Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ledikasyon pu Travayer Resevwar Unesco Literacy Award

11.11.2004

Zedi dernye, LEDIKASYON PU TRAVAYER finn resevwar UNESCO LITERACY AWARD dan enn selebrasyon zwaye ki ti ena lye dan orl Minispalite Q.Bornes.

Selebrasyon la ti organize par Minister Ledikasyon an prezans Minis Steeve Obeegadoo,Minis Sanjeet Fowdar, reprezantan UNESCO, manb ek sinpatizan LPT, reprezantan diferan lorganizasyon sindikal e osi an prezans dimunn ki dan domenn edikatif ek kiltirel.

Reprezantan LPT, Alain AhVee finn koz lor travay ki LPT finn fer pandan so 28 an legzistans dan domenn literesi ek promuvwar langaz maternel e ankuraz partisipasyon fam. Li finn dir ki UNESCO finn donn sa award la lor baz sa travay la.

Minis Steeve Obeegadoo ek Minis Fowdar finn fer enn diskur kot zot finn felisit LPT pu so travay. Apre zot finn remet Sertifika, Meday ek Pri $15,000 a Lindsey Collen ki manb fondater LPT e ki Prezidan aktyelman.

Grup ABAEIM finn met enn zoli lanbyans avek lamizik, poem ek sante pandan seremoni la.