Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ruling Lakur Siprem dan UK ki anfaver kanpayn BDS

05.05.2020

Pandan ki rezim konfinnman anviger preske partu dan lemond lalit kont lokipasyon ilegal ek kolonizasyon Palestinn pe kontiyne.


Merkredi dernye Palestinian Solidarity Campaign(PSC), enn grup ki fer kanpayn Boykot-Dezinvestisman-Sanksyon (BDS) kont Israel finn gayn enn viktwar inportan dan Lakur Siprem Britanik. Lakur finn dir dan so ruling ki bann regleman guvernman UK pu interdi Fon pansyon Local Government dezinvesti dan konpayni ki inplike dan Israel so politik opresyon kont lepep Palestinyin li ilegal. An 2016 Departman pu Communities and Local Government ti sirkil bann direktiv ki interdi Fon Pansyon pu Retrete pu dezinvesti dan konpayni ki fer komers prodwi manifaktire dan teritwar Palestinyin su lokipasyon Israel, mem si sa li enn desizyon zot manb. An 2017, PSC ti chalennj sa desizyon la atraver enn Judicial Review divan Tribinal Administratif ki ti deklar sa interdisyon lor fon pansyon ilegal. Me Lakur Lapel ti ranvers desizyon Tribinal Administratif. An Novam 2018, PSC ti gayn permisyon fer lapel sa zizman la divan Lakur Siprem ki zordi finn pronons li anfaver PSC.


Lepep Palestinyin, parey kuma nu tu, pe fer fas linpak Coronaviris, e pe bizin anmemtan reziste kont linzistis kotidyin akoz lopresyon Israel.  Plizir parti politik Israelyin, sirtu dan lextrem drwat,  finn dir dan dernye kanpayn elektoral ki zot pu anekse ankor 30% teritwar Wes Benk. Seki ekivo a  enn lot vyolasyon lalwa internasyonal e ki pu uver sime pu ankor demolisyon lakaz Palestinyin, restriksyon zot liberte muvman, ankor kokin later ek plis abi drwa imin delapar lotorite Israelyin.


Plizir pei pe sey pas lalwa pu kriminaliz kanpayn BDS parski li finn pran lanpler e li pe fer dimal lekonomi Israel. Zordi gras a so persistans PSC finn reysi gard zot drwa pu amenn kanpayn pu izol Israel e sutenir lepep Palestinyin. Li enn viktwar fantastik ki pu ede pu etann kanpayn BDS partu. Omar Barghouti, enn ko-fondater muvman BDS,  finn dir dan enn video ki viktwar PSC enn gran linspirasyon pu kanpayn BDS antye lemond.


Alain Ah Vee


Pu LALIT


5 May 2020