Galleries more

Videos more

Dictionary more

Represyon kont militan LALIT

22.09.2004

Lindi 18 Oktob 2004, Lindsey Collen ek Ram Seegobin pe bizin prezante divan Lakur Nimero 3 dan Porlwi: Lapolis pe purswiv zot pu enn insidan ki ti arive le 19 Desam 2002 dan lakur Sant Sosyal Mari-Renn-de-lape, lari St.Zorz. Sarz ki ena kont sa 2 militan LALIT, se ki zot finn sipoze insilte enn polisye. Sa zur la, ti ena enn renyon tu lorganizasyon ki ti form parti dan Fron pu proteste kont politik imperyalist ek militarist Bush; renyon la ti enn renyon prive dan enn landrwa prive, ek lapolis pa ti ena okenn rezon pu vinn fer arselman.

Me sa li pa premye fwa ki militan LALIT sibir represyon depi Lapolis ek Leta. Dan lepase finn ena purswit pu kolaz lafis ek "molesting police" kont Georges Legallant ek Veena Dholah. Finn ena arestasyon ek purswit pu "Rogue and Vagabond" kont Devianand Narrain ek Roland Fozoo kan zot pe fer lanket lor britalite polisyer, ek divan lakur zot finn geyn zot ka. Finn ena plizyer arestasyon ek menas purswit kont lezot militan LALIT tut o-long listwar nu parti. A sak fwa ki finn ena represyon kont nimport ki mamb LALIT, Parti finn montre enn solidarite total.

Deza an 1981, ti ena 2 militan LALIT, Ragini Kistnasamy ek Lindsey Collen parmi sa 8 fam ki ti purswiv su POA, apre enn manifestasyon lor kestyon Diego Garcia. Lapolis ti perdi so ka, ek tu le 8 ti akite.

An 1992, apre lisansiman 800 travayer DWC par Rezim A.Jugnauth-P.Berenger, Rajni Lallah ek Ram Seegobin ti parmi bann premye ki ti purswiv su nuvo lalwa PGA: Lapolis ti purswiv zot pu enn manifestasyon ki travayer DWC ek zot sindika CAWU ti organize divan Lotel Guvernman. Lapolis ti perdi so ka, ek tu le 2 ti akite.

Apre ki Lindsey Collen ek Ledikasyon Pu Travayer ti pibliye roman "The Rape of Sita" an 1993, Premye Minis A.Jugnauth ti fer enn deklarasyon dan Parlman pu anonse ki li pe dimann Lapolis pran sanksyon kont Lindsey Collen. Lapolis ti debark kot LPT pu konfiske tu kopi liv la, me lalwa kuma li ete pa ti permet zot fer sa. A partir sa, bann fondamantalist finn amenn enn kanpayn vyolan kont Lindsey Collen pandan preske 1 an.
Lezot fondamantalist finn sible Lindsey Collen kan, lor nom LALIT, li finn pran pozisyon kont lefet ki Minis pret serman par dir "So help me God", dan enn Leta ki sipoze sekilye. Dan sa ka la finn mem ena propozisyon zenofob pu deport Lindsey Collen, parski li pa ti ne dan Moris!

Dan mem lepok kan Lapolis pe purswiv Lindsey Collen, aster nu truve ki pe ena enn kanpayn denigreman sistematik kont sa militan LALIT par bann "ex-militan sosyalist". Bi sa kanpayn la se pu sey izol Lindsey Collen, sey provok ek paraliz LALIT an tan ki enn lorganizasyon politik ki pe reziste kont politik de drwat Guvernman Berenger-Jugnauth. Eski li enn kwinsidans ki sa latak kont LALIT par bann "ex-militan sosyalist" ek par Lapolis, li pe arive dan mem lepok kan klas travayer,dimunn mizer ek pansyoner su latak, ek ena kriz ekonomik, sosyal ek politik byen grav ki pe menase?
Me parey kuma LALIT finn reysi reziste kan bann fondamantalist ek zenofob, ansam ek Leta, finn atak LALIT par sible Lindsey Collen, ankor enn fwa LALIT pe sorti ranforsi depi sa nuvo latak la.