Galleries more

Videos more

Dictionary more

Manb LALIT, Lindsey Collen divan Lakur lor Sarz Insilte Lapolis

10.11.2004

Pu ka manb dirizan Lalit, Lindsey Collen dan Lakur Distrik No 3 Port Louis yer, ti ena buku militan Lalit ek lorganizasyon sosyal prezan dan galri. Lapolis pe dir kumkwa Lindsey Collen ti "insilte gard". Dan sa mem insidan ena enn lot manb dirizan Lalit, Ram Seegobin, ki akize, li osi, de "moleste gard", me dan enn ka separe net. (Get nu lartik lor web). Ka kont Ram Seegobin li deza termine sanki li finn bizin apel so bann temwen, Per Souchon ek enn manb Lalit, Ally Hosenbokus. Zizman dan ka Ram li le 30 Novam.

Insidan ki finn vinn dan tulde prose kan ofisye lapolis ti rant dan propriete prive Sant Sosyal Marie Reine de la Paix, kan ti ena reynion preparatwar pu Fron PA BUSH le 18 Desam 2002. Reynion la ti pe planifye manifestasyon anti-Bush pu pandan Some AGOA (Africa Growth and Opportunity Act) ki ti fer Moris, e pu ki George W Bush ti sipoze prezan. Ti deza ena tut sort kalite sekirite dan Moris.

Ram Seegobin sa zur la ti fer enn reket a 3 ofisye lapolis ki ti dan lansent Sant Sosyal, pu zot ale, akoz nu reynion ti enn reynion prive. Zot finn refize.

Ti ena zurnalis deza laba, parski apre Reynion Fron PA BUSH ti pu ena Konferans de Pres sa mem Fron-la. Enn kotidyen ti met enn lartik baze lor sa alterkasyon la, kot li dir ki enn ofisye lapolis, Inspekter Pedre, finn dir: "Dimunn kuma zot bizin tuye mem." Anfet ti ena sa menas la. Li ti an-repons a enn lot dimunn prezan (pa ni Ram Seegobin ni Lindsey Collen) ki ti dir "Lapolis tuy inosan!". Sa dimunn la ti pe reponn enn gard ki finn dir: "Kifer zot pa kontan lapolis?" kan Ram Seegobin ti dir kumkwa bann gard bizin kit propriete prive kot nu pe fer nu reynion prive.

Apre sa lapolis finn met sarz kumkwa Ram Seegobin finn sanse apel zot "lisyen", ek Lindsey Collen finn sanse dir zot "mutuk". Pu kit rezon, lapurswit finn fer 2 ka separe, sirman lor prinsip si u rate dan enn ka, kapav u gayne dan lot la.

Ki li enn ka ubyen de ka, li pa fasil pu temwen lapolis rakont mem zistwar 2 an pli tar ki zot finn deside pu rakonte 2 an avan kan zot ti fer zot steytmennt. Alor, kan zot koz su serman finn ena enn vole kut kontradiksyon byen grav ant tu zot versyon.

Lapolis ti osi ena enn lot temwen. Enn nome Ragooputh. Li, li finn rezerv enn ti-lasal a-drwat dan Sant Sosyal, pu enn miting piblik fantos. Lapolis dir li finn invit zot pu et prezan. Li finn vinn temwen lapolis. Personn pa ti vinn so miting. Me, li furni enn rezon pu prezans polisye dan enn lye prive. Li finn vinn azut inpe kontradiksyon kan li vinn temwen lapolis apre dan ka Ram Seegobin.

Ka kont Lindsey Collen kontinye 19 Zanvye, 2005. Lapolis ena ankor enn polisye pu apele e avoka ladefans, Jean Claude Bibi, finn fer reket pu gayn M. Ragooputh pu kros. Jean Claude Bibi ena lintansyon apel temwen ladefans dan sa ka la, a se stad li dir, "pu ki tu laverite sorti".