Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 53 – Lisyin ek Lamor ek Imin avek Kapasite Panse

12.05.2020

 Kan Anne-Marie so fe-mama pa ti ule enn lot lisyin akoz li ti tro bulverse kan so dernye lisyin inn mor inpe mwa avan e li pa ti kapav fer fas aprann kontan enn lot tutu ankor ek lerla ena pu fer fas enn nuvo lapert, mo finn sigzere kapav li bizin pran de ti-tutu depi mwa. Kumsa, si enn mor, li pu ankor ena enn lot.


Li finn pran enn dis segonn par la pu reflesi, lerla li’nn dir, “Wi, mo pu pran de!” Ti donn enn bon konsey ek inn pran bon desizyon.


Nu, dan Ragoo Lane, kuma u kone apartir dayri depi presedan blog mo ti ekrir pu sa seri la, ena de lisyin, Koyla kuler nwar kuma sarbon ek Aristot enn lisyin ki reflesi. Yer gramantin, 11 Me, nu finn bizin anter tulede nu lisyin.


Alor, u kapav mazinn kosmar Anne Marie so fe-mama.


Kan fer tu posib pu protez imin kont lepidemi, e avek konesans ki nu de lisyin ti deza res andan –swa dan lakur par deryer lakaz u lakur par divan lakaz – tultan, exsepte ki zot distans sosyal pa ti parfe dan lakur par divan, nu de lisyin finn al atrap enn maladi kontazye? Wi.


Zot tulede ti inpe mosad depi enn semenn parla, lerla ariv Samdi tulede kumans ena long labav ki kapav fer u leker arete si u konn inpe lor lisyin. Koyla, pli tipti la ti kumans fer bann kriz dan lapremidi. Ek Aristot pa alonze me res asize drwat parski li ti ena problem respire. Lindi gramatin, nu pe panse ki Koyla pu fini ale, me se Aristot ki’nn al avan. Asa moman nu pe fuy so lafos dan zardin par deryer – enn ase gran lafos parski li ti enn gran lisyin – literalman dan sa mem moman, Koyla rann so dernye supir.


 Alor, de lisyin ki ti viv anakorite lor tu zafer, absoliman tu zafer – exsepte lor kisannla al dan lekel de lakaz tutu parski zot tulede ti prefer enn ladan – finalman finn rezud, parski asterla zot pe repoze anpe pu leternite dan enn lakaz partaze.


Nu relasyon avek lisyin dan sosyete remont a byin-byin lontan, byin avan nu evolye kuma homo sapiens. Alor, sa degre pros li pa etonan. E lapert dan nu lakaz li parey kuma pu fe-mama Anne Marie. Duble.


 Sa lapert li etranz kan li arive pandan enn lokdawn.


 E li servi pu rapel nu lor lamor, komye dimunn finn perdi lavi, depi Kovid-19 – 10 dese dan Moris, ek plis ki 280,000 dese dan lemond. Wi, limanite ena osi buku dimunn inn truv lamor. Ek buku plis dimunn pe sufer ek ankor pe sufer avek maladi grav ki sa nuvo koronaviris provoke.


E sa fer nu rapel usi ki lapert ti kapav ete, si nu tu pa ti osi disipline. E li fer nu rapel usi kimanyer laplipar dant nu kapav ena privilez pu res lakaz pu sey mat sa lepidemi selman akoz tu travayer esansyel, inklir tu staf lopital, finn osi zenere pu permet nu kontinye. Amezir nu sorti depi lepidemi, nu bizin organiz enn sosyete ki rekonet travayer esansyel anpromye. Lerla nu batir otur sa konsep la.


E nu, ziska zordi, nu pankor truv enn lizur kuma pu sorti depi sa lepidemi.


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel (sa fwa la, plis personel)


Tradiksyon: BK