Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program LALIT fas a Kriz

28.03.2020

Nu kapav atann presyon monte pu enn Guvernman linite nasyonal. Sa li akoz guvernman MSM-ML finn gayn zis 1/3 vot dan dernye eleksyon zeneral, kot vot finn partaze ant 3 parti ubyin lalyans prinsipal. E sa osi, MSM-ML so sutyin elektoral pa ti tro antuzyas. Anmemtan, lopozisyon ofisyel pe okip mem lespas politik ek ideolozik ar MSM-ML, swa enn lespas plis a-drwat. Alor si arive ki ena enn Guvernman Linite Nasyonal dan sa moman la, li pa pu sanz nanye. Li kapav mem azir pli represif. 


LALIT pe reklam enn Program pu Nesesite Imedya ansam avek enn Nuvo Kontra Sosyal. Dan lepok lepidemi, sa li maximem nu kapav reklame etan ki nu pa dan enn pozisyon pu mobiliz dimunn fizikman akoz lokdawnn, e nu truve ki sa lokdawnn la li sel mezir ki pu marse kote kal lepidemi ase.


Program pu Nesesite Imedya ansam avek enn Nuvo Kontra Sosyal


1. Reveni garanti imedya pu sak fami Moris, Rodrig ek Agalega. Kuma li ete aster, dimunn ankor ena larzan, mem si pa pe kapav aste manze ubyin gaz. Me byin vit, nepli pu ena larzan. Lamwatye dimunn travay dan tipti ek mwayin antrepriz. Enn lot pursantaz travay pu zot mem. Zot bizin gayn enn reveni tutswit. 


2. Moratwar lor tu lorn ek peyman lokasyon. 


3. Kontrol pri ek kot neseser, rasyonnman manze, prodwi netwayaz, bonbonn gaz ek medikaman. 


4. Inklir tutswit tu travayer servis esansyel kuma travayer NEF, marsan salte ek tu lezot servis esansyel kuma distribisyon manze dan enn nuvo kontra sosyal kot zot vinn anplwaye guvernman avek kondisyon travay rezonab. 


5. Guvernman bizin asire amezir nu sorti dan kriz ki: 


a) Zel tu proze vila-de-lix kuma IRS;


b) Pu asir sekirite alimanter, 1/3 later tablisman (swa plennter u antreliyn) bizin konverti pu plant manze e sak tablisman u ex-tablisman met dibut lizinn pu prezerv e transform premye rekolt ki gayne. Kumsa servi later pu kreasyon travay fix avek reveni stab. Si tablisman refize, Guvernman bizin rekizisyone e nasyonalize pu ki sekirite alimanter vinn enn realite. 


c) Liber later pu ki tu seki pena lakaz uswa res dan sere gayn lozman garanti. 


6. Aster ki tu dimunn pe realiz linportans enn sistem lasante piblik iniversel, Guvernman bizin anons ki li pe retir so plan lasirans lasante prive ki li finn sey inpoz lor fonksyoner Servis Sivil ki pu afebli sistem lasante piblik iniversel.