Galleries more

Videos more

Dictionary more

Covid-19: Trezyem Zur Lokdawn – Konpar Sif

02.04.2020

Lor trezyem zur lokdawn (dan Moris ti kumanse le 20 Mars avek enn lokdawn parsyel, parey kuma fer dan laplipar lezot pei) e mem sa, ka pozitif pe kontinye ogmante. Kuvfe saniter total ti kumanse isi apartir 8:00 pm le 25 Mars kot okenn labutik, sipermarket, bulanze pa ti uver. Zordi sipermarket ek labutik pe re-uver pu enn tyer popilasyon ki zot sirnon kumans par A a F. Bulanze pa pu uver ar piblik. Mo pu avantire pu sey gayn enn-de komisyon debaz plitar, avek lespwar ki lake pa pu tro long. Byin sir avek mo mask ek mo kart ID. 


Pu rezime, nu kapav dir avek enn lokdawn preske 2 semenn e lerla enn kuvfe total dan Moris pandan plis ki enn semenn, tu pe indike ki maladi pe kontinye propaze e li pu pran inpe letan avan li kumans ralanti. Anzeneral, sif ki nu pu gayne dan 3 semenn pu montre sipa nu finn fer lokdawn ek kuvfe ase sere. Yer, byin tris, enn tifi 20 an inn desede. Zordi, enn Ofisye Imigrasyon dan bann 50-an inn desede.


Itali, kot finn ena buku buku dese, li dan enn lokdawn depi le 9 Mars. Alor, li plis ki 3 semenn. Se nek, asterla ki pe kumans truv enn ralantisman dan vites ki maladi pe fane laba – kuma zot dir, kurb la inn kumans aplati.


Alor, nu bizin landirans pu “res lakaz”.


E nu tu kone ki li pa osi fasil pu tu dimunn.


Par exanp, nu ena kamarad zot ena de zanfan anba 9 an e sak sa de zanfan la ena enn maladi nerolozik diferan. Fami la res dan enn lakaz de lasam. Tulde zanfan byin aktif. Alor, zot paran finn invant tu kalite zwe avek personaz imaziner dan kulwar ant zot de lasam pu ki zanfan kapav fer inpe lexersis, ena fwa ranpe anba enn lalinn lor miray, tusala. Pli gran zanfan konpran kifer bizin ena distans saniter me tipti la kwar ki sa usi form parti dan zwe. Alor, san espere li sote anbras so Mama u Papa, lerla kriye “viris” e sove. Anka u santi u klwazone, mazinn sa fami la.


Anu return ver konpar enn-de sif.


Si nu pran pei anterm pli gran nonb ka pozitif ek nonb dese ki li ena, e ka par milyon popilayon ek dese par milyon popilasyon, nu pu truv bann gro diferans ki ziska ler pankor konpran kifer. Posib Lasinn ti ena enn meyer lokdawn ki Lamerik, Litali ek Lespayn, pa kone. Sayt “worldometers” pibliye sif azur partu dan lemond (enn sinp serch lor google pu amenn u lor sayt la). Enn kudey lor sif enn parti zot tab zordi (get anba lartik pu tab). Li byin vo lapenn etidye li. 


P.S. Mo finn al tant mo sans al Winners Cascavelle akoz mo ti panse li pu pli fasil laba ki dan Bambous kot Supermartket Winners, me lapolis andeor sipermarket dir mwa lake telman long ki mo pa pu gayn rantre mem ziska ler ferme 5:00 pm. Sa ti 1:00 pm. Mo pa ti tro tro sir sipa mo bizin kwar lapolis. Me, mo pa truve kifer zot pa pu koz vre. Alor mo finn dimann enn dimunn ki ti ena so mask e ki ti pe debark so komisyon depi so kadi dan loto apartir kiler li ti la, li dir depi 8:00 am. Lerla, mo’nn zet lekor, return lakaz. Enn sans lor sime returne, dan Bambous mo finn resi tras inpe legim ek enn-de bwat konserv pu nu ek nu lisyin. Kan mo pas divan Winners Bambous, li ti kuma lake pasaze non-Eropein dan erport Heathrow, lake fer serpan, mem si ti ena distans saniter ant sak dimunn dan lake.


Lindsey Collen, pu LALIT, lor enn not personel 


Country      Cases        Deaths        Cases per             Deaths per


                                                        1 m pop                1 m pop 


World       937,170       47,267           120                            6


USA         215,344         5,112            651                          15


Italy         110,574        13,155        1,829                        218


Spain       104,118          9,387        2,227                         201


China        81,554          3,312             57                             2


Germany  77,981             931           931                            11


France      56,989          4,032           873                            62