Galleries more

Videos more

Dictionary more

Zur 23 – Reset Dosa e Linportans Zwenn Ansam Otur Manze

12.04.2020

Mo ti promet, si mo gayn reket, mo pu donn reset dosa. Efektivman, finn ena reket. Alor, alalila. Byin suvan, nu reyni ansam otur manze. Dan Moris, kwi manze li enn lar extra byin devlope, dimunn mizer plis sofistike dan sa lar kwi manze la. Dimunn exprim konpasyon, mem lamur, atraver kwi manze pu dimunn, apresye manze ki dimunn inn kwi pu u. Sa, li enn rezon anplis ki nu bizin enn kalite politik kot seki nu bizin vinn santral: manze ek konpasyon.


 Etan nu pa pe kapav zwenn ansam anpersonn akoz lepidemi, les mo partaz, pu zordi, pran form enn reset.


 Li pa enn meni ki byin komin dan manze Moris, me li byin fasil, malgre li pran enn-de zur pu prepare. Li enn defi pu sey explik so reset, selman. (Mo pa pe servi YouTube pu explik zot. Zot pu bizin dekod bann mo. Samem plezir sa reset zordi pandan lokdawn.)


 Dosa


Pran enn par (dizon 80 gram) dal urid (ena dimunn apel sa dal urit), li enn tipti dal, kuler zonn pal.


Pran de-par (dizon 160 gram) diri rasyon.


 Met zot tranpe dan enn bol avek dilo ki depas diri-dal la par, dizon, de santimet. Kuver bol la avek enn pla. Les diri ek dal urid tranpe dan so dilo pu, dizon, 4 a 6 ertan. Li pa bizin exak. Mwa, mo prepar dosa pu landime, mo met ingredyan tranpe ver 4:00 tanto. Lerla, mo bliye li ziska apre dine.


 Lerla ant 8:30 u 9:00 aswar, kan pre pu al dormi, mo al remark li pe asize lor latab, alor lerla mo organiz li pu lanwit. Premye mo vers tu dilo anplis, kit zis ase pu li rule byin dan blennder e pa al kol lor parwa blennder. (Enn tip: Li pli fasil pu azut dilo apre ki retir dilo apre.) Blennd li ziska li vinn siper lakrem, kan u teste enn tigit ant u pus ek lezot ledwa u pu gayn li kumadir enn disab extra fin.


 Met melanz ankrem la dan enn bol, kuver li. Les li poze lanwit lor latab ubyin lor enn letazer kot li remarkab. U kapav bliye li ankor enn fwa – sann fwa la, pu lanwit.


 So landime, ler pa tro kritik, kan u leve, alalila. Li’nn pare pu ti-dezene. Ubyin, u kapav met li dan frizider si ler pu vinn so kuma dan lete, e u pe pans pu prepar li pu manze plitar pu dezene swa dine. (Melanz kapav reste dan frizider pu ankor 5 zur.)


 U tir, dizon, lamwatye u melanz, ki pu fer u apepre 5 dosa mwayin e gard leres melanz dan frizider pu enn lot zur.


 Azut inpe dilo dan melanz la, turne, kontinye azut dilo, turne ziska melanz vinn kuma enn lakrem (pa ni solid ni tro dilo-dilo me exakteman konsistans enn lakrem).


 Azut enn demi-ti-kuyer disel.


 U finn pare pu kwi dosa lor u tawa uswa lor enn pwalon nonn-stik epe.


 Gard inpe dilwil kwi manze dan enn ti bol akote avek enn ti-kuyer ladan pre, pu servi taler.


 Pran enn kalchul fon (enn kalchul ki dimunn servi pu chonko zepis pu dal ubyin pu servi dal), lev lamwatye kalchul melanz la, kul lor tawa so (kumsa-mem, san dilwil). Kan sa melanz kuma lakrem la kumans trape, tutswit avek ledo kalchul – sa enn zoli zes, inpe kuma enn dans – u pran depi so sant u kumans fer serk konsantrik, amezir ale, u agrandi u serk ziska rebor, fer melanz la ziska rebor vinn kuma enn band kuma dantel avek tipti tru.


 Lerla atann enn minit parla, pandan ki dosa pe kwi, pe kumans pran kuler maron lor so rebor, so rebor vinn kuma dantel. Lerla u degut tipti gut dilwil lor rebor dosa la ar u ti kuyer, buz-buz pwalon pu ki dilwil ariv byin partu anba so rebor, les li kwi pu ankor 30 segonn parla. Kan kuler sanze vinn mwins opak, u kone fini pare, so rebor pu’nn vinn enn siper maron, lerla avek u spatil u vir li pu les so lot kote kwi pu ankor 30 segonn. Lerla, tir li depi tawa ek rul li. U kapav rul li avek so kari tutswit ubyin apre kan pe servi pu manze. Kan u rul li kuma li sorti depi pwalon, li gard so rebor kramkram.


 Mo redir.


 Tips avek ki kapav manz dosa: avek satini pomdeter ek zerm methi kuma mansyone dan enn mo blog avan. Uswa avek satini koko. Uswa kari lavyann-ase, kalya, zasar legim, dizef-briye, inpe rogay. Uswa avek seki u prefere.


 Ala, ingredyan ki bizin:


- 1 porsyon dal urid.


- 2 porsyon diri rasyon.


- dilo


- Inpe disel, pu kan pe kwi.


- Inpe dilwil, pu kan pe kwi.


 Istansil alaporte:


- Bol ek enn kuvertir pu kuver li.


- Tawa ubyin pwalon.


- Kalchul ki servi dal (kalchul chonko)


- 1 ti kuyer pu dilwil


- 1 spatil ubyin seki servi pu vir roti lor tawa


- Enn pla pu met dosa ki finn fini kwi


 U kapav ena plizyer kamarad fer dosa anmemtan, sakenn fer klip pu sher kumsa li preske pe zwenn otur enn repa. Ubyin kapav tir foto, sher zot.


 (Apre, u kapav fer resers lor internet – buku dimunn montre kimanyer fer dosa lor YouTube.)


 Lindsey Collen


(pu medya LALIT – zordi enn post spesyal.)


Tradir BK


 PS. Prizonye Libere


Enn bon nuvel ki 423 prizonye finn libere, apre enn desizyon Komisyon Purvwa Angras. Zot finn libere lor kondisyon ki zot respekte lokdawn e zot pa al komet okenn deli. Okenn parmi prizonye libere pa finn inplike dan kit ofans vyolan.


 Zis pu rimaynd lekter: Ala demand ki LALIT ti fer le 23 Mars 2020:


 “Demand prizonye dan mitinnri, pandan sa peryod lepidemi, dapre Komiser Prizon limem byin kler: larg tu prizonye lor rimann ek prizonye ki pa kapav pey lamann pandan sa lepidemi la. Eski u kapav gayn enn demand ki pli rezonab ki sa? Eski sa bann dimunn dan prizon pa dan enn lokdawn total kan anfet zot pa ti devet dan prizon ditu? Zot dan prizon akoz zot mizer. Ala kifer. Mem Komiser Prizon paret truv sa demand la rezonab. Dan LALIT, nu dir Lotorite bizin risponns e larg tu prizonye ki dan prizon akoz zot mizer. Lamwatye popilasyon dan prizon se prizonye lor rimann ek prizonye ki pa finn kapav pey lamann. Kapav met zot an karantenn, kuma tu lezot ki pe vini depi deor e lerla les zot al lakaz. Si larg zot, li pu byin sir amelyor kondisyon dan prizon, omwin pu ena plis lespas, pu seki pe res andan.”