Galleries more

Videos more

Dictionary more

Manifestasyon dan lemond kont USA dan Fallujah dan Iraq

16.11.2004

LALIT finn gayn enpe detay lor bann manifestasyon dan bann dernye zur kont atak kriminel ki Leta Zini pe fer lor lavil Fallujah dan Iraq. Dan Glascow dan Lekos ti ena enn manifestasyon Samdi 13 Novam organize par Scottish Coalition for Justice. Zot met lanfaz lor sif WHO ki dir finn ena 100,000 mor dan lager Iraq, enn sif ki bann medya ofisyel pa tro site.
Dan Zapon finn eman manifestasyon Tokyo ek Hokkaido. Dan Boston, USA, le 11 Novam ti ena enn, e dan Chicago zot ti ena enn deza le 8 Novam, kan bombardman ti pe kumanse. Dan Mayaques ek Vieques ti ena enn manifestasyon Vandredi 12.
Dan Lostrali, 11 Novam 5.00 tanto ti ena enn manifestasyon Sydney.