Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 42 –Fet Travay vinn Fet Premye Me

01.05.2020

 Bonn Fet Travay!


Zwaye selebrasyon “travay” kont “kapital”.


Zwaye selebrasyon pu ki sa zur arive kan nu lafors “travay” avann zordi infliz defet lor kapital prive, pu revinn “luvraz”, ki vedir nu kapasite kreatif imin. Wi, sa kapasite inik ki imin ena pu azir ansam lor lanatir ek lor numem, kan nu’nn servi nu kapasite kolektif inik pu reflesi atraver nu fakilte - tutafe natirel- pu servi nu kapasite langaz imin, diversite sakenn nu langaz maternel.


Alor, anu selebre. Lepidemi, pa lepidemi. Epwizman travayer dan servis esansyel, sirtu travayer dan lasante. Pu laplipar dant nu, pena pu vann nu kuraz. Lokdawn, pa lokdawn. Anu selebre. Dan Lerop, Fet Travay li asosye avek Premye Me, ki ti enn ansyin fet pu selebre kumansman Printan, enn lepok pu sante ek danse ek fer lamur, enn renuvo apre freser, ver lafin liver. 


E isi, dan Lemisfer Sid, ena inpe fey tonbe dan lotonn – dan nu zardin Ragoo Lane, fey friyapin 2-pye grander, fey chameli long ek mins, atemoya so tuf feyaz – anons ki liver pe rantre ek li lepok kot nu kapav atann labriz pu balye lepok mwazisir.


Me, pa partu ki selebre Fet Travay le 1 Me. Dan Lamerik, patron ek leta finn “buz” Fet Travay pu li tom premye Lindi dan mwa Septam, setadir dan lotonn. Sa, efektivman, separ li, enn, depi so lorizinn an 1886 kan lapolis Chicago tir kut bal lor travayer angrev ek dezyem, depi komemorasyon internasyonal sa lagrev ek fiziyad Chicago. Ziska zordi, sa divizyon la ankor la. 


Kan partu dan lemond, nu rapel lagrev Chicago, manifestasyon pasifik pu lazurne 8-ertan, bom azan-provokater, fiziyad travayer par lapolis, met fos sarz lor 8 lider klas travayer. Kat ti pandi, enn komet swisid dan prizon, trwa lezot gayn prizon avi me plitar grasye lor grawnd ki ka antye ti fabrike.


E lerla, enn kwinsidans ki “mayday” usi ule dir “Osekur!” Nu dan enn danze kot ena lamor!” so lorizinn depi Franse “m’aider” [prononse “mede” kuma Angle “mayday”]


Dan sa moman dan listwar, kot nu pe viv omilye enn lepidemi pa diferan depi lepok lapest, dan rebor enn destriksyon sivilizasyon imin lor planet antye, u mem extinksyon limanite, tusala akoz polisyon indistriyel ek agro-indistriyel inn depas 10 diferan sey tolerans, pe baskil dan dezekilib, tel ki extinksyon spishiz anmas provoke par dimunn ubyin bulversman total klima ubyin, si li ariv avan, par enn destriksyon nikleer intansyonel u aksidantel – sa “mayday” meyde korl ena sa sinifikasyon, zordi pu sa Premye Me 2020.


Nu dan sa moman kot nu bizin organize kont sa band barbar lextrem drwat, kont minmiz 


kapitalist lor kapital sosyal e kont Leta ki rul pu klas kapitalist. Nu lalit, asterla, inn vinn enn lalit 


internasyonal. Ena zis sosyalism u sinon barbari. Anu organize. E pu reviv sa lide selebre Premye Me pu vedir renesans e fer li de-fwa dan enn lane. De konze piblik, renesans apre liver dan Lenor Lemisfer ek dan Lesid Lemisfer. Pu nu, usi, rapel sik natirel.


Klas travayer tusel ki ena misk pu vinn lider enn tel sanzman. Klas travayer kuma enn-tu, so sekter plis avanse, avek plis lexperyans ansam avek enn lorganizasyon politik ki prepar program, baze lor kapasite imin pu reflesi dan nu lang maternel lor ki kalite sosyete pu ena. Drol ki lepidemi Kovid-19 finn fer nu tu rapel nesesite pu nu konpran tu kiksoz – mem dan konba kont enn viris. Abe pu sanz lemond usi, nu bi se pu konpran tu.


 


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel.


Tradiksyon: BK