valer ki mezir saniter ena pu nu tu, Jugnauth, mem li pe anmemtan felisit "popilasyon" pu so koperasyon ki finn kareman kal lepidemi Covid 19 an-plas, li pe anmemtan amenn enn seri lalwa bayon pu dominn dimunn.


 Dan LALIT, nu finn tultan anfaver enn lapros plis imin dan prizon, kot privilezye reabilitasyon pa represyon, kot promuvwar ledikasyon olye pinisyon. Anmemtan nu bizin chalennj sistem kapitalist ki responsab pu inegalite, lisansiman, somaz, lamizer, pu destriksyon resurs later ek nu prop lanvironnman, tusala ki provok deli. Kan 2.3 dimunn ferme zot ferme zis akoz zot mizer: swa zot pa kapav pey kosyon, swa zot pa kapav pey lamann. Ala natir de-klas sistem penitansyer.


Alain Ah Vee


pu LALIT