Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 44 – Lor Dizef ek Alis-Opei-Mervey

03.05.2020

Kan mo kwi dipin – tuzur san glutenn – mo reset favori servi de blan-def. Savedir Ram, lerla, ena pu fer mayonez avek de zonn-def. Li bat dizef manyel, azut dilwil, zi limon, disel, inpe lay, enn pinse mutard e li pran plis letan ki mo pran pu fer de dipin mul. Mayonez delisye lor dipin griye ansam ar inpe verdir lagrin mutard zerme. Me, pandan lokdawn, lot zur mo finn anbark lor kwi dipin depi enn reset kot pa bizin de blan-def, anfet pa servi dizef ditu. Alor, kan Ram inn vini pu fer mayonez, pa ti ena zonn-def. Me, li pa les tonbe, li kas de dizef ek met blan-def de kote ek fer nu mayonez avek zonn-def. Lerla, pu dite, linn fer mereng avek blan-def. Bat blan-def dan enn mixer, azut disik, lerla plas zot lor enn plato fur lor lekel inn pas inpe diber e lerla les li kwi pu enn bon but letan dan enn fur pa tro so. Servi li avek lakrem ki ti reste depi Konpot guyav sagu Ram ti fer so zur avan, extra bon.


Si pa ti ena enn lokdawn, kapav-et nu pa ti pu azir kumsa. Kan Ram ti pu fer mereng, lerla, ki-a-fer, ti pu bizin fer mayonez akoz zonn-def inn reste. Sipermarket, mo ti rakonte lor la dan enn blog avan, ti vann mwa enn plato 18-dizef. Swa 18 uswa zero.


Alor, res lakaz sanz nu. Me ena kiksoz res parey. Jean-Yves inn forward nu enn seri film lor listwar klas travayer, kuma enn kado pu Fet Travay. Alor, mo finn dawnlod enn lor enn penn-drayv Ram. Sa, li ti pu enn benediksyon si ti kapav kopye li lor so penn-drayv. Akoz li tro gro, pann kapav kopye. Enn benediksyon akoz Ram zame pa perdi de-vi so penn-drayv pu lontan. Sekife, mo finn transfer enn film dan seri-la lor mo penn-drayv. Resi kopye. E mo gard penn-drayv dan enn bon plas.


Zordi gramatin, avan fixe enn ler pu get sa fim la – nu tu nu lazurne extra bizi – nu pu sey cheke si forma film pu kapav zwe lor TV.Depi gramatin, nu trwa pe rod mo penn-drayv.Ah-ba. Mo labitid perdi kiksoz pa’nn sanze. Enn fwa, enn 20-an desela, nu ti perdi enn bulwar. Li ase vye, nwar akoz li tultan res lor fur gaz. Nu finn rod li partu. Seki sir, personn pa pu kokin enn tel bulwar. Purtan li porte mankan. Finalman al truv li dan frizider. Mo suvan perdi liv ki mope lir. Lerla al dekuver li dan bife kot gard bwat konserv.


Seki amenn mwa lor seki mo pe lir. Lokdawn inn fer ki mo nepli ena nuvo liv pu lir. Seki furni mwa liv res ase lwin pu ki ninport ki lapolis ki pe aret dimunn pa respekte kuvfe pu aret mwa e pu dimann kot mo kwar mo pe ale. Zot pa pu kwar mwa si mo dir zot mo dezespere pu enn liv ekmo pe al sers enn liv kot enn kamarad avek ki mo abitye partaz liv. Zot pu kwar pe invant enn zistwar. Si mo rakont zistwar lor lafarmasi, la mo kapav al tase. Lapolis pu dimande, abe kifer mo paal lafarmasi dan Bambous. Mo pe dir sa par lexperyans. Dernye fwa enn lapolis ti aret mwa, kan mo ti andeor mo zonn “tablisman”, mo finn reponn ki lafarmasi Bambous pena medsinn mo pe rode, li dimann mwa “IBL, pena?” setadir kifer mo pa finn al lafarmasi dan Cascavelle Mall. La, mo avantire ek enn lot zistwar. Mo reponn, mo finn seye Cascavelle, zot pena. Lerla li dimande ki sa medsinn rar ki mo pe rode e mo finn bizin rakont lot zistwar ankor. Finalman, li dir “Ale, ale, ale!” Anverite, ki ti arive? Enn kamarad ek mwa nu ti pe amenn enn parsel komisyon pu enn kamarad dan laz ki res tusel. Mo ti panse lapolis pa pu kwar ki sa vre. Li pu panse, kifer kikenn pu fer enn zafer kumsa. E la, si li aret nu, met sarz ek apre lokdawn pas divan mazistra lakur, nu pu gayn difikilte gayn enn “Sertifika Moralite” Alor, tusala pu dir ki mo pe bizin lir ansyin liv. Sa pa manke dan nu lakaz.


Anmemtan, mo pe re-lir, pir azar, de liv ki amenn gran lekleraz lor lokdawn, enn gran lekleraz lor sosyete anzeneral. Premye liv, Alice-Opei-Mervey, kot mo’nn truv deskripsyon enn sosyete ki ena buku resanblans ar sa sosyete dan lekel nu pe viv me osi sosyete pa pandan lepok enn lokdawn. Lot liv Kurt Vonnegut Hocus-Pocus, ki fer mwa swete Vonnegut ti ankor vivan ek ankor la pu ekrir enn nuvo roman ki derule dan sa peryod koronavirus. So roman derul dan seki asterla lakanpayn, me alepok ti enn rezyon indistriyel onor New York, kot enn lekol konverti pu vinn New York State Maximum Security Adult Correctional Institution, sa enn term Amerikin pu dir prizon ot-sekirite pu adilt. Resaman, dan realite, prizon finn ranplas lopital dan rezyon riral.Mo trakase ki, si nu pa resi organize byin, nu pu ena pu fer fas pli pir distopi ki zame finn imazine avan. Plis ki zame, zordi nu bizin viz nonpa litopi, mem si li lekontrer distopi, pa rev pu evit kosmar, me pu batir lor seki nu deza ena dan sosyete ek buz divan. 


Enn veritab defi. Ala, kuma li ale.


 


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel


Tradiksyon:BK