Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT reklam sispansyon imedya lapolis inplike dan tortir

26.03.2020

LALIT reklam sispansyon imedya band lapolis ki finn tortir 2 zenn, abitan Site Valijee e finn agres manb zot fami pandan ki pe aret zot. Sispansyon sa band polisye-la, li vital kan pe ena enn lanket pu anpes nerport ki tantativ depi zot pu kuver seki zot finn fer. Bizin sispann zot pu ki zot pa dan enn pozisyon puvwar. Sa kalite abi drwa imin li rezilta guvernman Pravind Jugnauth so stratezi baze lor represyon fas a COVID 19 plito ki enn stratezi baze lor rezonnman, argiman ek solidarite popiler.