Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 54 – De Bil avek mezir Drakonyin anmemtan pe ena Difizyon Fos Linformasyon

13.05.2020

Zordi dan Lasanble Nasyonal, ankor enn fwa nu pu truv parlmanter avek zot mask lor TV, res asize kan zot pe pran laparol, enn-de andeor lespas kot zot abitye asize al ziska galri invite – kontrol lepidemi exiz sa.


Ena de Bil ki Guvernman pe ule pase dan enn sel zur. Bil la ti sirkile apartir Lindi gramatin atraver sayt Lasanble Nasyonal. De Bil la finn “enn sel kut” vinn irzan.


Guvernman, ki ena Lalyans MSM-ML-ek bann Transfiz-avan-eleksyon, anmemtan pe fer nu kwar sanse li pe zis met enn kad legal pu peryod lepidemi, li pe anmemtan maske andan tulede Bil konfirmasyon de prinsipal laspe so natir ki LALIT finn sanses denonse e averti dimunn kont.


1) MSM & Co, ki pena okenn proze politik, swiv dikta klas kapitalist lor tu kestyon politik posib. Isi, san okenn laont zot pe zis transfer fon piblik a klas kapitalist, kit dan lame patron desizyon ki ena enn linportans nasyonal, anmemtan efas sa enn-de mezir ki zot ti konsede a klas travayer , pu gayn sutyin lider sindikal, avan eleksyon zeneral Novam.


2) MSM & Co, parey kuma dan lepok Aneerood Jugnauth, depann lor represyon kuma so instin debaz. Kan li pena vizyon politik, sel fason pu ena konformite se par fer lapolis lok dimunn andan. Si u sorti andeor u lakaz zur u pa sipoze parski u sirnom pa kumans par alfabet ki permet pu sa zur la, kapav aret u e u kapav kondane pu pey enn lamann Rs500,000 (lamwatye milyon Rupi ubyin lapey kat banane) ubyin 5-an prizon. Donn enn tel puvwar exorbitan a lapolis ek zidsyer pu enn telman tipti deli reprezant enn pa ver enn leta polisye.


LALIT finn poste plizyer analiz lor diferan parti Bil e lor nu websayt e lor nu paz facebook.


Gras a merit lamas dimunn, e sa malgre Guvernman inn inkapab pu vinn explik piblik avek argiman konvinkan, ki lepidemi su kontrol alafin premye faz.


Dan enn sondaz resan, li kler ki alor ki 2/3 dimunn panse ki aksyon Guvernman lor lepidemi ti bon ek plizumwin bon, 2/3 dimunn panse ki “kominikasyon” Guvernman lor lepidemi pa-bon ek plizumwin pa-bon. Ankor enn fwa, bizin rekonet merit lamas dimunn pu so klervwayans.


Me, zordi ki bann depite pu fer?


Problem dan enn lepok kot nu ete zordi seki bann guvernman sosyal-demokratik paternalistik kuma Guvernman MSM & Co, se seki zot vinn enn sib fasil a tu sa fos nuvel ek nuvel ankonfizyon ki pe fane lor internet.


Isi mo fer referans a video ek text pe sirkile ki form parti enn lofansiv internasyonal par lextrem drwat pu fann konfizyon dan selman enn “balon savon ”dimunn – seki dan lel-gosist, dimunn imaniter, lafors anti-globalizasyon ek seki avek rezon supsonn gro kapital, sirtu militinasyonal farmasetik ek osi byin bann rezim represif. Sa manyer met dimunn an trupo dan enn “balon savon” ek bombard zis dimunn dan sa “balon savon” avek propagann ti servi par konpayni tel ki Cambridge Analytica (asterla finn ferme, me ki finn ranplase par buku lezot) pandan eleksyon Trump dan bann Leta anbalans dan eleksyon 2016 osi byin ki dan viktwar pro-Brexit dan Langleter. Dan Lamerik, ti ena de vole prinsipal ki finn marse. Premye zot met tu travayer blan fek perdi travay tradisyonelman vot Demokrat dan enn trupo ek fer zot “vire mam”, afinki buku parmi zot zwenn sa band gunnda porter-zarm ladrwat ki nu truv lor TV asterla ki zot pe opoz lokdawn. Dezyem, zot pus enn lot trupo dan enn lot “balon savon” ki regrup Afro-Amerikin, ki ti vot Obama, ek bombard zot avek linformasyon ki Hilary Clinton ti enn rasist parey kuma so mari, ek kikenn farusman anfaver lager inperyalist, pa avek lide pu fer zot vot Trump (ki pli pir lor tulede size) me pu provok enn abstansyon masif dan sann “bul savon”, ki anfet zot finn fer.


Kimanyer rekonet tel kanpayn zordi-zur? Li pa fasil. Nu tu bizin vinn rasyonalist rafine, chek nu argiman enn par enn, vir-revir argiman kinn servi dan lezot lartik pu chek enn lartik.


Ala enn-de gaydlayn ki nu propoze, pu lemoman, amezir nu tu ranforsi nu lozik.


- Li inportan pu inyor, mem detrir, tu text ek video anonim ki fann panik ek konfizyon. Si u anvi gayn inpe konpran lor enn post spesifik, zis sonn enn kamarad ek diskit konteni, lerla diylit.


- Bi enn tel propagann se pu fann konfizyon. Li pa ditu zot bi pu amenn plis klarte pu ed dimunn konpran.


- Zot pu dir u ki bann guvernman pe sem lafreyer. Kan u byin cheke, se zotmem (seki avoy tu sa klip ek text) ki pe anfet sem lafreyer.


- Suvan zot pretann ki bann guvernman pe donn fos statistik lor maladi ek dese, pe exazer sif. Sa li usi pozisyon ki sa band uvertman extrem-drwat pran.


- Zot atak epidemyolozist “anmas” – suvan servi enn-de syantis pu lans sa kalite atak sible la. Lextrem drwat rezet totalite letid epidemyolozi – sandut akoz li viz “byinfe pu tu dimunn” ek pa sa medsinn kiratif individyel ki sak pasyan malad ena pu aste.


- Zot pretann ki prozeksyon statistik maladi ek dese apartir Kovid-19 pa korobore. Vre, me manti. Rezon kifer li manti seki zot evit dir ki diferans ant prediksyon maladi ek dese ek aktyel maladi ek dese li presizeman AKOZ lepep partu atraver lemond finn pran prekosyon drastik pandan plizyer semenn (kuma lokdawn ek distans saniter/distans sosyal). Remarke dimunn ki tripot sa kalite konfizyon la zot plis adrwat ki Trump. Trump ena de stennd: li reprezant sa band dedrwat propagandist-faner-konfizyon, ek li usi reprezant Dr. Fauci ek lezot epidemyolozist ki zot, anzeneral ena pu baz zot lor lasyans – kanmem komye presyon li met lor zot.


- Zot sutenir teori konplo (an Angle “conspiracy theories”) anti-vaksin, me pu bann “gosist” zot degiz li kuma sanse selman kont enn-de vaksin, ubyin sanse kont “Miltinasyonal Farmasetik”. (Remarke vaksin an zeneral anpes konpayni farmasetik ratis larzan atraver tretman pu lavi pu tu dimunn.) Trump ti enn militan anti-vaksin.


- Zot kont rezo 5-G. Sa li form parti sutyin pu Trump so lager komersyal kont Lasinn. Parfwa zot pa mansyonn 5-G, anka u spot li, me zot plito zis refer a radyasyon elektro-magnetik kuma enn mo-kle pu 5-G. Zot liye 5-G avek koronavirus par zixtapozisyon (Tusala lor laliyn Trump)


- Zot ena tandans kritik World Health Organization depi ladrwat. Anfet parey kuma Trump fer.


- Sertin klip ena “lamizik” dan bakgrwand pu kuyonn nu.


Me, ozis pena okenn sime kupe. Nu tu bizin vinn rasyonalist, aprann konn tu foste dan filozofi lozik:


1. Fos dilem (Get Paz 32 dan dernye Revi LALIT lor nu sayt dan Seksyon Documents)


2. Argiman ad hominem.


3. Argiman “tu dimunn fer sa” ubyin “tu dimunn konn sa” .


4. Non sequitur – enn fos konklizyon.


Sa zis pu mansyonn enn-de. Pandan lokdawn, profite pu lir sa seri lartik, li pu ed nu pu leres nu lavi.


Lindsey Collen


for LALIT, a personal view.


Tradiksyon: BK