Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 36 – Pans pu Staf Nersing ek Medikal

25.04.2020

Kan tur u sirnom arive, zur u kapav fer enn parmi rar sorti pu al Sipermarket. Anzeneral, li ase enn letalaz pu organize. Kan Ram rakont so lexperyans, li ti nuvo pu mwa. Li dir li kontan sorti, dibut dan lake, li kontan manyer lapolis blag-blage avek dimunn, li kontan get dimunn avek zot mask komsi-ryinete, tusala li pa maynd. Dizon, li pa truv nanyin tro lur. Exsepte. Exsepte, kan li return lakaz, li truv li enn korve pu tir so mask, so linet, so kart kredi ek kart idantite, tu koyn dan so pos, tir so mont ek met tusala lor latab pu dezinfekte ar sanitayzer. E pu li, seki pli pir, kan li ena pu tir so premye lez linz ek so savat leponz ek met tu dan masinn lave ek tutswit al pran enn dus – tusala avan gayn “drwa” rant dan lakaz. Alor, mo dimann li, abe ki ena demal ladan. Mo ule dir, kan konpare avek met lake ar u trole, dibut laba ar u mask? Konpare avek kikenn vinn pwint enn obze resanble enn fizi pre ar u fron, pu pran u tanperatir. Anfin, tusala. Tutfason, etan enn fam, mo ena pu met enn dub lez pu sorti, parski masinn lave vizib par omwin trwa fami vwazin, pu ki mo kapav tir premye lez tandi ki li, etan enn zom, li kapav tir tu so linz ek res zis avek so mayo. Mo’nn panse ki li enn ka apar pu truv sa dernye but rityel vremem ofansan. Anfin, bizin inpe detu pu fer lemond. Mo panse dan mo latet.


Pason. Inpe zur pase. Enn kamarad LALIT dir mwa lor telefonn li extra fatige. Li fek return depi al kot enn biro pu sanz ladres pansyon so mama ek lerla, al enn lot biro pu sers pansyon. Alor, mo dir li, “to finn bizin marse buku akoz pena bis, li pa etonan ki to fatige.”, li reponn, “Non, pa sa.” Mo kontinye, “An, sa stress sikolozik pu fer tu sa demars birokratik? e li reponn. “Non, pa ditu.” Li pe vinn kuma enn zwe devinet. Lerla, mo dir, “to ule dir, zanfan pe bizin pran rol paran pu to Mama?” E, li reponn, “Pa sa, nonpli.” Li dir li pa kapav siport tu sa letalaz kan returne, tir tu: mask, legan, lakle, portab, sanz linz dan enn kwin saldebin ek oblize pran enn dus tusala avan kapav fransi laport divan. 


Klerman, li pa sitan rar.


Lerla zordi, kan mo pe koz ar enn kamarad ki travay ners, mo pe dimann li si li finn resi rilax lakaz apre ki li finn parmi lekip premye-plan pu okip triyaz ka koronaviris. Mo dir li sa devet byin epwizan. Fizikman, sikolozikman. Monn sirpri kan li reponn, “seki mo truv plis fatigan, se sa letalaz kan mo return lakaz apre travay. Poz mo sak, dizinfekte li, tir portmone ki mo finn tuse depi sak. Tir mo sulye, lerla mo linz ek met zot tutswit pu lave. Mo liniform travay. Mo lezot linz travay. Lerla tutswit, al pran enn dus.” E, li azute, “U pe tuzur su sa stres kot pe bizin konsantre buku. Ki arive, si u bliye kitsoz ki u finn tuse. Amenn enn posib kargezon viris dan lakaz.”


Mem lerla, se travayer lasante ki sarye plis pwa. Pu li, mem rant ek sorti depi so kostim astronot (PPE, resanz proteksyon), ki vremem infernal, pu li mwins enn inpozisyon ki sa traka ek stres pu gard lespas so lakaz, relativman, prop depi viris.


Kitfwa, li ena pu fer avek sa kontantman ariv lakaz ek pu rilax ek pe, parfors, obize ranway sa kontantman pu plitar?


Mo pa kone.Tutfason, alafin mwa ki atipik.


Bizin tolerans pu seki diferan. Li pa deranz mwa plis ki kan pe prepare ki pu dir si lapolis aret mwa, dimann mwa mo papye idantite ninport ki moman ubyin mem met sarz sorti dan lokdawn. Li enn “misdemeanour”, enn deli, si truv u kupab pu inskrir sa ofans lor u “sertifika moralite” (dan Moris, nom ki finn persiste malgre li enn dokiman ki fer buku ditor) dapre DCP Jhugroo, ki ti vinn anons sa, fyerman, lor TV.


Kan pe koz sarkasm. Mo oblize koz seki finn arive, yer, lor size “sarkasm”. Sa fuka danzere Donald Trump ki usi Prezidan pei delwin pli gran pwisans nikleer dan lemond, dan enn Pwin depres-Mezonblans, deklare konserman tretman Kovid 19, si dokter sey lalimyer iltravyole (UV) u lezot kalite lalimyer pu iliminn andan lekor enn pasyan Kovid 19, ubyin (mo pa pe koz manti) kapav met pikir dizinfektan. Kan dokter partu dan lemond inn firye ek patron Lysol (Rajesh Bhagwan so fame reset pu swisid) finn pibliye enn warning sever lor danze mortel enn tel remed fu, lerla, dan enn nuvo deklarasyon, Trump dir, li ti pe fer “sarkastik”. Li fer kuma Marlène Jobert, dan enn ase move fim detektiv, kan inspekter lapolis dir li, mo finn may u anplin, li nek zet sak nwar ranpli avek larzan par lafnet, ek dir “Abe non, u pa finn may mwa”. Pu fer sir ki mo pa pe exazere, u kapav google sa de klip video pu get Trump so de deklarasyon pu konpran ziska ki degre bazes lider lemond pe desann.


U kapav gayn sa de klip la dan link sa lartik anba:


https://www.theguardian.com/world/2020/apr/24/trump-disinfectant-bleach-sarcastic


U kapav get tulede klip, de minit sakenn. (Li vo lapenn, usi, akoz linn kapte Trump pe desene ankor enn fwa kont zurnalist – kan li pa pe desene kont Demokrat, WHO, Lasinn, tusala zis pu sey kuver kaka ki linn fane avek later.) 


Otan ki mo kone, zame ki apel zame, mo pa finn truv Donald Trump konsterne u aflize par kao absoliman infernal ek trazedi saniter dan lekel travayer dan lopital dan Lamerik pe bizin travay tulezur. Ni, li exprim so tristes kan fos-kominn servis lamorg dan New York nepli pe kapav rann lapel. Ni, li exprim sinpati pu dey 50,000 fami kot finn ena dese. Purtan, li Prezidan Lamerik. Efektivman, limem lider pli danzere. Alor, politik isi ek lor lasenn internasyonal kontinye anmemtan ki nu pe debruye tulezur avek inkonvenyan lokdawn.


 


Lindsey Collen


pu LALIT, enn pwindevi personel.


Tradiksyon: BK