Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 37 – Sif Statistik donn Konparezon Epidemyolozik Valab

26.04.2020

Bon nuvel onivo lokal, li nuvel epidemyolozik. Dan Pres-Brifing, Dr Zouberr Joomye, pu kit rezon (kitfwa li enn transfiz ek lerla, li enn kandida bati dan dernye eleksyon), portparol Guvernman finn anons sif kle ki nu dan LALIT nu ti pe atann setadir komye lamor, mwa par mwa, pu 2019 ek 2020. Sa, li ti enn repons a enn kestyon depi Lapres. Sif montre pena okenn siyn ki Kovid 19 li andeor-kontrol ek pe fane dan enn fason invizib parmi popilasyon.


Enn nuvel inportan par limem. E, akse a tel data ede pu kontre plizyer deklarasyon iresponsab Navin Ramgoolam. Li, usi, permet kontre rimer fane par sertin media ek par piper/inflianser lor internet, ki pe persiste fann enn espes lafreyer surnwa ki komkwa sif ofisyel Guvernman pe kasyet enn imans “aysberg” ka Covid 19, ek zot al ziska alege ki pe kasyet ankor lezot dese. Sa kalite rimer trape kuma dife-dan-kann parmi dimunn ki pa konn servis lopital gratis, iniversel ek zot konpletman inyoran lor sa servis exselan sekife zot al gob tu kalite invansyon farfeli. Pu rann tel insinyasyon ek rimer ankor plis nefast, seki, anfet, ena vre danze kan pa konn komye ka ena akoz kantite dimunn ki pa montre okenn sinptom me zot kanmem kapav fann maladi. Akoz li extra difisil pu teste enn gro seksyon popilasyon – sa li vre pu laplipar pei exsepte dan Sid Kore ek Lalmayn – finn alimant enn tel insinyasyon. Alor, ankor enn fwa, senn Guvernman la, anzeneral, pa inspir konfyans. Nu, dan LALIT, par exanp, nu akiz Guvernman li tro kurbe, kuma yesmenn, divan patron tablisman ek lezot gro-gro propriyeter later.


 Me, asterla, sif inn pibliye. Pran enn minit pu etidye sa bann sif la:


 2019


Jan       Feb      Mar    Apr 


983      826     930     845


 2020


Jan       Feb      Mar    Apr (ziska le 16)


915      826      906     446


 


Anplis, Guvernman finn, spesifikman, furni sif detaye kot lakoz dese li liye avek enn maladi Respiratwar


 


2019


Jan       Feb     Mar     Apr 


137      112      145      104


 


2020


Jan       Feb     Mar    Apr (to 16 th)


96        110      129     56


 


Enn to mortalite inpe pli ba pu 2020 pa neseserman tro drol: lokdawn finn ena enn lefe lor anpes viris linfliennza ek lagrip fane – osi so lefe pozitif lor dimunn ki ena lezot konplikasyon lasante – ek pu’nn ena mwins aksidan larut ek aksidan travay. Lir tab lao ansam avek trwa seri sif koronaviris, total ka pozitif zur-par-zur (remarke kuma kurb pe aplati, ziska ler), nuvo ka pozitif zur-par-zur (inpe iregilye me avek enn


tandans pu bese, nu kapav atann pu ena plizyer nuvo fwaye isi-laba pu ankor lontan), ek total ka aktif (Moris diferan depi lezot pei akoz Leta admet tu ka pozitif dan lopital u institisyon-kuma-lopital) ki finn diminye ziska enn proporsyon plis fasil pu zere.


 Pu u get tab, u kapav lir versyon dan Seksyon “Documents” u lor nu paz facebook. Sinon, u kapav lir data brit an kolonn san formating ki finn kole alafin lartik.


 Ala konklizyon ki nu kapav tire pu lemoman, apre ki nu finn etidye data furni:


1. Lokdawn (li inklir enn semenn kuvfe total) li ti zis atan, ek finn kontribiye pu aplati ek fer diferan kurb pu bese ver anba, ki vedir finn resi kal viris ek anpes li propaze. Sa li gras a lepep Moris ki finn konpran linportans lokdawn, malgre ki Guvernman pa finn konn vinn explike avek klarte, e malgre ki li enn Guvernman ki dimunn tolere ki afer, e li pa tro popiler (rapel ki mem si dan eleksyon zeneral an Novam, zot finn eli avek 2/3 syez dan Parlman, zot pa finn kapav relev labar pu fer sa selebrasyon obligatwar, enn miting remersiman nasyonal!)


2. Lamas dimunn Moris finn zer regleman distans saniter, finn met mask kan sorti lor sime, lav lame suvan ek evit tus-tus figir. Sa labitid iniversel, shekenn tulezur, finn disparet konpletman. Donn ba lor lazu finn osi disparet. Mo finn fer remarke mem dimunn li port mask, zot tuse ek terne andan zot kud ploye. Li’nn vinn enn pratik ordiner pu ponp sanitayzer lor u lame ubyin u legan de fwa avan u rant dan sipermarket ek ziska pran u tanperatir lor linto sipermarket.


3. Guvernman met dimunn, sirtu dimunn ki finn kapav expoze a viris (sorti lot pei, travay dan lopital), an karantenn dan lotel vid konverti an sant karantenn, finn usi byin inportan pu kontrol viris.


4. Sa mezir exepsyonel pu admet tu dimunn Kovid-19 pozitif, mem seki asinptomatik, finn konsolid sa kontrol ankor plis.


5. Seki finn lakle reysit (ziskaler) kapav dir, li lekip “retrase-teste” dan Moris – ki finn lerla permet izolasyon total dan lopital tu seki teste pozitif, setadir inklir mem dimunn ki pena okenn sinptom.


6. Lokdawn atan finn anpes viris rant dan Rodrig ek Agalega.


 Ena enn lot bon nuvel onivo lokal. Sa, li enn risponns a tole, sindika, nu dan LALIT, lorganizasyon konsomater ek lezot, finn leve kont pri exazere lartik debaz. Asterla, ena enn lalis plis elarzi lartik avek pri kontrole. Lor link anba, u kapav get lalis lartik (permye lalis). 


 https://www.lalitmauritius.org/modules/documents/files/LalitMauritius-f9b902fc3289af4dd08de5d1de54f68f.pdf


 Ena enn dezyem lalis anonse dan Pres-Brifing yer ki pe rant anviger apartir zordi.


 


Di kote Ragoo Lane, lor fennsing divan, nu ena enn zoli pom-deler ki’nn pare pu rekolte. Li enn manze debaz plis extraordiner ki ena. Li konpletman otosifizan, setadir li okip limem. Parey kuma pu buku lezot legim, li paret sorti depi Lamerik Latinn. So sel problem se li enn anvahir partu, alor bizin plant li dan enn drom pu kumanse ziska u konpran plant so manyer byin.


 


Lindsey Collen


pu LALIT. enn pwindevi personel


Tradiksyon: BK


 


Dat Ka Pozitif


18-Mar 3


19-Mar 7


20-Mar 12


21-Mar 14


22-Mar 28


23-Mar 36


24-Mar 42


25-Mar 48


26-Mar 81


27-Mar 94


28-Mar 102


29-Mar 107


30-Mar 128


31-Mar 143


01-Apr 161


02-Apr 169


03-Apr 186


04-Apr 196


05-Apr 227


06-Apr 244


07-Apr 268


08-Apr 273


09-Apr 314


10-Apr 318


11-Apr 319


12-Apr 328


13-Apr 324


14-Apr 324


15-Apr 324


16-Apr 324


17-Apr 324


18-Apr 325


19-Apr 328


20-Apr 328


21-Apr 328


22-Apr 329


23-Apr 331


24-Apr 331


25-Apr 331


 


Dat Nuvo Ka


18-Mar 3


19-Mar 4


20-Mar 5


21-Mar 2


22-Mar 14


23-Mar 8


24-Mar 6


25-Mar 6


26-Mar 33


27-Mar 13


28-Mar 8


29-Mar 5


30-Mar 21


31-Mar 5


01-Apr 18


02-Apr 8


03-Apr 17


04-Apr 10


05-Apr 31


06-Apr 17


07-Apr 24


08-Apr 5


09-Apr 41


10-Apr 4


11-Apr 1


12-Apr 5


13-Apr 0


14-Apr 0


15-Apr 0


16-Apr 0


17-Apr 0


18-Apr 1


19-Apr 3


20-Apr 0


21-Apr 0


22-Apr 1


23-Apr 2


24-Apr 0


25-Apr 0


 


Dat Ka Aktif


18-Mar 3


19-Mar 7


20-Mar 12


21-Mar 13


22-Mar 26


23-Mar 34


24-Mar 40


25-Mar 46


26-Mar 79


27-Mar 92


28-Mar 100


29-Mar 105


30-Mar 125


31-Mar 138


01-Apr 155


02-Apr 162


03-Apr 179


04-Apr 189


05-Apr 220


06-Apr 233


07-Apr 253


08-Apr 247


09-Apr 284


10-Apr 286


11-Apr 282


12-Apr 277


13-Apr 264


14-Apr 261


15-Apr 247


16-Apr 231


17-Apr 204


18-Apr 133


19-Apr 108


20-Apr 92


21-Apr 73


22-Apr 56


23-Apr 53


24-Apr 34


25-Apr 24