Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lapolis v/s militan Lalit Ram Seegobin and Lindsey Collen:
Temwin lapolis may-maye dan kontradiksyon but an but
Zizman le 30 Novam dan kes Ram Seegobin
Kes Lindsey Collen fikse pu 9 Novam, 9.30a.m.

19.10.2004

Yer, batiman La kur Distrik ti ranpli ar mamb Platform kont Bush. Sa Platform-la mem ki ti organiz manifestasyon kont Bush kan ti ena forom AGOA an Zanvye 2003. Militan Lalit, manb federasyon sindikal Auguste Follet, Rashid Imrith, Wakil Lalloo, Faizal Begun, manb lasosyasyon Muvman Liberasyon Fam, Ledikasyon Pu Travayer ek Comité Amelioration la Santé ti prezan dan Lakur.

Lapolis ti met sarz “insilte lapolis” kont Ram Seegobin ek Lindsey Collen. Sa zur kot zot ti’nn swadizan “insilte lapolis”, le 19 Desam, 2002, Platform kont Bush ti fer enn konferans de pres ek enn reinyon prive pu organiz manifestasyon kont Bush. Sa zur-la, lapolis ti rant net andan plas kot ti fer konferans de pres ek reinyon prive.

Dan ka Ram Seegobin, prosekiter lapolis ti apel trwa so bann temwin: Sef Inspekter Pedre, ofisye Ellapen ek enn gard sekirite apel Misye Ragooputh. Zot temwaynaz ti telman ranpli ek kontradiksyon but-an-but ki avoka Jean Claude Bibi, ki avoka Ram Seegobin, finn ferm kes la-mem. Li finn dir ki ena telman kontradiksyon lor bann pwin fondamantal ki tule trwa temwin ena zero-kredibilite.

Kes Lindsey Collen finn fikse pu le 9 Novam, 2004, tuzur dan lakur Distrik no. 3, Port Louis. Lapolis, pu kit rezon, tinn desid pu purswiv li separeman.

Per Henri Souchon ki okip Sant Sosyal Marie Reine de la Paix, ti vinn Lakur pu temwayn an-faver Ram Seegobin ek Lindsey Collen. “Mo isi lor enn kestyon de prinsip”, li finn dir.

Lalit apresye sa kantite mesaz solidarite pu nu manb Lindsey Collen ek Ram Seegobin. Nu byin apresye solidarite ki finn exprime par dimunn ki finn swazire pu et prezan dan Lakur yer.

Kes Lindsey Collen finn fikse pu 9 Novam, 2004, 9.30a.m., Lakur Distrik no. 3, Port Louis.