Galleries more

Videos more

Dictionary more

COVID-19 Bill: The powers of repression will increase if it is passed (in Kreol)

12.05.2020

Dan sa lartik la nu pe get plito bann laspe plis represif ki Covid-19 Bill pu amene. 


Bann amandman atraver Covid-19 Bill ki guvernman pe amene viz pu kree enn kad buku plis represif pu lapolis ek ofisye Leta azir pandan enn lepidemi. Parey kuma Quarantine Bill (get lartik lor la). Sa li tipik guvernman MSM. E li pu sa rezon la ki nu ti poz kandida kont MSM.


Olye apiy lor kanpayn explikasyon e fer apel plito a korperasyon ek sutyin popilasyon, guvernman finn plito swazir pu ranforsi laparey represif. Sirtu ki pandan sa rezim konfinnman la gran mazorite popilasyon Moris finn anfet swiv tu bann mezir saniter neseser – mem san enn explikasyon rezonab. Anfet sondaz resan montre ki dimunn Moris inn byin zize: 2/3 dimunn zize ki Guvernman Jugnauth finn, ziska ler, kontrol Covid-19 ase byin (se anfet lamas dimunn ki finn fer byin ubyin plito byin); e 2/3 sa bann mem dimunn kwrar Guvernman Jugnauth finn kominik ar dimunn plito pa byin ubyin pa tro byin


Danze Covid-19 Bill seki ena sertin seksyon kle ladan ki permet Guvernman kapav kontiyn gard samem kad la pli divan kont tu mobilizasyon deklas kan resesyon ekonomik pu agrave. Dan Quarantine Bill, ki pe vini mem zur dan Parlman, ena plis represyon ankor.


Amandman Police Act


Covid-19 Bill pe ranforsi puvwar lapolis e u uver sime pu plis britalite polisyer.


Amandman seksyon 13G Police Act  pe fer desort ki obstriksyon kont enn ofisye lapolis uswa SMF vinn enn ofans kan zot pe azir su ninport ki lezot dekre u lalwa. Ena 2 problem ladan :


1) Pena limit zis dan lepok lokdawn.


2) Pena limit zis si pe frenn kontrol enn lepidemi. 


Sa amandman la li uver sime pu ki lapolis servi plis britalite kan zot partisip dan lezot fonksyon dan kad konfinnman saniter kuma par exanp dan bann Sant Karantenn uswa kan fer peyman pansyon a-domisil.  Lamann pu ofans obstriksyon vizavi enn ofisye lapolis finn osi ogmante depi  Rs 10,000 pu vinn Rs 50,000 ek u kapav gayn ziska 5 an prizon olye 2 an si Lakur truv u kupab. 


Ala kuma nuvo seksyon 13G pu vini. 


Obstructing police officer


Any person who obstructs a police officer or a member of the armed forces— (a) in the exercise of any powers conferred; or (b) in the performance of any duties imposed, on him by this Act, “or under any other enactment”; shall commit an offence. [Nu finn met text an bold seki guvernman pe propoze pu azute]


Amandman Public Officers’ Protection Act (POPA)


Amandman POPA pe etann definisyon ofans “molesting public officers”. Avek sa amandman la si u menas uswa intimid enn ofisye Leta dan kad so travay, uswa menas nerport ki lot dimunn ki pe angaze dan travay sa ofisye la, uswa pe asiste li, sa usi pu vinn enn ofans. Sa de mo “menas” ek ‘intimidasyon’ ki finn azute zot vag e les laport uver pu tu kalite interpretasyon sirtu dan kontex kot suvan ena polisye ki inplike dan sa travay la – me li kapav osi kit informater uswa azan politik.


Tu so bann lamann ek anprizonnman pu sa ofans la finn ogmante dan enn fason drastik. Lamann ki ti Rs 3,000 pu vinn Rs 50,000, seki Rs 100,000 pu vinn Rs 200,00. Anprizonnman 2 an pu vinn 5an. Plis zot pu met tusala lor Sertifika Moralite dimunn.


Ala kuma nuvo seksyon 3 pu vini. 


3. Molesting public officers (1) Any person who, by force or violence, resists, opposes, molests, threatens, intimidates, hinders or obstructs a— (a) public officer in the performance of his duty; (b) person lawfully engaged, authorised or employed in the performance of a public duty; or (c) person lawfully acting in aid or assistance of the public officer or person mentioned in paragraphs (a) and (b), shall commit an offence. [Nu finn met an bold seki guvernman pe propoze pu azute]


Amandman Public Health Act (PHA)


Bann amandman PHA vinn ogmant drastikman mezir pinitif  si u pa respekte bann regulation Minis emet pu anpes reaparisyon u propagasyon enn lepidemi. So lamann sorti Rs 500 pu vinn Rs 200,000 ek so anprizonnman olye 6 mwa pu vinn 5 an.  


Li deplorab ki pena okenn amandman PHA pu konsolid servis lasante piblik e tu lezot servis esansyel konplemanter ki finn kontribye dan fason sinifikatif pu kontenir lepidemi Covid 19 ziska ler dan Moris.


Alain Ah-Vee


pu LALIT