Galleries more

Videos more

Dictionary more

Covid-19 Bil - Amandman anti-demokratik Education Act

12.05.2020

Covid-19 Bil pe amand Education Act pu ogmant puvwar Minis Ledikasyon pu pran desizyon lor fonksyonnman lekol pandan lokdawn, e parfwa pli lwin ki sa. Minis pu ena puvwar etann peryod fermtir lekol, pa zis pandan lokdawn ki paret normal, me mem apre, e la osi, pena okenn limit, kuma pandan enn term lekol. Pena okenn spesifikasyon ki li ena konsiltasyon avek PTA ek sindika dan sekter ledikasyon lor la mem apre lokdawn. Nu truv sa anti-demokratik pu Leta inpoz sanzman san konsiltasyon avek tu dimunn konserne.


Covid-19 Bil osi met bann regleman konsernan amenazman klas ek lekol e inplemantasyon proze aprantisaz adistans, san definir lor ki peryod letan. Nu panse li ti pu rezonab pu met enn limit letan pu enn peryod mwins ki enn term, par exanp, e si bizin, kapav etann sa peryod la selman apre ki finn pas divan Lasanble Nasyonal.


Konsernan aprantisaz adistans, mem si pe anons tablet pu zanfan ki zot famiy lor lalis SRM, nu truve ki pu ena buku zanfan dan Moris ki pa lor lalis SRM  pu penalize akoz zot pena mem enn koneksyon internet lakaz, ni enn kompyuter lakaz, ni enn lasam kot ena plas ek enn degre lape pu travay. Covid-19 Bil pa fer mansyon ki provizyon guvernman pu fer pu pa penaliz tu sa zanfan la. Kan pena okenn mansyon dan Bil la lefet ki aprantisaz adistans li defavoriz zanfan ki deza defavorize, e alor bizin limit li. Okontrer, paret pe rod instal li. 


Covid-19 bil ena osi enn laspe represif kot pe azut menas mezir disipliner pu riptir kontra travay ek lamann Rs25,000 kont travayer sekter ledikasyon si pa konform ar sanzman ki sa Bil la amene.


Rada Kistnasamy


pu LALIT