Galleries more

Videos more

Dictionary more

Federasyon sindikal NTUC ek FTU zwenn platform konzwin klas travayer Covid-19

12.04.2020

National Trade union Confederation’ (NTUC) ek ‘Federation des Travailleurs Unis (FTU) finn ader a nuvo platform baze lor bann demann komin “Ver enn program klas travayer pandan konfinnman pu kontrol lepidemi”. Sa amenn nomb lorganizasyon klas travayer ki finn ader sa platform la a 8. Lezot lorganizasyon apar LALIT ki finn inisye program la zot Confederation desTravailleurs du Secteur Privé, Mauritius Labour Congress/All Workers Federation, Government Services Employees Association, Federation of Parastatal Bodies and Other unions, All Civil Service Employees Federation ek Muvman Liberasyon Fam. Pu lir program komin klas travayer, klik anba, uswa lor u brawzer kopi/kole depi 


https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2426/towards-a-working-class-program-during-the-lockdown-for-epidemic-control/ 


 Malgre konfinnman ki pe paraliz striktir sindikal abityel (konfinnman neseser pu anpes propagasyon COVID 19), bann federasyon kuma CTSP pe kumans azir lor baz demann dan sa program la. Le 10 Avril, CTSP finn avoy enn let Premye Minis pu dimann enn Reveni Minimum Iniversel, finanse par sekter prive ek reform agrer pu sekirite alimanter. Le 8 Avril, LALIT finn adres enn let Minis Agro Lindistri ek Sekirite Alimanter, Maneesh Gobin pu li vinn delavan ek prezant enn plan pu asir sekirite alimanter. Let la disponib lor websayt LALIT: 


https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2456/lalit-addressed-a-letter-to-minister-gobin-calling-for-urgent-measures-to-ensure-food-security/ 


 Mem zur Minis la reponn LALIT pu remersye nu pu nu “propozisyon valab”, me dir ki li swete zwenn nu apre ki konfinnman leve. Me seki so let pa ti mansyone ek seki nu demann spesifik ti ete: “Kot Minis so plan pu sekirite alimanter?” Ziska ler, plizyer lezot Minis inn vinn delavan pu explike ki bann mezir ki pe pran dan kontex kriz COVID-19. Kan dimunn ena pu fer fas peniri nuritir fre e kan pri manze pe monte anfles ek usi kan insertitid ki pe kontinye lor muvman kargo avyon ek bato, li byin inkyetan ki Minis Sekirite Alimanter pa’nn vinn delavan avek enn plan kuma pu servi later tablisman ek so infrastriktir pu asir sekirite alimanter ek pu kreasyon lanplwa dirab, dan plantasyon ek lizinn transformasyon manze ki bizin met dibut.