Galleries more

Videos more

Dictionary more

GrafiI Larmoni Lang Kreol Morisyen

25.10.2004

LALIT ena plezir pibliye enn kominike de pres depi enn seri militan langaz Kreol, peblisher ek ekrivin. Sa mem bann dimunn ti deza piblikman pran stenn anfaver enn grafi inifye an Fevriye 2004. Apre sa, Guvernman finn met dibut enn Komite pu konsey li lor enn grafi. 2 parmi sinyater sa premye deklarasyon komen la ti form parti Komite ki Guvernman ti met dibut, setadir Prof. Vinesh Hookoomsing, ki ti cher, ek M. Arnaud Carpooran, lektcherer Liniversite Moris.

Ala Kominike de Pres inn toto:

Vandredi 22 Oktob 2004 ti ena enn reynion Port Louis pu diskit Rapor Komite Vinesh Hookoomsing lor GRAFI LARMONI. Ekriven, editer ek militan langaz Lang Kreol Morisyen, nomeman Vidya Golam, Sedley Assonne, Lindsey Collen, Rama Poonoosamy, Pushpa Lallah, Alain Ah-Vee ek Alain Muneean finn desid lor enn deklarasyon komen.

Deklarasyon komen:
1. GRAFI LARMONI li reprezant enn lavanse determinan pu Lang Kreol Morisyen, e li pe deklans enn prosesis ankor pli dinamik.
2. Lang Kreol Morisyen kuma enn medyom lanseynman li pu ed fer rekil esek skoler, e anmemtan li pu fer zanfan ki briyan vinn pli briyan kan li aprann dan so lang maternel.
3. Bizen introdir Lang Kreol Morisyen ekrit dan enn fason zeneralize dan sistem ledikasyon osi vit ki posib.
4. Anmemtan ki introdir nuvo manyel skoler EVS ek Maths an Lang Kreol Morisyen, li tutafe posib pu gard manyel skoler existan. Setadir, si kumsa, sak zanfan dan klas First, li pu ena 2 manyel pu sa 2 size-la. Sa peryod tranzisyon-la ava dire letan ki neseser. E si ena dub depans pu enntan, sa li reprezant enn investisman dan reysit skoler.
5. Nu invit Minister Ledikasyon fer enn Konkur Tradiksyon Manyel EVS ek Maths pu klas First. Sa Konkur la kapav fer parmi profeser ek pedagog. Nu invit Minister pu ofer enn bel rekompans pu meyer tradiksyon sak text an Lang Kreol Morisyen. Kumsa va gagn anmemtan enn tradiksyon vreman top nivo, e anmemtan donn lokazyon buku profeser ek pedagog rant dan prosesis ekrir enn text formel an Lang Kreol Morisyen.