Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 52 –Kimanyer Ziz Kovid-19 Bil?

11.05.2020

Kan pe sorti depi Lokdawn, li inportan pu pans gran.


Nu bizin ena kapasite pu imazinn sanzman dan sosyete baze lor:


- Ki ete travay “esansyel” – nu finn kumans aprann sa.


- Ki klas ki esansyel – sa usi, nu finn aprann. Nu finn truve ki patron zot non-esansyel.


- Prodiksyon-alimanter li esansyel – nu ankor dan insertitid lor seki pu ariv prodiksyon alimanter mondyal, ek Moris devet pei plis vilnerab anseki konsern manze. Guvernman bizin fors gro-gro propriyeter later pu shifte enn tyer zot later dan prodiksyon manze, ek fors zot pu met dibut infrastriktir otur tu mulin tablisman ubyin ex-mulin tablisman pu fer prezervasyon ek transformasyon alimanter.


- Bizin devlop lindistri lapes, ek oryant li dan linite prezervasyon ek transformasyon alimanter.


Anmemtan, nu bizin usi konsantre lor proze lalwa ki vinn divan Parlman sa semenn la. Ala enn-de pist lor Kovid-19 Bil, ki pe vinn amand tutenn seri lalwa existan.


Kovid-19 Bil ena 80-paz text e li pe prezante dan Lasanble Nasyonal Merkredi e buku dan Bil adres bann problem direk – akord dele pu pey tax, extenn limit letan pu deklar tibaba fek ne, peyman bil dilo-lalimyer-telefonn ek lezot sa kalite problem la.


Parkont, ena lezot kestyon inportan ki tus sertin seksyon ki kapav sanz balans defors deklas apre lafin lokdawn.


An partikilye, zordi nu pe propoz de seksyon pu dimunn reflesi lor la, tulede nesesit spesifye limit letan pu ki asir natir tanporer lalwa la, e oka bizin extenn letan, zis Lasanble Nasyonal kapav extenn li.


1. Avek extansyon pu travay depi lakaz, sa kategori ki LALIT ti averti kont dan Workers’ Rights Act, konsernan “travayer atipik” asterla pe expoz so gro danze. Kuma enn minimam, Bil bizin azut fraz “pandan peryod Kovid-19” referans kot patron kapav fors enn travayer pu vinn enn travayer atipik e li kapav fer sa zis par donn enn notis 48-er.


2. Dan Education Act, usi li neseser pu inklir:


“Ledikasyon adistans pandan lokdawn tanporer


“(1) Kot Minis fer enn order su seksyon 36, Minis kapav, pandan lokdawn tanporer ubyin pu etann peryod adisyonel kuma li neseser, [me pa plis ki enn term, exsepte si ena enn nuvo Bil ki vinn divan Lasanble Nasyonal] ordonn ninport ki institisyon ledikasyon pu donn ledikasyon adistans ek program letid onnlayn, inklir difizyon kur lor radyo/televizyon.” Isi, usi, li neseser met enn limit letan kuma finn propoze ant braket[..].


An zeneral, nu bizin asire ki tu vyolasyon drwa ek liberte ordiner li selman tanporer zis dan peryod leta dirzans saniter ek li pa al rant dan enn muvman zeneral ver enn leta polisye. Alor, sa lartik la li selman kumansman refleksyon lor sa Bil la.


 


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel.


Trasdiksyon: BK