Galleries more

Videos more

Dictionary more

Komanter lor sanzman dan lalwa travay ki Guvernman pe propoze su kuver Covid-19 Bill

12.05.2020


  1. Anplwa Atipik:  dan lalwa travay ki guvernman ti introdir an 2019, ti deza ena provizyon pu travayer fer so travay depi so lakaz, setadir pa dan biro ubyen lizinn ki patrona opere. Alor buku kondisyon travay ki reglemante par lalwa pa ti pu aplike. Dan propozisyon su Covid-19 Bill, guvernman pe servi “lockdown” pu fasilit sa tranzisyon ver travay atipik ki ti deza propoze: Patron pu kapav inpoz sa travay dan lakaz par simpleman donn enn pre-avi 48 er, san okenn konsiltasyon ek travayer.

  2. Pandan sa peryod Covid-19 ( 23 Mars a 1Zin, pu komanse), nepli pu ena alawans pu night-shift.

  3. Overtaym pu kalkile dub(x2) pu konze piblik, ek enn fwa edmi (x1.5) pu overtaym apre 45 er dan enn semenn: me su nuvo lalwa Patron pu kapav donn travayer taym-off dan plas lapey overtaym. Alor patrona pu kapav organiz ler travay de sort ki li nepli ena okenn depans adisyonel.

  4. Pa pu ena okenn lisansiman travayer dan sekter kot patrona finn benefisye sutyen finansye depi guvernman (Wage Assistance Scheme): me dan serten sekter, si patrona ule diminye so mindev, li kapav al divan Bord pu zistifye rediksyon mindev. Si Bord truve ki rediksyon la zistifye, patron pu kapav propoz somaz teknik (san lapey) pu enn serten peryod, ek lerla repran travayer su nuvo kondisyon ki finn negosye.


 Dan plizyer seksyon sa Covid-19 Bill, li spesifye ki tel nuvo kondisyon pu aplike pandan “Covid-19 Period”, setadir 23 Mars a 1Zin, me li azute ki Premye Minis kapav etann sa peryod la par enn simp regleman. Alor Guvernman Jugnauth klerman enan lintansyon servi so nuvo lalwa pu impoz kontrol lor kondisyon travay anfaver patrona, apre ki li finn deza donn lasistans finansye par milyar pu sutenir sistem kapitalist.    


Ram Seegobin


Pu LALIT