Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sikse reynion Komisyon Zenn LALIT

23.10.2004

Swit a desizyon Lasamble Lalit le 4 Ziyet, 2004, Komisyon Zenn Lalit finn zwenn kum previ Dimans 17 Oktob, Port Louis a 10.00 a.m. pu get oryantasyon travay parti vizavi zenn. Sa reynion la ti swiv desizyon inanim Lasamble Lalit, swit a problem raptisaz ek problem relasyonel dan Grup Zenn Lalit a lepok, pu relans travay vizavi zenn atraver Komisyon.

Reynion la ti prodir enn larises refleksyon byen vast o-nivo teori, lexperyans, ek pratik politik. Kontribisyon bann zenn dan refleksyon ti remarkab.

Cindy Clelie finn delege pu prepar enn dokiman ki kontenir tu analiz ek refleksyon ki finn fer pandan reynion. Dokiman-la pu sirkile osito ki li pare.

Travay zenn Lalit pe tuzur kontinye, anmemtan ki relans pe prepare.