Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 55 –Lepep Moris Reysi Kontrol Kovid-19 telman byin ki Jugnauth Aplik Represyon pu Rekonpans li

14.05.2020

Deba lor Covid-19 Bill ek lor Quarantine Bill dan Lasanble Nasyonal pe kontinye.Tulede Bil sanz balans defors deklas dan enn fason profon. Ala lefe zeneral plis danzere ki nu dan LALIT finn note:


 - Lagrev dan sekter kle klas travayer pu vinn enn ofans kriminel, kuma travayer dok, ki pu konsidere kuma “lapolis”, sa mem apre lafin lokdawn ek apartir asterla.


- Pu kapav fors travayer pu travay depi lakaz, san okenn kondisyon apar mansyone ki konsider zot kuma kategori travayer “atipik”. (Azute ar sa, kapav inpoz sa lor travayer lor enn notis 48-er)


- Kolez kapav ranvway zot etidyan lakaz ninport kan. Kapav inpoz kur adistans apre lokdawn, e kuma li ete dan Bil, li kapav pu tultan.


- Lapolis so puvwar inn ogmante pu tultan.


- Labank Moris aster kapav transfer ninport ki som larzan dan kof Guvernman e mem a ninport ki konpayni met dibut pu swadizan devlopman ekonomik.


Seki sokan avek subasman represif sa de lalwa la li manyer ki zot devwal dan enn fason telman kler, kapav-et ankor plis kler seki nu dan LALIT ti pe tultan trakase, veritab natir sa Guvernman MSM-ML-Transfiz: li enn Guvernman pa konn nanyin apart represyon.


Alor, pandan ki Premye Minis Pravind Jugnauth dibut (mo plito bizin dir asize) laba dan Lasanble Nasyonal (mo lapenn dir u si li ti pe surir u pa) dir ki li felisit lepep pu lefet nu finn reysi amenn lepidemi su kontrol setadir avan ki ena sa bann lalwa la. Sa ule dir ki finn reysi kontrol lepidemi san bizin depann lor represyon adisyonel parski li pa ti existe. Alor, nu realize ki sa bug la pe asize laba pe lir enn “skript” ek vinn avek sa non sequitur ki al kumsa: Akoz zot tu finn azir telman byin pu reysi dan enn fason remarkab kontrol lepidemi, mo propoz de lalwa pu fer lapolis ferm u, patron avoy u travay depi lakaz ek lekol ranvway etidyan lakaz – apartir asterla, pandan leres lokdawn ek apre, pu tultan.


Li vre ki dimunn finn azir pu frenn lepidemi. Me Pravind Jugnauth pa kwar sa kan li dir li. Li zis enn ipokrit a-vizaz dekuver. Sinon kifer li ti pu vinn avek enn lalwa ki dir pu met u dan prizon pu sink banane ubyin u pu gayn enn lamann Rs500,000 si u sorti dan enn zur kot premye let u sirnom pa permet u sorti pu al fer shoping? Sinon kifer li ti pu fer lagrev dan dok vinn ilegal pu tultan? Sinon kifer li ti pu sed fon piblik a enn “konpayni” met dibut pu devlopman ekonomik? Sinon kifer li ti pu ankuraz explwatasyon travayer depi dan zot lakaz?


Rezon kifer dimunn kuma Jugnauth depann lor represyon li parski zot panse ki dimunn (apart li, li pa form parti “dimunn”) par definisyon zot “move”. Si u pa kontrol zot, zot natir imin pu predomine ek zot pu azir “mal”. Partu dan lemond, pandan plis ki 4 u 5 deseni, syantist dan diferan brans letid finn demontre ki sa tez la pa vre ditu. Pandan mazer parti listwar limanite, nu ti viv an-armoni. E kan nu dir “mazer” nu ule dir pu plis ki 90% nu 200,000 ubyin plis banane ki asterla nu kone form peryod listwar homo sapiens. 150-an desela, dimunn ti ankor kwar ki limanite finn existe pandan selman de-trwa milener.


Lor sa not la, mo ti pu kontan partaz enn linnk enn lartik ki enn kamarad inn avoy mwa rakont kuma, plis ki 50-an desela, 6 garson nofraze lor enn lil resi sirviv. Oter la ti al dekuver zot. Sa lartik la finn partaze par plis ki 7 milyon dimunn depi ki li finn paret dan lagazet The Guardian 4 zur desela. Anrealite, li vinn koriz William Golding sa roman bestseler Lord of the Flies ki ader a lide Pravind Jugnauth ki komkwa si les imin debruy zotmem, zot turn “mal”. Lartik la kumans:


“Pandan plizyer syek kiltir oksidantal finn inprenye ar lide ki bann imin zot enn kreatir egoist. Sa limaz sinik limanite finn proklame dan fim ek roman, dan liv listwar ek resers syantifik. Me dan dernye 20-an, kiksoz extraordiner finn arive. Syantist partu dan lemond finn sanze ver enn vizyon plis optimist limanite. Sa devlopman la ankor telman nuvo ki bann serser dan diferan brans letid pankor ariv kone lor sakenn dant zot. Ala enn link pu u kupe-kole (u klik lor li):


https://www.theguardian.com/books/2020/may/09/the-real-lord-of-the-flies-what-happened-when-six-boys-were-shipwrecked-for-15-months


 


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel.


Tradiksyon: BK