Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 47--Trump Akile Zwe Shifte-Blam (Zwe Pa-Mwa-sa-Li-sa)

06.05.2020

Mo ti pu prefer rakont u lor pom-deler ki mo finn met bwi pu fer enn pate pwason [an Angle dir sa fish pie] uswa lor bredsonz ki mo pu al kupe pu fer enn tufe. Mo mem prefer konfese ki mo finn kup mo lindex gos move kalite avek enn sizo ki mo ti pe servi, uver (mal uver) pu pers enn tru dan enn pil 10 morso plastik avek lekel mo ti pe aranze 5 ti-sak pu kuver fig lor pye ki pre pu mir pu anpes zwazo manz zot, blesir profon ki pe senye buku ek Ram inn abil dan konn atas blesir avek enn bandaz-gaz e ki mo pe tini mo lame lao kumadir mo pe dir profeser ki mo ena repons pu seki pe koze, amezir mo pe tipe ar enn lame.


Me, Trump inn fek larg enn detonater zeo-politik plis danzere ki ena. Li buku pli pir lor seki mo ti pe trakase dan mo blog yer.


Sa semenn la lor plan mondyal, “moman koronavirus dan listwar” finn amors enn nuvo faz: insitasyon-a-lager. Sa faz kapav plis danzere ki grav risk lasante par viris ek larwinn ekonomik ki li antrene.


Prezidan Trump ek so Sekreter Deta Mike Pompeo zot de zom dezespere. Zot ena pu kuver fyasko total fason ki Trump inn telman mal-zer lepidemi ki sa pe provok sa posib rwinn ekonomik – kitsoz ki byin sir kapav evite. E anmemtan, zot pe lite pu sorti depi det enn trilyon dolar ki guvernman Amerikin ena avek Lasinn, ek usi sorti depi enn defisit balans komersyal $350 milyar seki ti deza provok Trump so lager komersyal kont Lasinn.


E, Steve Bannon, sef ideolog de-drwat, dan enn intervyu lor CNBC Vandredi semenn dernyer, finn uver sime pu de zom dezespere. Li ek so band bayer-defon kuma milyarder Koch Brothers ek Mercers (ki, ant parantez, direkteman finans tu sa manifestan dan plizyer lavil dan Lamerik ki nu truve arme avek zot fizi-mitrayez kan zot kas lokdawn) viz pu kree ase dezord pu ki sa band nasyonalist blan ki klem zot mem kuma Kretyin pu pran kontrol total Parti Repiblikin ek lerla, laparey leta limem.


Tu sa bann lafors de-drwat pe konverze ver enn stratezi klerman defini. Se ki pe fer li vinn enn gran menas zeo-politik se kan, Trump ek Pompeo finn anba-anba avoy emiser pu “sey gayn” alye kont Lasinn dan anviron 20 pei anti-Lasinn.


Ki zot stratezi? Pu shifte blam depi lor Trump ek zet blam lor Lasinn pu viris, limem ek lerla usi pu totalite pandemi. Enn fwa ki tu blam lor Lasinn, lide se pu ralye deryer slogan ki Bannon inn lanse. “fer Lasinn peye”. Ansam avek Lasinn, bi se pu blam WHO, World Health Organization (akoz li pa finn blam Lasinn), sel lorganizasyon ki pe ede pu kordinn program lor Kovid-19, usi lor malarya, tiberkiloz, AIDS, ek lezot maladi mondyal. Ena fwa, anpasan, zot blam Bill Gates Foundation akoz li finn investi dan vaksin ek li pe kolabore avek WHO. Zot plan se pu blam syantis pu larwinn lekonomi. Telman zot tu dezespere, zwe shifte blam li enorm, avek reperkisyon vast.


Lezot leta, kuma Lerop, Lenn, Brezil, Larisi kapav pu swiv, pu zot prop rezon oportinist, pu blam Lasinn akoz li finn mal zer lepidemi. Asterla, Trump pe usi sutenir bann ki pe dimann pu anfet purswiv Lasinn. Kuma Bannon met li, bizin ena enn avoka akote sak serkey dan fos-kominn dan Hart Island, New York kan dese akoz koronaviris ti so pli-ot.


Fode nu rapel bann fe dan so lord kronolozik lor sa isyu la:


a) An Ziyet 2019, Trump fu deor Dr. Nancy Quick, exper Amerikin dan CDC, depi so fonksyon ofisyel integre dan departman epidemyolozik Lasinn ek sa kas tu lyin ant CDC tulede pei.


b) Le 31 Desam 2019 Lasinn


(i) inform WHO lor lepidemi enn viris.


(ii) atraver lotorite lasante dan Wuhan, met dibut enn websayt pu averti dimunn pu evit rasanbleman ek pu met mask kan sorti deor akoz ena 27 dimunn ki finn konfirme avek enn nuvo zar nemoni


c) Le 3 Zanvye, Lasinn formelman inform CDC.


d) Le 4 Zanvye, direkter CDC Lasinn ek CDC Lamerik koze lor telefonn. Zot tom dakor pu korpere.


e) Le 9 Zanvye, Lasinn fini dekod striktir zenetik Nuvo Koronaviris depi de zur avan ek konfirm so lyin avek maladi la, e met sa linformasyon dan domenn piblik, pu permet tu syantist kumans travay lor vaksin ek tretman.


Pandan Zanvye, Trump gayn konsey depi sekirite nasyonal ek konsey epidyomolozist pu azir. Li inyor konsey. Li dir Alex Azar, ansarz Departman Lasante ek Taskfors lor Koronaviris “aret panike”.


Le 30 Zanvye, World Health Organization deklar enn leta dirzans saniter internasyonal lor lepidemi koronaviris.


f) ENN MWA PASE depi Lasinn inn anons lepidemi.


g) Ariv 1 Fevriye, 45 pei met restriksyon lor vwayazer depi Lasinn.


                2 Fevriye, Trump so interdiksyon lor tu vwayaz depi Lasinn rant anviger, exsepte pu Sitwayin Amerikin,


                10 Fevriye, Trump dir lor TV ki viris la “disparet kan gayn saler lete an Avril.


                25 Fevriye, Trump dir lor TV viris “enn problem ki pu disparet.


                26 Fevriye, Trump dir lor TV, “15 dimunn [avek viris] lor de-trwa zur pu desann ziska zero, gras a bon travay ki nu finn fer”


                 26 Fevriye, Trump menas pu tir Alex Azar depi so post.


                 27 Fevriye, Trump dir lor TV “Li kuma enn mirak, li pu fonn”


h) ENN DEZYEM MWA PASE depi ki Lasinn inn anons lepidemi.


               6 Mars, Trump dir, “Li pu disparet”


               10 Mars, Trump dir lor TV, “Li pu disparet, sinpleman res kalm”


               11 Mars, WHO deklar enn pandemi (tutfason li pa enn term legal)


               12 Mars, Trump dir lor TV, “Li pu disparet, Li pu disparet.”


               13 Mars, Trump deklar leta dirzans


               30 Mars, Trump dir lor TV, “Li pe disparet. U [reporter] kone li pe disparet. E nu pu gayn enn gran   viktwar.”


                 31 Mars, Trump dir lor TV, “Li pe disparet, sweton avan lafin dimwa”.


                  3 Avril, Trump dir lor TV, “Li pe al disparet”


 Sa, donn lekter, enn lide bann fe.


Seki klerman finn arive se Trump pa finn metriz seki ti pe arive. Li ankor tuzur pa konpran ki ete enn viris. Li kwar u kapav bwar Lysol pu fer li fonn. Li pena okenn lide ki vedir prozeksyon pu viris propaze dan enn fason exponansyel. Li pu disparet dan 15 zur. Li pa konn ki ete sistem lasante ek li pa finn remarke ki New York preske deborde parey kuma seki ti ariv servis lanterman. Li zis kone kuma fer larzan depi maladi.


Sa pa ti pu ena enn gran linportans si li pa ti Prezidan Lamerik, pe asize avek so ledwa infekt lor buton nikleer.


Lindsey Collen, pu LALIT


enn pwindevi personel.


Tradir: BK