Galleries more

Videos more

Dictionary more

Consumer Advocacy Platform-CAP zwenn platform konzwin klas travayer Covid-19

15.04.2020

Lasosyasyon konsomater CAP atraver so Prezidan Mosadeq Sahebdin, finn ader a platform “Ver enn program klas travayer pandan konfinnman pu kontrol lepidemi” ki LALIT finn inisye. Li enn dokiman debaz e tu lorganizasyon ki pe siyne pe dakor angrandliyn ar so konteni. Ena enn lalist sinyater pli anba.Atraver sa Platform la li pu fasilit travay ankomin u kik form kordinasyon ant lorganizasyon ki finn adere pli divan. Sa amenn nomb lorganizasyon klas travayer ki finn ader sa platform la a 9. 


Lezot lorganizasyon apar LALIT zot Confederation desTravailleurs du Secteur Privé, Mauritius Labour Congress/All Workers Federation, Government Services Employees Association, Federation of Parastatal Bodies and Other unions, All Civil Service Employees Federation, National Trade union Confederation, Federation des Travailleurs Unis ek Muvman Liberasyon Fam. 


Pu lir program komin klas travayer, klik anba, uswa lor u brawzer kopi/kole depi 


https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2426/towards-a-working-class-program-during-the-lockdown-for-epidemic-control/